Lavička zamyšlení

"Lavička zamyšlení" je název krátkých čtení které vzníklo  z touhy, abychom  se záměrně zastavili na chvili, posadili a naslouchali Bohu. V tomto rychlém světě se potřebujeme  pravidleně zastavit a "sednout na lavičku" a na chvíli se ztišit. Potřebujeme se naladit na Boží hlas, přemýšlet, číst a modlit se - proto tento název.

Tato zamyšlení smějí být použity jen s uvedením jména autora (Nick Lica) a zdroje (www.nicklica.com).


Satan jako Boží nepřítel vždy bojuje proti Boží vůli. On vezme Boží požehnání a obrátí to v něčem co přináší zlořečení. On je jako rybář který pověsí prut podle chuť ryby. Boží vůle je atakovaná něčím co vypadá přitažlivé, dobře a slibující větší poznání. Výsledek je vždy ztracení ráje, smrt, bolest a zklamání.

Řešení není otázka být silný v pokušení, ale být moudrý. Ryba která se zdržuje kolem háku a nakonec propadne a uvízne. Ryba která od háku utíká je moudra a zachovává si život. Eva byla jako ryba která se držela blízko háku. Ona se zdržela u stromu, povídala si s hadem, prohlížela si ovoce, byla blízko nich a to ji vedlo k uvažování. Pokušení nás vždy vyzývá risknout , zkusit něco nového, překročit hranice. Strom vzbudí v nás zvědavost, Satanovo ovoce jsou léčky a pasty pro naše duše. Tím atakuje a chce Boží vůle před námi očernit a zpochybnit. Satan jako lovec lidi má obrovské zkušenosti protože oklamal tolik generace před námi. Řešení není vyzrát nad satanovými pokušeními sílou, vyhrát nad ním moudrosti. (2 Tim 2:22, JK 4:7). Boží nepřítel je i náš nepřítel. O naší srdce se vede boj, koho posloucháme toho uznáváme za pána. Nemůžeme porušit Boží vůle, jeho záměry a úmysly aniž bychom nemusely nést na to následky.

Boží vůle je vždy naše dobro, náš růst a požehnání. Cesta k tomu může vést skrze problémy, těžkosti a údolí temné bolesti. Ale jedině poslušnost nás udržuje v centru Boží vůli. Máme však svobodu se rozhodnout.

3. VÍRA JE TAJEMSTVÍ VÝZNAMNÝCH ČINŮ A ZDARU.

Marek 9:23 Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří."

Proč je to pravda? Protože víra obrátí sny ve skutečnost. Dává ti smělost a přesvědčení jít do předu. Například v Numeri 13 čteme o průzkumu dvanácti izraelských předáků zaslíbené země. Všichni potkaly obry Anákovy, ale jenom dva z nich se na ně dívali úplně jinak a také mluvili úplně jinak. Řekly: „Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme.“ Nu 13:30. Víra se projevuje vnitřním postojem odvahy, slova jistoty, a činy poslušnosti. V další kapitole máme také Boží hodnocení těchto dvou mužů: „Jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a cele se mi oddal, uvedu do země, do niž vstoupil, a jeho potomstvo ji obsadí.“ Nu 14:24. Člověk který je plný víry je jiného ducha. Bůh zkoumá našeho ducha ne náš životopis. 2 Timoteovi 1:7  „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“ Jsou ti kteří říkají, nebudeme si dávat žádné cíle, nevíme co bude. Kazatel 11:4  „Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.“ Konkrétně to znamená toto: pokud čekáš na dokonalé podmínky, nikdy neuděláš nic. Víra se pozná podle našich cílů. Stanovení zbožných cílů jsou vyjádřením naší víry.

1. VÍRA MŮŽE ROZŘEŠIT NEMOŽNÉ PROBLÉMY.

Matouš 17:20Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné." Tato fráze byla židovským rčením, které znamenalo přemístit těžkosti (Zach 4:7, 1K 13:2). Není nic co modlitba a víra nemohou dosáhnout pro Boha. Oni mohou odstranit všelijaké druhý hor: strachu, zklamání, deprese, beznaděje, nemoci, pokušení, viny, únavy, osamělosti, pronásledování a bolesti. Takové hory se tyčí vysoko a jsou bariérou na cestě člověka, takové hory mohou opravdu porazit život. Jak mohou být překonány? Vírou v Boha! Tento verš určitě platí i dnes. Někteří z vás čelíte právě teď nějaké nemožné situaci, to jsou ty hory na které se díváte. Potřebujete tento verš. Často si myslíme, že je potřeba nejméně stejnou víru velkou jako ty hory, abychom je překonaly. Kristus ale říká, že k překonaní těch hor potřebujeme víru ne jako zrnko pšenice, ani kukuřice, ale zrnko hořčice. Zrnko hořčice bylo považováno za jedno z nejmenších. Tím se ukazuje na ten kontrast. Na velké hory stačí i ta nejmenší víra. Tajemství je: vkládáš malou víru ve velkého Boha. To je ten rozdíl. Jan 11:40 Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?"

2. VÍRA JE KLÍČEM K VYSLIŠENÍ MODLITBY.

Marek 11:24  „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.“

Co se tady říká? Modlitba která má být vyslyšena má být spojena s očekáváním. Ano tak se projevuje víra v akci: očekává dobré výsledky jako odpověď na modlitbu. Nestačí se modlit, ale máme očekávat, máme mít jistotu a přesvědčení, že budeme vyslyšení. O několik veršů výše Ježíš řekl: mějte víru v Boha. 21,22 Co znamená očekávat? Očekávání zahrnuje celého člověka. Duch očekávání zahrnuje

  • Lidské emoce: člověk touží

  • Lidskou vůli: člověk chce

  • Lidského ducha: člověk věří

1 Janův 5:14-15  „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.  A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.“ Nemodleme se: Drahý Pane, jestliže nejsi hodně zaneprázdněný a stačíš na to tady je moje prosba…“ Bible říká: Věřte že jste dostali a potom to budete mít.“ Žid 10:22 Věřit dopředu. To je klíč k vyslyšené modlitbě. Musíme ale žádat ve shodě s Jeho vůli.

Blahoslavenství pro vítězný život

Zjevení 22:14 Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.

Konec Božího slova se navrátí zpět kde začalo v Edenské zahradě.

Když Adam a Eva zhřešili, ztratili nevinnost a snažili se schovat před Bohem protože byli nazí. Snažili se zakrývat listím, ale milostivy Bůh jim udělal kožené suknice a přioděl je. Ty připomínaly Boží odpuštění. Potom byli vyhnání z ráje a od blízkosti stromu života. Boží lid má znovu přístup ke stromu života, který roste u Božího trůnu. Znovu toto vše se stalo díky smrti, a zmrtvýchvstání Kristově. Ř 6:23 „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Proto Ježíš řekl: musíte se znovu narodit. Musíte se narodit do duchovního světa, aby jste měli duchovní život tak, jak jste se narodili do fyzického života a máte fyzický život. Duchovní narození nastává skrze víru v Krista. Kde Genesis zaznamenává zničené sny, vinu, neposlušnost a úpadek těla, Zjevení nám ukazuje jak náš Šampion, vykonavatel naší víry, kníže života a Boží beranek ,který vzal na sebe hřích světa, velký Pastýř ovcí, ten silný a mocný Bůh – otevřel nám přístup k věčnému životu.