Lavička zamyšlení

"Lavička zamyšlení" je název krátkých čtení které vzníklo  z touhy, abychom  se záměrně zastavili na chvili, posadili a naslouchali Bohu. V tomto rychlém světě se potřebujeme  pravidleně zastavit a "sednout na lavičku" a na chvíli se ztišit. Potřebujeme se naladit na Boží hlas, přemýšlet, číst a modlit se - proto tento název.

Tato zamyšlení smějí být použity jen s uvedením jména autora (Nick Lica) a zdroje (www.nicklica.com).Jabezova modlitba

1 Paralipomenon 4:9-10: Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: "Porodila jsem ho s trápením." 10  Jaebes vzýval Boha Izraele takto: "Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!"A Bůh splnil, oč žádal.

Chcete vidět Boha jak v tomto roce pracuje ve vašem životě? Chcete vidět opravdové odpovědi na vaše modlitby? Jste unavení necháváním se unášet životem nevidouce kam jdete? Pán Bůh nám nabízí pomoc, ochranu, vedení a Jeho požehnání. Tyto věci dává zdarma těm, kteří o ně žádají.

Jestli opravdu tyto věci chcete mít v hojnosti, jestli chcete to nejlepší Boží pro váš život, tak následujte principy, které Jaebes používal:

  • měj velkou touhu – představu o tom, co Bůh chce dělat ve tvém životě,

  • měj živou víru v Boha – to je víra, která ti umožní očekávat i nemožné;

  • vybuduj si opravdový modlitební život, to ti pomůže spoléhat se na Boha. On rozmnoží tvé území. Jeho ruka bude s tebou a dá ti požehnání.

Wiliam Carey : „Usiluj o velké věci pro Boha; očekávej velké věci od Boha.“

Každý Nový rok přinese nové možnosti – příležitosti pro růst a rozvoj. Žijeme v požehnané době a nemusíme toužit vrátit čas někam jinam. Jsem si jist, že Pán Bůh chce dělat velké věci ve vašem životě v tomto Novém roce - ale nestane se to automaticky. Potřebujeme povstat ve víře. Dělat kroky ve víře. A to přináší rizika. Hosea 10:12 říká, "Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností!"

Co plánujete sklízet tento nový rok? O Tři sta šedesát pět dnů od dneška, budete jiní? Jestliže chceme být jiní, jestliže chceme se změnit potřebujeme kultivovat nové návyky, zvyky, činnosti a vztahy. Úspěch není věc náhody, ani po duchovní stránce. To vyžaduje úsilí a čas. Ptejme se na začátku roku otázkami na tělo: Co budeš dělat abys byl jiný ve tvé rodině, ve sboru v zaměstnání nebo ve škole? Do čeho budeš investovat svůj čas a peníze a energii? Uvidí druzí nějaké nové ovoce Ducha svatého na stromu tvého života? Budeme využívat možnosti, které nám Bůh dává ke svědectví, ke službě a k růstu? Cokoliv zaseješ, to sklidíš. Jestliže nesázíš nic, nic nesklidíš.


Zakončení věcí přináší odměnu. Odměna není nikdy na začátku, ale je vždy na konci. Mezí tím se odehrává ten boj, který rozhoduje kdo ve finále obstojí. Je to jako ve sportu. 1 Korintským 9:24 Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Když se naučíte to co začnete zdárně ukončit, budete mít v životě požehnáni. Zakončení věcí nám dává vždy novou zkušenost s Bohem a obohacuje nás po všech stránkách. Také když držíte na konci roku vysvědčení nebo později diplom zjistíte, že to mělo smysl vynaložit celou energii a soustředění do učení.

Odměna je také nejlepší motivace, abychom dokončili co jsme začali i v duchovním životě. Timoteovi 4:7-8  Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.  Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Pro každého, kdo zůstává věrný Pánu je připraven vavřín spravedlnosti. Buďme těmi, kteří začínají s Bohem a v souladu s Jeho vůli a On nám vždy dá sílu dokončit. Jedna z vlastností těch, kteří si oblíbili Hospodinův zákon je podle prvního žalmu tato: vše co podnikne se zdaří.

 

V životě jsou věci: zlé, dobré, velmi dobré a výborné. Tak jako známky ve škole. Vybral jsem tento text, protože má co říct těm, kterým zítra začíná škola, ale také nám ostatním. Věřím, že vás to povzbudí správně začít nový školní rok. Proč je lepší zakončení věcí jež jejich počátek? Musí tady být nutná moudrost pro život jak ve škole tak ve všedním životě. 1. Protože to přináší radost a uspokojení. Začátek věcí je velmi důležitý, ale jejich zakončení je důležitější a dokonce Boží slovo říká, že je lepší. Proč? Většinou není těžké něco začít. Např.: začít studium na nějaké škole, začít se učit na nějaký hudební nástroj, začít číst nějakou knihu: první dvě stránky není většinou těžké číst, začít se učit cizí jazyk, začít cestu za Pánem atd. Mnoho lidí začíná mnohé věci s nadšením, ale potom to vzdají, nejsou důslední a právě proto jim bude vždy chybět vytrvalost. Takoví lidé nikdy nebudou prožívat opravdovou radost a uspokojení, protože to nepřináší začátek věcí, ale jejich zakončení. To není jen moudrost, ale biblický princip, který platí ve všech věcech co děláme a zvláště platí ve věcech víry. Jestli chceme jednou prožít nebeskou radost s naším Pánem v nebi, musíme být věrní a vytrvalí a zakončit svůj běh víry.


Betlémský hostinec byl moc malý pro ty, kteří v ten den přišli, aby se ubytovali. Z tohoto textu vyplývá pravda která jakoby provázela Pána Ježíše po celý život. Neměli pro něj místo! Nebylo místo v hostinci pro Ježíšovo narození a tak Josef s Marií hledali dál. Na konec byli zklamaní z odmítnutí lidí a hledali místo v chlévě. Tak lidé přivítali Ježíše Krista na světě na první vánoce. Nenašlo se pro něho místo mezi lidmi, ale mezi zvířaty. Dům byl moc naplněný a úzký, aby se vešel. Také nebylo místo v náboženském systému pro jeho učení. Potom co přečetl Písmo v nazaretské synagoze lidé mu znovu dali najevo, že nemají místo pro Jeho učení a čteme: „vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, aby ho svrhli dolů.“ Jan nám poukazuje, že nebylo místo místo v srdcích lidi pro jeho slovo. Jan 8:37 „Vím že jste potomci Abrahamovi; ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa.“

Máš pro něj místo? Kde je On v naší rodině, v našem sboru a v našich srdcích? Máme místo pro jeho narození, pro jeho učení, pro jeho slovo? On je středem vánoc. Jestli pro něho nemáme místo tak potom proč slavit narozeniny někoho , pro kterého nemáme místo? Jan 1:12 „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“