Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.


Př 3:1-4

Jako Boží děti a Kristovi učedníci jsme povoláni k věrnosti ve svědectví celým svým životem. Ať jde o věrnost Bohu, věrnost ve vztazích, věrnost ve službě, vše vytváří naše svědectví před Bohem a našem okolí.
Jak máme být věrní ve svědectví?
Tento text ze Starého zákona nám pomáhá pochopit, co k tomu potřebujeme a jak to máme udělat.  
Přísloví 3:1 “Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.
2 Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.
3 Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.
4 Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.
Aby naše svědectví neslo známky věrnosti, potřebujeme dva komponenty. Bez nich  nenajdeme milost a uznání před lidmi, ani před Bohem. Jako křesťané potřebujeme propojit tyto dvě hodnoty a podle nich žít.  
Ať tě neopouští milosrdenství.
Milosrdenství je  láska v akci. Ježíš řekl: J 13,35 Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ Bez lásky naše svědectví tomuto světu nemá váhu, hloubku a účinnost. Bible tvrdí, že: „Láska nikdy neselže, nebo nezanikne“ (1. K 13:8) to znamená, že je jistá a vítězná strategie pro naše svědectví.  Je to soucit, péče a zájem o prospěch druhých. Láska je založená na závazku, ne na pohodlí. Je to skutek naší vůle, a ne odraz našich emocí.
Proto vše, co Kristův učedník dělá  z této lásky, která byla vylita do srdce skrze Ducha svatého, je svědectvím (Ř 5,5).
Tato láska je pomalá v podezírání, ale rychlá k důvěřování; pomalá v odsuzování, ale rychlá k ospravedlňování; pomalá v napadání, ale rychlá k obraně; pomalá v napomínání, ale rychlá ke vcítění se; pomalá ve znevažování, ale rychlá k ocenění; pomalá v požadování, ale rychlá k dávání; pomalá v provokaci, ale rychlá k pomoci; pomalá v nesnášenlivosti, ale rychlá k odpouštění.
Další komponent našeho svědectví je věrnost.
Neztrať věrnost
Pr 3:3, Anglický překlad The Message (Msg) říká: „Neztrať lásku a věrnost. Přivaž si je kolem krku, vytesej si jejich iniciály do srdce. Získej si pověst za dobrý život v Božích i lidských očích.“ ČEP říká: Př 3,3 “Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.”
Ať tě neopouští věrnost! Jak tě může věrnost opustit? Př 3:1, říká "Tím, že zapomínáš”. Proto příkaz: „Nezapomínej!“ Nezapomínej na co? Na Boží příkazy! Na jeho Slovo!
My lidé jsme zapomnětliví. Zapomínáme mnoho věcí, proto jeden z důvodů, proč chodíme do shromáždění je, abychom si je připomněli. Ano Bůh si přeje, abychom si připomínali jeho příkazy a jeho slova, jeho skutky, protože jedině tak je můžeme dodržet. Kdo je nezná, nemůže je ani dodržovat.
Ať tě neopouští věrnost.
Co je věrnost? Není to slovo, které užíváme často. Někdy ho slyšíme,  když někdo  jde do důchodu „po x letech věrné služby”, mluví se o tom že pes je “věrný”, nebo že někdo je věrný nějaké značce nebo bance a pod. Ale co znamená být věrný všeobecně?
Věrný - znamená být spolehlivý, hodnověrný, seriózní, stálý, věrohodný, stabilní, konzistentní  nebo pravdivý.
Přísloví 20:6 „Mnoho lidí rozhlašuje své milosrdenství, ale muže spolehlivého kdo najde? Aby nás věrnost neopouštěla Bible také říká, „přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého,“ Co to znamená? Ať je pro tebe věrnost prioritou a hodnotou, která je ti velmi vzácná, a podle které se řídíš ve všech oblastech svého života.
Abychom byli dnes účinní ve zvěstování evangelia, potřebujeme milosrdenství a věrnost. Bez nich nemůžeme splnit poslání, které nám Pán dal. Heslo americké námořní pěchoty je: „Semper Fidelis – vždy věrný.“
O to víc my, kteří jsme svědkové Krista, máme být vždy věrní našemu poslání a povolání.  
Bůh si tak váží lásky, proto láska nikdy nezanikne a korunuje věrnost, proto žijme tak, abychom byli věrní ve svém svědectví tomuto světu a jednou mohli slyšet slova odměny od samotného Pána: Mt 25,21 Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.’
-Nick Lica, BJB KV