Lavička zamyšlení

"Lavička zamyšlení" je název krátkých čtení které vzníklo  z touhy, abychom  se záměrně zastavili na chvili, posadili a naslouchali Bohu. V tomto rychlém světě se potřebujeme  pravidleně zastavit a "sednout na lavičku" a na chvíli se ztišit. Potřebujeme se naladit na Boží hlas, přemýšlet, číst a modlit se - proto tento název.

Tato zamyšlení smějí být použity jen s uvedením jména autora (Nick Lica) a zdroje (www.nicklica.com).


Blahoslavenství pro vítězný život

6. Blahoslavený, který se drží proroctví této knihy.

Zjevení 22:7  Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy."

Zaslíbení čtenářům ovšem předpokládá, že budou rozumět knize natolik, aby mohli věci, které z ní pochopí, uvést v život. Zjevení vlastně přináší totéž pozvání a totéž varování jako evangelia: abychom vstoupili do Božího království, ovšem též abychom spočetli náklady a přijali vše, co patří k tornu, že následujeme Ukřižovaného. Toto blahoslavenství říká také, že Zjevení je proroctví. Prvořadý účel proroctví není poskytnout takové předpovědi budoucnosti, které teprve po svém naplnění osloví budoucí čtenáře a posílí autoritu Bible. (Jako by proroctví do té doby neměla co říci.) Prvořadým účelem je hovořit do aktuální přítomnosti - Bůh nám chce něco říct. Proroctví uvádí Boží pohled a Boží perspektivu do naší situace; nemusí se to vždy týkat budoucnosti. Prorok není věštec nebo futurolog, je to spíše Boží mluvčí. Proroctví je vždy Boží slovo, a zjevení jeho vůle pro nás.

Kdo tedy je blahoslavený? Podobnou odpověď dal Pán Ježíš u Lukáše 11:27-28."Blaze té, která tě zrodila a odkojila!" Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je."

Blahoslavenství pro vítězný život

5. Blahoslavení, kteří mají podíl na prvním vzkříšení.

Zjevení 20:6 Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž

Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.“

Když toto bylo napsáno, mnoho křesťanů bylo zavražděno v době pronásledovaní císaře Dominiciana. Od té

doby mnoho dalších bylo zavražděno. Slova Zjevení ukazují že mnozí ještě budou. Ale Kristus chtěl ujistit své

následovníky, že pokud mu zůstanou věrní v čase zkoušky a smrti budou s ním na věky. Ano On nabízí

odměnu, která je daleko větší než nejtěžší momenty utrpení. Toto vše je ale spojeno a podmíněno tím -zda

máme podíl na prvním vzkříšení. Je více vzkříšení? Vzkříšení je základní učení evangelia (Daniel 12:2 Jan

5:25-29). Z těchto textů vyplývá, že jsou dvě vzkříšení. První je vzkříšení k životu věčnému pro ty, kteří činili

dobro, to je to o čem mluví Daniel. A potom existuje vzkříšení k soudu a odsouzení pro ty, kteří činili zlo(Mt

16:27,Sk 24:15). Proto šťastný ten, kdo má účast na prvním vzkříšení.

Blahoslavenství pro vítězný život

3. Blahoslavený kdo bdí a střeží svůj šat - buď připraven!

Zjevení 16:15 "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!"

Zjevení nikde nemluví o vytržení církve, ale o příchodu Krista. O onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé, ani Syn jenom Otec sám (Mt 24,36). Proto naše nejlepší reakce na to je bdělost a připravenost. Ježíš tady připodobňuje jeho příchod ke příchodu zloděje. On ale není zloděj. Tím se chce říci, že jeho příchod bude nečekaný. “Uvažte přece kdyby hospodař věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připravení, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.” Mat 12:39-40

Co znamená bdít? Není to nějaká pasivita. Tato bdělost, samozřejmě, zahrnuje, že křesťan bude nalezen dělající, co mu Mistr přikázal, aby dělal, což znamená spát v příhodném čase. Potom bdělost není vyhnutí se fyzickému spánku, ale morální bdělost, která nedovolí světu aby nás odváděl od Kristových standardů. Proto mají křesťane bdít, tzm. být připraveni, aby nebyli překvapeni. Přípravnost však spočívá v živé víře, neboť být bdělý znamená hlídat si šaty“.

Blahoslavenství pro vítězný život

4. Blahoslavení, kteří jsou pozvaní na svatbu beránkovu.

Zjevení 19:9 Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu." A řekl mi: "Toto jsou pravá slova Boží."

Vyrůstal jsem ve sboru v Rumunsku, kde na svatbu, která se odehrávala ve sboru byl pozván skoro celý sbor nebo alespoň někdo z rodiny. Svatba byla opravdu nezapomenutelný zážitek po všech stránkách. Tam kde je jídlo, pití, dobroty, skvělá hudba, slavnostní atmosféra, program na dlouhé hodiny až po půl noci, a vše to máte absolvovat s přáteli, tak to nemá chybu. Jako křesťané máme žít s tím, že nás čeká svatba ne pohřeb. Ježíš je v Zjevení označen symbolicky jako beránek, který byl zabit aby si získal svou nevěstu. Ef 5:25Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval,aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;  tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.“ Kdo je ta nevěsta? Kristova církev. Pokud chceš být také pozván na nebeskou svatbu, ujišťuj se že patříš se vším všudy do Kristovi církve, protože On si pro ni přijde. Také se ujišťuj, že tvůj život odpovídá této identitě. Takže nejen matrika, ale i život. „Neboť mnozí jsou pozvání, ale málokdo bude vybrán.“ Mt 22,14 -NL

2. Blahoslavenství pro vítězný život

2. Blahoslavení kdo umírají v Pánu – buď věrný až na smrt. Zjevení 14:13Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi." Toto blahoslavení je asi nejznámější z těch sedmi. Mnozí křesťané si jej často vybírají jako motto na parte. Co má společného smrt a blaho? Jak může být šťastný mrtvý člověk? Co to znamená umírat v Pánu? Kdo je a jak takový člověk vypadá? Není to nábožný člověk, ani věřivý, ani hodný a ani hloupý. Odpověď na to co znamená umírat v Pánu najdeme v předešlém verši, Zj 14,12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.” Tyhle věci se nedají ničím nahradit –ani dobrým životem, ani náboženstvím ani jiným rituálem. Abys byl blahoslavený i po smrti potřebuješ být v životě vytrvalý ve svatosti, v poslušnosti a věrnosti Ježíši. Vytrvalost, poslušnost a věrnost. To jsou vlastnosti, které přináší Božím lidem vítězství přes všechna strádání, nejistoty i zápasy, kterými Kristovi následovníci musí projít. Pro ti kteří umírají v Pánu vše spěje k radostnému konci, ke kterému můžeme a máme vyhlížet s nadějí.-NL