Lavička zamyšlení

"Lavička zamyšlení" je název krátkých čtení které vzníklo  z touhy, abychom  se záměrně zastavili na chvili, posadili a naslouchali Bohu. V tomto rychlém světě se potřebujeme  pravidleně zastavit a "sednout na lavičku" a na chvíli se ztišit. Potřebujeme se naladit na Boží hlas, přemýšlet, číst a modlit se - proto tento název.

Tato zamyšlení smějí být použity jen s uvedením jména autora (Nick Lica) a zdroje (www.nicklica.com).


 

1 Janův 5:4  „A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra." To slovo znamená porazit, mít vítězství a velkou převahu. Víra nám dává jistotu vítězství. Toto vítězství je prokazatelné a zahrnuje svržení nepřítele tak, že vítězství je viděno všemi. Pán Ježíš použil toto slovo aby sám sebe popsal u Jana 16:33Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ Jinými slovy, kráčejte dál, nevzdávejte to. 1 Janův 5:5  „Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“ Víra nás neušetři útoků, ale vybavuje nás k tomu, abychom jim čelili a zvítězili nad nimi.

Taková pevná víra neutralizuje strach a dává nám schopnost pohnout se. Můžete si představit Mojžíše a Árona jak stojí u Rudého moře které se otevře a Mojžíš řekne Áronovovi:“Ty první! Nebo „Dámy první“? Víra ti dává schopnost mít jistotu k pohybu vpřed, která ve tvém životě produkuje úspěch. Když se setkáš s Goliášem, co si pomyslíš? Je příliš velký! Nebo: je příliš velký na to, abych ho netrefil? Pokud si myslíš že je přiliž velký abys ho netrefil, tak se ti to podaří. Taková je to víra v akci, ne v aukci. Víra v aukci je mrtvá proto ani život ani vítězství nepřináší. Nezapomeňte: „Víra dělá věci možnými, nikoli jednoduchými.“  - Sally Nguyen

 

Bible nás nejprve varuje, že nedostatek víry je hřích. „A cokoli není z víry, je hřích." Řím 14:23 .Dělali jste v tomto týdnu něco co nebylo z víry? Hřích není dělání něco špatného, hřích, je i když neděláš to co je dobré, a z víry. To je naprosto jasné! Bůh očekává, že budeme na něm viset a spolehnout se na něho. To je jediný způsob jak se mu líbit. Židům 11:6  „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Rodiče, kolik z vás je potěšených, když vám vaše děti důvěřuji? Bůh je potěšen když jeho dětí mu důvěřují. Druh víry, která se líbí Bohu není ta která říká: "Dokud neuvidím…. neuvěřím." Učedník, který nakonec viděl, dotýkal se, uvěřil, ale nedostal od Pána gratulaci. Kdo by v takové chvíli nevěřil. I pes i mravenci by věřili, protože to vidíš… stojí to před tebou. Ale druh víry, kterou hledá Bůh, je u lidí kteří „kteří neviděli, a uvěřili." Takový jsou blahoslavení Bohem.

 

Žalm 1 – Dvě životní cesty

V životě jsou jen dvě životní cesty, jsou jen dvě království, dva pánové, a pochopitelně dva osudy.

První člověk je šťastný a vzácný Bohu protože dělá tři věci: neradí se, nenaslouchá, nevysedává s lidmi kteří žijí v protikladu s ním. V protikladu toho dělá jednu věc: miluje Boží slovo a rozvažuje o něm neustále. To znamená, že v Božím slově vyhledává rady, naslouchá jemu, vysedává (obrazně) s těmi kteří milují Boha.

Takový člověk se podobá stromu: který má kořeny blízko vody, nese ovoce a má zdar ve všem co dělá, protože se k tomu přiznává Bůh. Takový člověk má stabilitu, je plodný, listí jeho víry neopadávají a má zdar ve všem co dělá. Neznamená to ale imunitu proti chybě a těžkostem. Není to ani záruka zdraví, bohatství v a štěstí. To, že se Bůh přiznává k někomu, znamená že takový člověk aplikuje Boží moudrost ve svém životě, a to přinese ovoce které Boha oslavují.

Druhý člověk který reprezentuje skupinu jsou bezbožníky. Podobají se polévám, které rozfoukává vítr. Pleva je symbolem života bez víry, která poletuje bez směru. Pleva symbolizuje také styl života bez boha, bez stability, bez základu bez pravého smyslu a záměru. Proto k takovým to lidem se Bůh nemůže přiznávat ani v životě a ani na věčnost. Takže lidi konči prohrou a ubírají se do záhuby už tady na zemí.

 

 

A kvůli jejich nevíře tam neudělal mnoho zázraků.“Matouš 13:58.

Žádná víra, žádné zázraky! Není nic, co by Bůh nedokázal udělat. Tomu je snadné věřit, protože jako věřící víme, že Bůh je všemohoucí. Ježíš nám to však přiblížil, když řekl: „pro toho kdo věří je možné všechno“. Tam, kde není žádná víra, nejsou žádné zázraky. Když však Bůh najde věřícího, je připraven pro něj udělat cokoli. Může obnovit tvoje manželství, dát ti práci, přivést zpět ztracené děti a změnit tvoji finanční situaci.

Dělá Bůh zázraky dnes? Samozřejmě že ano. On je udělá skrze lidi a modlitbu. Víra je základ těchto zázraků. Jakkoli velký je tvůj problém, Bůh má řešení, pokud jen budeš věřit.
Lidé z Nazaretu minuli velkou příležitost. Neměli užitek z Ježíšovy návštěvy v jejich městě, kvůli své nevěře. Můžeme se z jejich chyby poučit. Pojďme důvěřovat a věřit Bohu. Obraťme se na Něj s každým naším problémem skrze modlitbu a věřme Mu. On nás nikdy nezklame.

Boží vůle a jeho soudy – Gen 18-20

Bůh navštívil Abrahama aby mu zjevil svou vůli. Teď mu slíbil, že za rok bude mít vytouženého syna. Sára se smála...protože věděla, že jejích věk jím to nedovoluje. Bůh ale může výjimečně své zákony dané porušit, aby naplnil svůj plán.

Abraham se modlil za Sodomu. Sjednal v modlitbách cenu záchrany na deset spravedlivých. Nakonec se v Sodomě našlo jen čtyři spravedlivých, z nich jedna žena se stala solným sloupem, jeden se nechal opít tak, že nevěděl co vlastní holky s ním prováděli. Zkratka Lot byl zachráněn, ale skončil svůj život v jeskyně zklamání, žalu a zmaru. Boží vůle obsahuje i soud a Sodoma tento soud na sebe přivolala svým hříchem, sobectvím, pýchou a bezbožnosti.

Na zjevenou Boží vůli buď reagujeme s poslušnosti což přináší požehnání, nebo reagujeme se vzdorem a to přináší soud. Naše rozhodnutí nakonec pečetlují náš osud.