Co je křest Duchem svatým?

Křest vodou je ponoření člověka do vody (což je obraz smrti, pohřbu a vzkříšení JK) na veřejné vyznání své víry v Krista. Kdo křtí Duchem svatým? Pán Ježíš! Co to konkrétně znamená? Mluvit v jazycích? Zakoušet nějaký zvláštní pocit? Mimořádnou emocionální zkušenost? Apoštol Pavel pečlivě definuje křest Duchem svatým jako Kristův čin, skrze který umísťuje věřící do jeho Těla 1 Korintským 12:13 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Mluvení v jazycích jako znamení, které bylo přítomno, potvrzovalo tuto pravdu –vstup Řeků (pohanů) do církve Kristovy.

Křest Duchem svatým napojuje lidi bez rozdílu do těla Kristova. Křest Duchem svatým je úplně něco jiného něž jsem si před tím představil, četl nebo slyšel. Tento verš jako jediný naprosto ukazuje na účel křtu Duchem svatým. Není to duchovní zkušenost, kterou máme hledat a prahnout po ní, ale je to skutečnost, která se stala. Je to něco, co Kristus dokonce udělal v náš prospěch.

Galatským 3:27 Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. V protikladu s některým učením, Nový zákon nikde nepřikazuje věřícím, aby hledali křest Duchem svatým. To je svrchovaný, jednotlivý a neopakovatelný čin Boží, a není to větší zkušenost než ospravedlnění a adopce do Boží rodiny. Není tu druhá zkušenost!

Účel křtu Duchem není, aby rozděloval tělo Kristovo, ale aby jej sjednotil. Tak jako Pavel napsal Korinťanům, skrze křest Duchem „ jsme byli všichni v jedno tělo“. 1 K 12:13 Četli jsme správně? ANO! Účel křtu Duchem svatým je, abychom tvořili jedno tělo. Skrze tento křest Duch svatý odstranil nevraživost mezi národy, dává stranou rozdělení, které způsobuje nepřátelství mezi nimi. Spojil je všechny dohromady v novém lidu, v novém těle: KristovÁ CÍRKEV.