Zacharijáš 9:9 Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti

Proč Ježíš vjel do Jeruzaléma na zádech osla? Určitě tím chtěl něco symbolizovat, chtěl tím lidem tehdy i dnes něco důležitého říct. Jsem přesvědčen, že Ježíšův vstup do Jeruzaléma nám chce říci něco víc něž, jen to jaký byl Ježíš. Tady máme jasný obraz toho, co přišel udělat.

Na zádech osla není obraz jen pokorného Ježíše nýbrž obraz vítězství. Bible říká: Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. - 1 J 3,8

Na oslí záda pro většinou z nás není triumfální pohled, není to místo, kde by seděl vítěz. Kdo z nás by dnes chtěl být viděn na oslích zádech? Na zádech krásného bílého koně, to ano. Přesto si Pán Ježíš vybral na svůj vstup do Jeruzaléma osla.

Oslátko - Židé se dívali na zvířata, na kterých nikdo nejezdil jako zvláště určené pro svaté záměry a úkoly.(Num 19,2; 1Sam 6,7). Tímto někomu prokazovali určitý respekt když řekli: "na tomto zvířeti ještě nikdo nejezdil"!

Nad doplňovaným obrazem královského vjezdu se musíme ještě jednou vrátit k tomu nejstaršímu podmalování: Oslice a oslátko jako symboly zla (ďábelského boha Seta) jsou tam připoutány k vinném kmenu, aby ztratily svou zlou moc. To má svůj hluboký smysl, I když to pisatelé evangelií nezaznamenali (u Jana 12:16 je poznamenáno, že Jeho učedlníci tomu v té chvíli vjezdu krále na oslátku nesrozuměli). Vždyť právě vinný kmen má ve svých plodech a v jejich produktu, pro tehdejšího člověka nejcennějším, ve víně, zcela zvláštní moc.

Svou rudou barvou ukazuje k barvě krve, v níž byla vnímána sama podstata života a jistě zároveň i k obětní krvi, prolévané na oltáři za lidský hřích.

Na Golgotě Ježíš prolil svou krev na odpuštění hříchů.