Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Recept na zdravý sbor

(nutné ingredience k budování zdravého a funkčního sboru)

 

Možná si říkáte: Proč „zdravý sbor“? O zdraví či nemoci nám nevadí mluvit, když se jedná o naše tělo, ale Bible říká, že církev je Tělo Kristovo. Skoro každá epištola v Novém zákoně se zabývá duchovním růstem života křesťanů, kvalitou jejich vztahu k Bohu a k druhým, poznáním Krista a službou, která z tohoto poznání vyplývá, a také se zabývá záměry a posláním církve.

Jak vypadá zdravý sbor? Kdybych udělal průzkum a požádal vás, abyste uvedli několik vlastností takového sboru, co byste odpověděli? Každý máme své představy, ale důležitější je to, co říká Bible. Proto zeptejme se dnes Bible na tuto otázku! Jak vypadá zdravý sbor? Jaké vlastnosti má? Bible dává nejlepší odpověď a má v podstatě vést, usměrňovat a korigovat naše představy o zdravém sboru.

Často si pleteme „zdraví“ s „dokonalostí“ ve sboru. Tak jako sbory, kterým apoštol Pavel napsal své epištoly, zdaleka nebyly dokonalé, tak žádný sbor není dokonalý. Ale dobrá zpráva je, že můžete být zdraví, aniž byste byli dokonalí.

Jak vypadá zdravý sbor?

Kol 2:7 říká, že žít v Kristu Ježíši znamená v Něm zapustit kořeny. Dává nám obraz stromu, který je pevný natolik, nakolik jsou pevné jeho kořeny.

Většina z vás, kteří na zahradě něco pěstujete souhlasíte se mnou, že aby nám něco vyrostlo, potřebujeme více než sluníčko. Je více faktorů, které způsobují růst jakékoliv rostliny na zahradě. Potřebujeme sluníčko, ale nesmí ho být příliš, potom je třeba i déšť v zdravé míře a také se musíme starat o kvalitu půdy a každým rokem dodat správné minerály a odplevelit půdu. Je více věcí, které ovlivní úrodu země. Je to vyváženost několika faktorů.

Když mluvíme o zdraví a růstu našeho sboru je to úplně stejné. Potřebujeme vyvážit několik faktorů a vlastnosti. Toto přirovnání není moje myšlenka, Pán Ježíš to takto přirovnal když řekl: „ S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země.“ Když Pán Ježíš srovnává růst království se zasetím semena do země, znamená to, že stejné principy z přírody můžeme uplatnit na růst sboru.

Kvalita půdy je naprosto rozhodující pro růst a rozvoj sboru. Tomu říkáme zdraví sboru. Je to souhrn několika vlastností, zásad nebo faktorů, které ovlivňují a způsobují růst.

Růst sboru je vždy komplexní záležitost. Nikde na celém světě neexistuje pouze jeden klíč k růstu sboru. Růst je vždy souborem různých faktorů a vlivů. Například o sboru Davida Yonggi Cho (to je největší sbor na světě v Koreji) se mnohdy tvrdilo, že jejich růst je způsoben jejich modlitebním úsilím (a někteří ještě přidávají systém domácích skupinek). Ovšem, v posledních deseti letech tento sbor prakticky vůbec neporostl. Důvodem je určitá stagnace v jiném faktoru růstu a tou je v tomto případě model vůdcovství, který „narazil na svůj strop“. Neexistuje žádná JEDINÁ metoda, která způsobí růst církve! Je potřeba, aby všechny sbory pracovaly na zasažení různých lidí. Takže za růstem a zdravím sboru se skrývá více než modlitba, více než jeden faktor.

Růst je znakem života. Nový zákon ukazuje, že to platí i pro sbor. Víc než padesátkrát připodobňuje církev (sbor) k živému organismu, k tělu. Zdravý, živý organismus roste a rozmnožuje se.

Díky Pánu za nové lidi, které Bůh přidává do naších sborů. On dává růst, na Něm to závisí, ale zlepšit kvalitu půdy je naše odpovědnost.

Struktury a často i metody jsou důležité, ale jen druhotně. Prvotně všecko závisí na Ježíši Kristu. On řekl: Matouš 16:18 „ … a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Abych použil přirovnání: Principy, struktury a metody jsou jako lešení při stavbě domu. Lešení není to hlavní, ale bez něho by se nedalo stavět, stavba by nerostla. Lešení samozřejmě nikdy stavbu nepřevyšuje.

Přemýšlejme „Co můžeme udělat proto, aby se náš sbor lépe rozvíjel?“ Jak konkrétně a prakticky máme budovat zdravý sbor? Budeme o tom po celý rok přemýšlet a necháme Písmo mluvit. Bez těchto vlastností nemůžeme budovat, stavět a růst. Na druhé straně tyto vlastnosti jsou známkou a důkazem, že zapouštíme kořeny v Kristu a že na něm stavíme.

 

 

DUCHOVNÍ Vedení (Mk 10,43-45)

To je první vlastností zdravého sboru a základ od kterého se vše další rozvijí a roste.

To znamená vedoucí, kteří jsou duchovně zralí a vedou zbožný život. Neznamená to však, že pokud v sekulárním světě jste vedoucí, v církvi budete také. To je chyba, na kterou sbory doplácejí, když říkají: on je šikovný, vzdělaný tak ať v tom staršovstvu je! Kdyby každý tam mohl být, neměli bychom uvedené texty, které se zabývají charakterem staršího. A když je přečtete, tak je vám hned jasné, že Bůh nežádá diplomy, ani fakulty, ani světskou moudrost a postavení ve společnosti – to co na nás udělá dojem. Bůh vyžaduje zbožný charakter a osvědčenost. Jedná se o DUCHOVNÍ vedení v jeho církvi. Bůh vyžaduje, aby ten člověk dával Boží království ve všech oblastech svého života na první místo. Bůh hledá lidi, kteří žijí příkladným životem, aby mohli k tomuto standartu druhé vést svým osobním příkladem. Pak ano, takový člověk by měl být respektován a takových vedoucích si máme vážit. To zda na to máme, to zda jsme zbožní, nemáme posoudit my, ale druzí lidé jsou povolaní, aby to posoudili při volbě.

Boží lid potřebuje zbožné muže a duchovní vedení. S vedením vše padá, nebo vše stojí. Pán Ježíš začal právě tím, že si vybral 12 mužů, kteří se stali vedoucími v rané církvi. Týmové vedení. Být vedoucí neznamená mít pozici, ale duchovní vliv a charakter. Když se chcete za starší sboru modlit, modlete se za to, aby jejich duchovní vliv rostl. Co myslím pojmem duchovní vliv?

Křesťanské vedení je především přivádění lidí k Božím záměrům. Bez duchovního vlivu to není možné. Duchovní vedení je umění sloužit Bohu tak, aby se jeho lid stal více podobný Kristu a naplnil Boží vizi podle Božích hodnot. Opravdová velikost vůdcovství spočívá ve službě lidem, ne v postavení. Pán Ježíš tu pyramidu obrátil naruby, jak můžeme vidět na mnoha místech. Mat 23:11-12; Mk 9.35; především pak u Marka 10,35-45: KMS  Ježíš si je zavolal a říká jim: "Víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí je utiskují. Avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem.

Pán Ježíš tedy vnímal křesťanské vedení nikoliv jako vrcholek pyramidy, ale jako její spodek. Vedoucí v jeho podání je někdo, kdo drží všechny nad sebou, kdo slouží všem, kdo zmocňuje druhé, kdo je pevným základem všech. Kéž je mnohem více lidí, kteří se touží stát právě takovými vedoucí. Celá církev pak bude zralejší a poroste duchovně i početně.

Jako vedoucí sboru jsme vyzváni, jak říká Žid 12:2 KMS „ Vzhlížejme k původci a dokonavateli víry. On vede naši víru od počátku až do cíle.“ Křesťanské vedení začíná osobním vztahem s Bohem, formováním do Kristova charakteru a jasným vědomím Božího povolání v životě vedoucího. Někdo správně prohlásil: „Když přestaneš růst přestaneš vést.“ Člověk, který nechce duchovně růst, nemá co dělat ve vedení sboru.

Modleme se za ty, kteří druhé vedou, je to odpovědnost daleko větší než sekulární vedení. My nejsme zodpovědní jen lidem, ale především Pánu Bohu. Je mnoho veršů, které mluví o vedoucích, jací mají být, jak mají vést, jaký vztah k nim máme zaujmout my ostatní. Bible vyžaduje nejenom velký standard od vedoucího, ale potom se obrací i na Boží lid a říká, když takové duchovní vedení máte, máte je respektovat. Nemůžete s nimi pohrdat. Nemůžete se k nim chovat drsně, bez lásky, respektu. Takové lidi potom nemůžete pomlouvat. V práci za takové chování byste dostali padáka. Kdybychom v církvi takto jednali vůči vedoucím a dělali si z nich terč, jak by to asi dopadlo? Právě proto, že v církvi Kristus ustanovil jiné principy duchovního vedení než máte v práci, neznamená to, že v církvi budete šlapat po jiných a dávat najevo svou hříšnou povahu bez hranic s tím - že oni mě musí milovat.

Duchovní vedoucí nejsou dokonalí lidé, ale mají být zbožní lidé. Proto, když máte proti nim něco, víte co říká Bible? : 1. Tm 5, 19 Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Toť Boží imunita pro vedoucí sboru. Jinými slovy, odmítej stížnosti, pomluvu, domněnky někoho, a jiný bulvár, co jsi slyšel. Hledej svědky, kteří by výpověď potvrdili. Pokud se ukáže, že to není tak, ten kdo šíří pomluvy má být veřejně napomínán (má to přijmout) a veřejně se má umluvit. Slyšeli jste, že by někdo byl napomenut za pomluvy a on by to uznal a sám by se omluvil? Než aby se pokořil, raději hned odejde ze sboru a bude dělat neplechy jinam.

Pokud se ale ukáže, že stížnost na staršího je pravdivá a jedná se o hřích, Bible jasně říká: 1. Timoteovi 5, 20 Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní.

To je Boží pořádek, ať se nám to libí nebo ne. On je šéf a on určuje pravidla. Duchovní vedoucí mají dbát, aby tato pravidla byla dána do praxe.

Žel nejsme dokonalý sbor a přiznejme si, že někdy se necháme vést svými emocemi, a hříšnou přirozeností a sklony, které naše povaha má, ale toto není výmluva jen konstatování, že se to tak děje. A žel musím říci, že vedoucí jsou první na ráně. Oni nejsou vaší rohožkou, ale váš příklad. To, co si nedovolíte v práci, ani v církvi by nemělo být. A když už se něčeho dopustíme, měli bychom se stydět a nebýt na to hrdí… protože nemáme na co. EGO člověka Bůh nikde nikdy nechválil.

Duchovní vedení je základ pro zdravý sbor. Je to Boží řád, který vidíme v NZ. Pavel řekl Titovi: Tit 1,5 Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil.“

Všimněte si-abys uvedl do pořádku a v každém městě ustanovil starší. To znamená v každém sboru, ať je malý, velký, nebo začínající, bez duchovního vedení Boží lid nemůže existovat. Nemůže se zdravě vyvíjet.

Jaký vztah se vyžaduje od Božího lidu k vedoucím? Jak Boží lid se má chovat k vedoucím? Opět Bůh to určil a pro nás je to svaté! Bůh chce, abychom se naučili respektovat a milovat duchovní autoritu sboru, i když nesouhlasíme se vším co kazatel říká. Respekt k vedoucím nemá vycházet ze souhlasu s ním, ale z touhy poslouchat Boha, který nám to přikazuje.

Židům 13:17  „Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch.“

Boží řád, jako v manželství, tak i ve sboru vyžaduje, aby někdo vedl a druhý se tomu podřídili a poslouchal. Nám to dnes zní skoro jako -“vždyť nejsme sekta“. Ano nejsme, ale pokud ve sboru chceme mít zdravé vztahy, pokud chceme, aby náš sbor byl zdravý nejde to bez respektu ke staršovstvu. Nejde to bez podřízení a poslušnosti. Jinými slovy se říká - nejde to bez pokory.

Vedoucí mají odpovědnost za sbor a sami jsou vybízeni, aby „se starali o Boží stádce ne z donucení ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi , kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.“ 1P5,3-4.

Jak slyšíte, Bůh vyžaduje, aby vedoucí nebyli a ani se nechovali jako diktátoři, ale nastavili dobrý příklad. Na to my ostatní máme odpovědět jak? Kritikou, neochotou a tvrdohlavostí? NE!! Máme odpovědět poslušností a podřízením.

Dnes to vypadá, že toto chybí nejvíce v církvi v dnešní době-pokora. Jsme schopní Biblí v ruce praštit do vedoucího, jsme schopní mít 10 důvodů k nelibosti vůči autoritě, je ale toto Boží vůle?

Čiňme pokání, jestliže jsme si nevážili vedoucích ve sboru.

Čiňme pokání, když jsme reagovali na napomenutí vedoucích hádkou, kritikou a velkou pýchou.

Toto není Boží cesta ke zdraví, ale je to ďáblova cesta do duchovní nemoci.

Čiňme pokání, když jako vedoucí, jsme nebyli odvážní, nedrželi Boží standard a nezasáhli v čas.

Prosme o pokoru, respekt mezi námi – tak vypadá konkrétně Boží požehnání ve sboru.

Chceme zdravý sbor? Chceme zdravé vztahy?

Základ je Duchovní vedení, které bdí nad stádem, které se modlí, které chrání stádo a které je příkladem zbožnosti.

 

- Nick Lica, BJB Karlovy Vary