Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

John Maxwell


 

1. ZÁKON POKLOPU
Schopnost vést určuje míru efektivity daného člověka.

Batři Dick a Maurice byli jen krůček od splnění Amerického snu – nicméně ten poslední krůček neudělali. Udělal ho muž jménem Ray - ve společnosti, kterou oni založili. Došlo k tomu, protože neznali Zákon poklopu.
2. ZÁKON VLIVU

Skutečnou mírou vedení je vliv – nic víc nic méně.

Abraham Lincoln začínal v hodnosti kapitána, nicméně když bylo po válce, byl pouhým vojínem. Proč k tomu došlo? Porazil ho Zákon vlivu.

3. ZÁKON PROCESU

Vedení se rozvijí denně, nikoli za den.

Theodore Roosvelt pomohl vytvořit světovou velmoc, získal Nobelovou cenu a stal se prezidentem spojených států. Dnes byste ale jeho jméno neznali, kdyby on neznal Zákon procesu.

4. ZÁKON NAVIGACE

Kormidlovat loď dokáže každý, ale plán cesty dokáže sestavit jen kapitán.

Stott sice měl spolehlivý kompas, nicméně svůj tým dobrovolníků sice dovedl až na konec světa, ale i k neslavné smrti. Mohli by žít, kdyby on , jejich kapitán, znal Zákon navigace.

5. ZÁKON PŘIČITÁNI

Vůdcové slouží druhým a tím jim přidávají hodnotu

Co je to za manažera jedné ze společnosti Fortune 500, který pracuje na skládacím zvedá sám svůj telefon, navštěvuje co nejčastěji řadové zaměstnance a sklízí kritiku Streetu za to, že je ke svým zaměstnancům příliš štědrý? Je to leader, který chápe přičítání.

6. ZÁKON PEVNĚHO ZÁKLADU

Důvěra je základem vedení.

Kdyby Robert McNamara znal Zákon pevného základu, válka ve Vietnamu — a vše co bylo jejím důsledkem na domácí scéně — mohla dopadnout jinak.

7. ZÁKON ÚCTY

Lidé přirozené následují vedoucí. Vedoucí, kteří jsou silnější než oni sami.

Všechno hrálo proti ni, a to na mnoho způsobů. Přesto ji tisíce lidi nazývaly svou vůdkyní. Proč? Protože nemohli uniknout moci Zákona úcty.

8. ZÁKON INTUICE

Vůdcové hodnotí vše zaujatě z hlediska leadera

Čím to, že Steve Jobs dokáže znovu vynalézt Apple Computer a přivést tuto firmu na

vyšší úroveň? Odpověď nám dává Zákon intuice.

9. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

Přitahujete ty kdo jsou vám podobní

Jak mohla armáda Konfederace, jíž chyběli důstojníci i vybavení, tak dlouho vzdorovat

mocné armádě Unie? Měla lepší generály. A proč měla lepší generály? To nám objasňuje

Zákon přitažlivosti.

10. ZÁKON SPOJENI

Leadeři se dotknou srdce, než požádají o ruku

Jako nový leader John chápal, že nejvlivnější osoba v organizaci by mohla jeho vedení

podrýt. Jak to vyřešil? Snažil se toho člověka získat za pomoci Zákona spojení.

11. ZÁKON VNITŘNÍHO KRUHU

Potenciál leadera je dán jeho nejbližšími

Lance Armstrong je oslavován jako nejlepší cyklista jaký kdy žil. Lidé oceňují jeho houževnatost. Domnívají se, že vítězí díky tvrdému tréninku. Nechápou ale Zákon vnitřního kruhu.

12. ZÁKON PŘEDÁVÁNI MOCI

Pouze leadeři, kteří jsou si vnitřně jistí, předávají moc druhým

Henry Ford je považován za ikonu amerického podnikání‘ neboť vnesl revoluci do auto­mobilového průmyslu. Proč pak klopýtl nakolik, že jeho syn měl obavy; zda firma Ford Motor Company nezanikne? Stal se zajatcem Zákona předávání moci.

13. ZAKON VZORU

Lidé dělají to, co vidí

Pohodová setnina ustála německý útok v Bitvě o pahorek a zmařila tak Hitlerovu po­slední naději na zastaveni postupu Spojenců. Podařilo se jím to, protože velitelé chápali Zákon vzoru.

14. ZÁKON PŘIJÍMÁNI

Lidé přijmou nejprve leadera, až poté jeho vizi.

Cestou pasivní rezistence osvobodili svůj národ, přestože tisíce z nich při tom položily

své životy. Co je inspirovalo k takovému jednání? Byl to Zákon přijímání.

15. ZÁKON VÍTĚZSTVÍ

Leadeři nacházejí způsoby jak svůj tým dovést k vítězství

Co zachránilo Anglii před nacistickým blitzkriegem, co zlomilo páteř apartheidu v Jižní

Africe a co dovedlo Chicago Bulls k několika mistrovským titulům? Ve všech třech pří­padech je odpověď shodná: Jejich leadeři žili podle zákona vítězství.

16. ZÁKON HYBNÉ SĺLY

Hybná síla je pro leadera nejlepším přítelem

Dvouminutový film měl prokázat, jaké jsou možnosti technologií při animaci. Nicméně

tento film rovněž využil moc hybné síly — což nakonec vedlo k miliardovým tržbám.

17. ZÁKON PRIORIT

Leadeři chápou, že činnost ještě neznamená výsledky

Nazývali ho čarodějem. Měl tak přesně nastavené priority) že když jste mu zadali datum

a čas, řekl vám přesně, čemu se jeho hráči věnovali a proč! Díky tomu dobyl deseti mis­trovských titulů. Co může Zákon priorit udělat pro vás?

18. ZÁKON OBĚTI

Má -li leader stoupat, musí se něčeho vzdát

Čeho jste ochotni se vzdát kvůli lidem, kteří vás následují? Tento leader za ně položil svůj

život. Proč? Protože chápal‘ jakou cenu má Zákon oběti.

19. ZÁKON NAČASOVÁNI

Otázka kdy vést je stejně důležitá jako co dělat nebo kam jíž

Leadeři na všech úrovních selhali — starosta, guvernér, ministr i prezident. Nikdo z nich

nechápal, jakou zkázu může způsobit, pokud leadeři nerespektují Zákon načasování.

20. ZÁKON EXPLOZIVNÍHO RŮSTU

Chcete-li růst, veďte následovníky. Chcete-li se násobit, veďte leadery.

Je možné vyškolit více než milion vedoucích po celém světě? Je pokud používáte vůdcov­skou matematiku. Takové je tajemství Zákona explozivního růstu.

21. ZÁKON ODKAZU

Trvalou hodnotu leadera vyčtete z toho, co po něm zůstane

O čem budou lidé mluvit na vašem pohřbu? To, co budou říkat zítra, závisí

na tom, jak budete žít podle Zákona odkazu dnes.Obsah knihy: 21 nevyvratilených zákonu Leadershipu - J. Maxwell,

Kontakt.cz 2011

 

PS:

Samozřejmě, že někdo může mít k této knize, stejně jako i dalším knihám, které nejsou psány přímo pro křesťany a kde každá zásada či princip nejsou podepřeny biblickým veršem, vážné námitky, jako  např., že je to světská literatura, že křesťané by to neměli vůbec číst, natož se  řídit podle nějakých "nevyvratitelných zákonů", že jsou to nauky cizí, které nám, vedoucím v církvi, slibují slávu a úspěch, aby nás lidé následovali.....,jak to kniha slibuje hned na obálce.

Ano máte pravdu, tato kniha stejně jako další, které J. Maxwell napsal, po nás nešermuje žádnými biblickými verši. Jsou to knihy napsané pro širokou veřejnost, tedy i pro vedoucí v sekulárním prostředí, ale konec konců, i my vedeme v církvi lidi jako jejich vedoucí.

Otázka zní: chceme, aby nás lidé následovali? Abych byl upřímný, musím v pokoře říci, že ANO. Alespoň ve své rodině to mohu vyznat. Chci, aby mě moje dětí "následovaly" a braly si příklad ve spoustě dobrých věci. Vy ne? Výchova dětí je tedy hodně o Leadershipu.

Apoštol Pavel řekl: Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. (Filipským 3:17) Tedy i apoštol Pavel chtěl, aby ho lidé následovali, a dovolím si tvrdit, že vedouci v církvi, ať starši  či kazatelé, kteří toto nechtějí, asi apoštola špatně pochopili a měli by si to trochu ujasnit, než půjdou dál. Vedoucí, který nechce, aby ho lidé následovali, proč je tedy vedoucím?

Výpravčí, který ve stanici zvedá plácačku, jistě očekává, že ho někdo bude následovat a že vlak ze stanice vyjede.

Co tedy říkáme denně svým dětem tím, jak žijeme, jak se rozhodujeme a jak překonáváme překážky? Nepřímo jím říkáme: Následuj mě! I ty to zvládneš! Dětí jdou v našich šlépějích...alespoň než dospějí ....a snad i pak jim něco z našeho působení zůstane a bude dál „pracovat“ v jejím charakteru.

Proč myslíte, že kazatel v neděli káže? Samozřejmě proto, aby stádo krmil a sytil, aby uváděl církev do Božích pravd. A pochopitelně také očekává, že lidé se těmito pravdami také budou řídit.

Pokud my následujeme Krista, pak nevidím žádný problém v tom, abychom svými příklady a svými životy  inspirovali druhé  a dodávali jím silu, odvahu a moudrost. Tak rozumím terminu, "že lidé budou následovat nás" – svoje vedoucí. Berou si z nás příklad, jsme pro ně jakýmsi "zdrojem inspirace". Máme na ně vliv, což je vlastně ten zákon VLIVU v praxi.

Dále chci také říct, že Leadership je úmění, které funguje podle určitých nepsaných zásad. J. Maxwell těmto nepsaným zákonům dal jenom jméno, vytáhl je z oblasti obecných zkušeností, techniky a praxe vedoucích. Ve své knize je vysvětluje a aplikuje. Nás přitom motivuje a inspiruje,  abychom si je uvědomili a vtělili do systému svých pracovních zásad jako vedoucí určité skupiny. Vždyť podle takových zásad žili všichni dobří vůdcové v dějinách lidstva včetně osobností biblických.

Ano, také oni se takovými zásadami řídili jako nepsanými pravidly. I dnes máme tolik nepsaných pravidel chování, jež nás ovlivňují. To, že je někdo pojmenoval a seřadil do knižní formy, to považují za velkou moudrost. Konec konců, takové principy můžeme sledovat  nejen v životech lidí kolem sebe, ale dokonce i v životě toho největšího vůdce - Pána Ježíše Krista.   Ano, i on aplikoval zákon vlivu, procesu, navigace, pevného základu, odkazu atd. jako Syn člověka. Tato slova sice v evangeliích přímo nenajdeme, ale jsou jasně vidět na jeho životě. Daly by se najít nejen verše v Bibli, které tyto zákony podporují, ale přímo biblické principy, velmi podobné a také nevyvratitelné.

Tam, kde existuje nějaké vedení, uplatňují se tyto zákony. I ve sborovém společenství a jeho životě se projevují podle schopností, míry obdarování a hloubky povolání toho, kdo takové společenství vede. Některá pravidla jsou zjevnější, jiná jsou méně patrná. Tyto zákony se zkratka dějí a uskutečňují i v našem životě, v našich rodinách i ve sboru, kde žijeme... Jen dobře otevřte oči!

A že jsou to pravidla nevyvratitelná? Pokud jsou pravdivá, pak jsou také nevyvratitelná! Pravda nakonec zvítězí... tedy je nevyvratitelná!

Proto já osobně nemám problém poučit se z knihy tohoto výjimečného a mezinárodně velmi významného a uznávaného autora, odborníka na vedení, který je mimochodem bývalým kazatelem.

V českém prostředí, ať si to zdůvodníš, jak chceš, ať to vyvrátíš, je-li to potřeba, ale vždycky ...vždycky, žel i v církvi, je třeba mít na vědomí, že stále platí to české přísloví:

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde!

NL