Lavička zamyšlení

"Lavička zamyšlení" je název krátkých čtení které vzníklo  z touhy, abychom  se záměrně zastavili na chvili, posadili a naslouchali Bohu. V tomto rychlém světě se potřebujeme  pravidleně zastavit a "sednout na lavičku" a na chvíli se ztišit. Potřebujeme se naladit na Boží hlas, přemýšlet, číst a modlit se - proto tento název.

Tato zamyšlení smějí být použity jen s uvedením jména autora (Nick Lica) a zdroje (www.nicklica.com).


Jozue 1:8 Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

Každý máme svůj oblibený překlad Bible a lidé jsou schopní možná se skoro "teologický hádat" při hajení toho nejlepšího překladu Bible které právě oni vlastní a uživají.  Přesto se můžeme zeptát: Ktrerý je nejlepší překld Bible? Co by jste odpověděli vy?

Poté, co jeden muž slyšel diskusi o různých překladech Bible, řekl: „Dávám přednost překladu své matky, protože ji překládala do každodenního života.“ Děláš to také tak?

Anonymní autor o Bibli napsal: „Zachycuje Boží mysl, stav člověka, cestu spasení, osud hříšníků a štěstí věřících. Je to světlo, které ti ukazuje směr, potrava, která tě vyživuje a útěcha, která tě potěší. Je to cestovatelova mapa silnic, pilotův kompas, vojákova zbraň a herní plán hráčů. Je to důl s neuvěřitelným bohatstvím a řeka ryzí radosti. Její učení je svaté, její zásady jsou závazné, její dějiny jsou pravdivé a její rozhodnutí jsou neměnná. Kristus je jejím velkým tématem, tvé dobro jejím plánem a Boží sláva jejím koncem. Čti ji, abys byl moudrý, věř jí, abys byl v bezpečí, praktikuj ji, abys byl duchovně zdravý. Čti ji pomalu, často a s modlitbami. Ať naplní tvou paměť, vládne tvému srdci a vede tvé kroky. Je ti dána během života, bude otevřena na soudu a bude připomínána navždy. Představuje nejvyšší zodpovědnost, odmění tu nejlepší práci a bude soudit ty, kteří si zahrávají s jejím svatým obsahem.“ Bible je „…slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu“ (1. Petrova 1:25).

Čti ji abys byl moudrý.

Věř ji abys byl zachráněn

Žij ji abys byl svatý!

Jakub 1:25  Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.

Bůh chce, abychom do jeho slova pozorně zírali, abychom je zkoumali.

Otázky, které pomáhají při tomto pozorování  a studiu Bible  mužou být tyto

- Je tam nějaký hřích, který je potřeba vyznat?

- Je tam nějaký slib, kterých bych si mohl přivlastnit?

- Je nějaký postoj, který potřebuji změnit?

- Je tam nějaký příkaz, kterým bych se měl řídit?

- Je tam nějaký příklad, kterým bych se měl řídit?

- Je tam nějaká modlitba, kterou bych se měl modlit?

- Je tam nějaká chyba, které bych se měl vyhnout?

- Je tam nějaká pravda, které mám uvěřit?

- Je v tom oddíle něco, co mám Bohu uvěřit?

- Je tam něco, za co mám Bohu děkovat?

III. NeodporujTe Duchu svatémU

NBK  "Tvrdošíjní a neobřezaného srdce i uší, vy stále jen vzdorujete Duchu Svatému - jak vaši otcové, tak i vy!“ Sk 7:51

Toto varování řekl Štěpán při svém proslovu před veleradou, ale zasluhuje si pozornost nás všech.

Bůh člověku dovolil, aby se Duchu Božímu bránil. Člověk muže říci Pánu Bohu: Ne!, protože Bůh nikdy neomezuje naší svobodnou vůli. To je nesmírná zodpovědnost. Duch svatý neobejde naší vůli.

Odpor k Duchu svatém můžeme mít i my dnes. Kolik křesťanů slyší tolik kázání a vyučování, a přesto jejich srdce i mysl je zatvrzená. Jejich uši jsou zablokované. Nemohou přijmout Boží poselství, protože by museli změnit svůj život. Něž taková změna, raději k své vlastní škodě, nadále v sobě drží nevraživost a hořkost, zlobu a neochotu poddat se Duchu svatému. To, co je vidět jako špička ledovce je duchovní nedbalost, rezignace, kritický a odmítavý postoj k druhým.

Nezarmucujme jej, neuhašujme ho a nevzdorujme mu svými slovy, postoji a jednáními. Ale nechme se stále naplnit jeho čerstvou silou, moudrostí, radostí, vděčností a vytrvalostí.

Modlitba šampiona

Prosil jsem Boha, abych byl silný,
abych mohl vykonat velkolepá díla.
A On mě učinil slabým, abych zůstal pokorným.
Prosil jsem Pána, aby mi dal zdraví,
abych dokázal plnit velkolepé úkoly.
A On mi dal utrpení, abych dokázal utrpení
lépe pochopit.

Žádal jsem ho o moc, aby mě lidé potřebovali,
a On mě pokořil, abych byl ten, kdo potřebuje je. Prosil jsem Boha o všechno,
abych si mohl vychutnávat život.
A On mi daroval život, abych byl se vším spokojený!

Pane, nedostal jsem nic z toho,oč jsem prosil,
ale Tys mi dal všechno, co jsem potřeboval,
takřka proti mé vůli. I prosby, které jsem ani nevyslovil, byly vyslyšeny.
Děkuji Ti, můj Pane! Ze všech lidí nikdo nemá to, co mám já.

- Kirk Kilgour (převzato z letáku BTM)

II. Neuhašujte Ducha svatého

1 Tesalonickým 5:19 „Plamen Ducha nezhášejte,“ jaký je rozdíl mezi zarmucováním a uhašováním?

Zarmucování....ve výčtu negativních věcí....to je když děláme něco, k čemu Pán Bůh říká: NE! To je hřích.

Uhašování.....ve výčtu toho, když neděláme to, co chce Bůh. (Nemodlíme se, nesvědčíme, atd.)

Plamen Ducha nezhášejte! Mohli bychom také říci: Nepolévejte oheň Ducha vodou a nezasypávejte popelem. Naše pohodlnost, lenost i zbabělost mohou snadno v našem srdci bránit ohni Ducha a hasit jej všelijakou „vodou“ a „popelem“. Toto varování je zároveň příkazem a vyžaduje poslušnost.

O oheň je třeba pečovat, aby nezhasl. Popel musí být odstraněn a nové palivo položeno na ohniště. Co to konkrétně znamená pro nás? Kontext verše Plamen Ducha nezhášejte nám napovídá, že oheň Ducha se projevuje neustálou radostí (1Tes 5:16: Stále se radujte“) oheň Ducha svatého se udržuje neustálou modlitbou (T 5:17, v modlitbách neustávejte). Díkůvzdání za všech okolností (1 Tesalonickým 5:18 „ Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“)

K tomuto verši Albert Barnes píše, "Cokoli se bude snažit oslabovat horlivost zbožnosti v duši, ochlazovat city, činit nás chladnými a bez života ve službě Bohu, může být považováno za "hašení Ducha"."