V NZ existují tři varovné signály týkající se našich postojů k Duchu svatému. Jsou napsané ohnivými písmeny, které nemohou být beztrestně pominuty. Nezarmucuj! Neuhašuj! Nevzdoruj!

Komu jsou tato varování adresovaná? Neobráceným lidem? Ne, byla adresována svatým v Efezu, těm kteří uvěřili v Ježíše Krista, a byli označení Duchem svatým až do dne vykoupení.

I. Nezarmucujte svatého Ducha

Efezským 4:30 „A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.“

Smutná pravda je, že Boží děti mohou zarmoutit Ducha svatého. Mohou zarmoutit Ducha mnohem více než světsky smýšlející člověk.Duch svatý není totiž žádná neosobní, neutrální „síla“. Je to třetí osoba Boží trojce. A jako osoba může být zarmoucena a zraněna. V Bibli je Duch svatý označen symboly jako: voda, oheň, vítr, olej, déšť, holubice a pečeť. Apoštol říká, že neseme pečeť Ducha Božího pro den vykoupení. Přijetím Ducha svatého totiž dostaneme jistotu spasení. V minulosti místo razítka používali pečeť. Pečeť byla znamením neporušenosti a vlastnictví. Když přemýšlíme o tomto symbolickém významu pečetění, znamená to, že skrze Ducha svatého jsme označeni jako Boží vlastnictví, že jsme právoplatní dědicové.

Čím je Duch Boží zarmoucen? Jedním slovem je to Hřích. Hřích zarmucuje Ducha svatého. Duch Boží je svatý a nenávidí hřích. Hřích nás odděluje od Boha. Brání našemu růstu v milosti a zatemňuje obraz Krista v nás. Apoštol Pavel vyjmenovává konkrétní hříchy, které zarmucují nebo působí bolest Božímu Duchu. Lež (Ef 4:25), Hněv (4:26), Krádež (4:28), špatná slova (4:29). Efezským 4:31 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;“.