Lavička zamyšlení

"Lavička zamyšlení" je název krátkých čtení které vzníklo  z touhy, abychom  se záměrně zastavili na chvili, posadili a naslouchali Bohu. V tomto rychlém světě se potřebujeme  pravidleně zastavit a "sednout na lavičku" a na chvíli se ztišit. Potřebujeme se naladit na Boží hlas, přemýšlet, číst a modlit se - proto tento název.

Tato zamyšlení smějí být použity jen s uvedením jména autora (Nick Lica) a zdroje (www.nicklica.com).


Žalm 42

„Mnozí znají první verš tohoto žalmu: jako laň dychtí po bystré vodě tak dychtí duše má po tobě, Bože.“ Co znamená dychtit po Bohu? Mít po Něm žízeň, jako laň? Takový člověk který má žízeň po Bohu se ptá: Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Takový člověk touží po obecenstí v Boží lidu, a na opak to také platí: když po Bohu nežízníme, chybíme v obecenství shromáždění Božího lidu.

Dále žalmista pokračuje nečekaně: „slzy jsou chléb můj ve dne i v noci“.

Je zrejmě, že potom žalmista mluví sám se sebou a položí důležitou otázku? Kde je tvůj Bůh? Kdy je tvůj Bůh když po něm žízníš? Kde je on když máš problémy, starosti a, bolesti, když je piješ jako voda? Kde je On když máš duševní bolesti, trpce se rmoutíš, a úzkostně sténáš?

Co máme dělat když Boha nevidíme, když mlčí? Když se neprojeví a neodpovídá na naše modlitby? Má cenu žíznít po něm?

Je to zápas ve kterém se naučíme očekávat na Něho (42:6). Když má sto chutě se ptát Proč (jako žalmista v 10. verši) nejlepší reakce je promlouvat k Bohu a modlit se k Němu. Očekávání, modlitba a potom důvěra. Verš 12. říká: „na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu“.

Kde je tvůj Bůh? Sunce je i když vidíme pouze mraky, když Bůh mlčí a má pro člověka negativní odpověď, ma pro ni pozitivní důvody. On má svůj čas, který je nejlepší. On nikdy nepřichází pozdě!

Jakub 1:5-8

Nerozhodnost vytváří nestabilitu v citechm vztazich a v duchovním životě. Takovému člověku Bůh nemůže dát své požehnání protože je nestáli. je jako mořská vlna. Jak zvítězit nad nerhodnosti?  Co dělat na křižiovatkách života?

Uvědom si potřebu pokory a potom žádej Boha o moudrost. Máme se modlit s důvěrou. Máme očekávat ve víře odpověď - Jakubův 1:6 Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. - když se modlíte, proste Boha, který dává štědře, ale když prosíte, musíte věřit a nepochybovat. Jestliže chcete moudrost, je třeba, abyste se s žádostí obrátili na správnou osobu a žádali správným způsobem - t. j. věřit a nepochybovat. Klíč k získání moudrosti je modlitba v atmosféře důvěry, že ji Bůh poskytne.

Přísloví 2:6 říká: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Je to Bůh, který dává moudrost.

Máme se modlit s očekáváním. S pozitivními očekáváním. To je víra! Očekávat na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme.

Židůmd 11:6 - bez víry je nemožné líbit se Bohu. Víra, to znamená Bohu předem děkovat. Důvod, proč nemáme víru je ten, že se díváme na problémy a ne na Boha. Zaměřili jsme své oči na špatný směr.

Bůh dá každému, kdo prosí o moudrost - Jk 1:5 Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

Nemáte moudrost - říká Jakub - protože neprosíte. V Přísloví je napsáno - nemáte-li nic, získejte aspoň moudrost. „Dej mi moudrost“ ať je naše nejčastější modlitba. Nestačí však jen prosít, je potřeba prosít s důvěrou.

Jakub 1:1-4

někdy si myslíme, že problémy jsou k ničemu. A tak bojujeme pabychom se dostali z nich, nebo abychomskrze zkoušek nemuseli jít ale obesli je. Bible ale nezna zkratku v tom co se tyče zkoušek. Bůh je používá rp naše dobro.

3. Problémy rozvíjí naši vytrvalost. Schopnost stát i v tlaku. Takový tlak se nám nelíbí a děláme vše pro to, abychom se tomu vyhnuli. Lidé berou drogy, pijí alkohol, jedou do nákupního centra - jsou různé způsoby jak se vymanit z tlaku. Ale Bůh dopouští problémy v životě proto, abychom se naučili vyrovnávat s tlakem a ustáli to. Problémy nás vedou k modlitbám za trpělivost a jak se naučíme trpělivosti? V dopravní zácpě, ve frontě v krámě, v čekárně u doktora ... většina lidí, které znám chtějí mít všechno hned teď. Když to nemohu mít teď, tak na to zapomeň, jdu jinam. Jeden člověk se modlil o trpělivost - Pane, dej mi trpělivost a dej mi ji teď.

4. Problémy posvěcují můj charakter. Pomáhají růst a vyzrávat do Kristovy podoby. To je Boží a neměnný důvod našeho života. Chce, abychom dozráli a dospěli. Chce, abychom měli charakter jako Kristus. Tolik křesťanů, se kterými mluvím, nemají ani tušení o Božím jednání v jejich životě. Vůbec neví, co se děje a výsledkem toho je, že je problémy zahltí a přitom bod č.1 v našem životě je - učinit z nás člověka podobného Kristu. Bohu více záleží na tom, vybudovat ve mně charakter podobný Kristu, než aby mi bylo pohodově. A tak tedy budu procházet chvílemi jako Ježíš - byly chvíle, kdy měl hlad, kdy byl sám, pokoušen, kdy ztrácel odvahu. Pokud následuješ Krista, jsi na cestě a teď procházíš kurzem, ve kterém tě Bůh buduje do Kristovy podoby. Ř 8:28 - všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha - všechny věci nemohou být dobré, ale tak do sebe zapadnou, že z nich vyroste něco dobrého.

 

Jakub 1:4-8

Nevím, jestli jste to prožili, ale taková nerozhodnost je naprosto devastující. Je to něco, co nás naprosto ochromí a nejsme schopni se ani vrátit, ani postoupit dopředu. Pokud nejste schopni se rozhodnout, máte nerozhodný celý život. Před tímto nás apoštol Jakub tady varuje!

Nad nerozhodností zvítězíme když získáme moudrost od Boha.

1. Přiznat si svou potřebu. Abychom mohli dělat rozhodnutí, kterých nebudeme litovat potřebujeme přiznat potřebu moudrosti. Co je moudrost? Moudrost je něco jiného než znalosti, chytrosti a inteligenci. Svět kolem nás chce být chytrý. Proto máme smartphony, (chytré telefony, chytrá řešení...chytrý svět. My křesťané toužíme po moudrosti protože to je nad chytrosti a mnohém lepší. Co je moudrost? Moudrost je když ti Bůh radí, když tě vede, když ho posloucháš a činíš jeho vůli. Moudrost není o tobe, o tcých přání, cílech, tůžeb pocitech..ale o tom co Bůh chce, o jeho plánech, cůli a cílů.  Pak pochopíš ten rozdíl když tě zajíma na prvním místě ne to co chceš ty ale to co chce ON.  O tom je pokora o méně o tobě a více o NĚM. TO je základ proto abychom mohli dostat moudrost.  MOudrost je dana pouze pokorným.

Moudrost znamená dělat rozhodnutí na základě Božího vnuknuti, vhledu a rady. Abychom získali tuto moudrost, podmínka je pokora. Jedině s pokorou přichází moudrost. Pýcha blokuje moudrost. Nemůžete se nic naučit v případě, že si myslíte, že už všechno víte.

Bůh se staví proti pýšným, ale pokorným dává milost.

Jakub 1:1-4

K čemu vůbec problémy a zkoužky  jsou?

Problémy mají svůj význam. Bolest může být produktivní. Utrpení může něco završit. Má v našich životech cenu. Problémy mají svou cenu.

1. Problémy pročišťují víru. Používá zde slovo "otestují". Je to stejné, jako když vykopete nějakou rudu, ve které je zlato nebo stříbro, uděláte si prostě chemický rozbor. Vysoká teplota vynáší napovrch to čisté, ryzí, a to ostatní shoří. Co zůstane - to je ten ryzí kov. Jób říká - prozkoumal jsi mě očistným ohněm, ale vyšel jsem jako zlato.

Zkoušky prozkoušejí mou víru. Prozkoumají si nás, jako věřící lidi. Otestují nás. Křesťané jsou jako čajové pytlíky - nevíte co je uvnitř, pokud je nepotopíte do horké vody. Pak to víte. Naše víra se rozbíjí, když věci nejdou podle našich plánů. Naše víra roste, když nás okolnosti vedou k tomu, že jednáme v nejistotě.

2. Problémy posílí naši trpělivost.

Nemůžeme poznat svůj charakter do hloubky dokud nepoznáme, jak jednáme, když jsme vystavení tlaku. Je snadné být laskavý, když je všechno v pořádku, ale umíme být laskavý i tehdy, když s námi ostatní jednají nesprávně? Místo si na tyto boje stěžovali, měli bychom je chápat jako příležitost k růstu. Zkoušky posílí naší trpělivost.

Deuteronomium 13:4 To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.