Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

DUCHOVNÍ OBNOVA SBORU

6. Filadelfia - sbor otevřených dveří, Zjevení 3,7-13, Nick Lica


Probíráme téma: DUCHOVNÍ OBNOVA SBORU. To není jen moje přání ale především jak čteme všech sedm listů

ze Zjevení, vidíme zřetelně, že Kristus chce svojí církev obnovit, znovu nasměrovat, proměňovat a vést.

Dnes budeme mluvit o šestém sboru ze Zjevení, který má krásný název FILADELFIA.

Filadelfii vystavěli obyvatelé Pergama jako pohraniční bránu na centrální planině Malé Asie. Byl to král Pergama, který stál u zrodu tohoto města, a kvůli jeho neobvyklé oddanosti vůdci svému bratrovi, si město získalo jméno "Filadelfie" což znamená "bratrská láska". Toto město bylo klíčové v oblasti a bylo původně stavěno aby zastavovalo nájezdy barbarských kmenů a uvádělo do oblasti řeckou kulturu a jazyk.

Co bylo důležitého na Filadelfii, byla její lokalita. Filadelfie byla prosperujícím městem. Filadefie se stala jednou z největších dálnic světa, dálnice, která vedla z Evropy na východ. Stala se velkými dveřmi, to čemu se říká největší obchodní cesta do Asie a navíc byla ještě bránou jednoho kontinentu do druhého.

Filadelfia jako město měla historii města, které šířilo řeckou kulturu a řecký jazyk v celé oblasti právě kvůli svému klíčovému postavení. Teď Ježíš otevírá tomuto sboru dveře, aby šířil kulturu svého království a evengelium v celé oblasti. Proto Filadelfia je sbor otevřených dveřích.

Zjevení Janovo 3:8  "Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít.“ Jaké privilegium slyšet Pána, že otevřel dveře pro tebe.

Když se hledá práce, musíte klepat na mnohé dveře a těžko se některé opravdové otevřou pro vás. Kdo to zkusil ví o čem mluvím. V takových chvílích - potřebujete nutně někoho silnějšího, někoho, kdo vám může dveře otevřít.

Tady poznáme našeho Pána tak jako nikde v Bibli. Jeho činnost pro nás je ta“ že otvírá dveře pro nás.“ ON přišel, aby udělal cestu tam, kde nebyla žádná. Hřích totiž zavřel všechny dveře pro všechny lidi, ale Kristus muže otevřít dveře pro všechny hříšníky.

Podívejme se dnes na několik dveří, které Kristus pro nás otevřel a jejich význam pro nás dnes. Zda do nich vstoupíme je na nás. První dveře, které Kristus otevřel pro nás jsou dveře spasení.

I. Dveře spasení.

Jan 10:7,9  Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“ Když Ježíš říká že je dveřmi, nikdo snad si nepředstaví dřevěné nebo železné dveře. Tuto pravdu přijímáme, tak že Ježíš je jediný způsob jak se dostat k Bohu a být zachráněn. Jan 14:6 to vysvětluje: „Ježíš mu na to řekl: "Já jsem cesta k Bohu, pravda o Bohu a život s Bohem. Proto k mému Otci můžete přijít jen skrze mne.“ Tak jako dveře jsou jediným vstupem do nějaké budovy, tak Ježíš tady říká, že jedině skrze něho máme přístup k Bohu. Jan 10:1-2 "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.“Proto se tady Kristus představuje jako ten, který otvírá dveře, jako ten kdo má klíč Davidův. Ten kdo má klíč je mocný člověk. V těch dnech ten kdo měl klíč nosil ho hrdě u pasu protože byl symbolem úřední autority.

Klíč od Božího království‘ (v originále ‚klíč Davidův‘) představuje Kristovu autoritu zvát a odmítat přístup do toho budoucího království. Když se dveře otevřou, nikdo je nemůže zavřít a odepřít záchranu. Když se zavřou, nikdo je nemůže otevřít a uniknout soudu.

Proč Kristus může jedině otevřít dveře spasení? Protože jedině on zvítězil nad smrtí, peklem a hrobem. Zjevení 1:18 „Neboj se , já jsme první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ Proto Kristus je jedinou bránou do Božího království kde se nachází bezpečí, hojnost a věčný život. Další otevřené dveře v Písmu jsou:

II. Dveře služby

2 Korintským 2:12 Když jsem přišel do Troady zvěstovat evangelium Kristovo, našel jsem tam dveře otevřené pro dílo Páně,“ Ježíš přišel otevřít nejen dveře spasení, ale pro spasené i dveře služby - dveře pro dílo Páně. Někdo jednou řekl: “Ale Bůh mě nepovolal nic dělat!“ Nicméně, dej mi své telefonní číslo, já ti zavolám a povolám! Všichni věřící dostali příkaz: Jít a říct, evangelium. Za mnohé věci slyším prosby, ale modlíme se abychom měli příležitost zvěstovat evangelium? Kdy naposled jsi někomu řekl o Kristu, tam kde ti On jasně otevřel dveře? Modlíme se abychom měli větší zápal pro evangelium? Pokud se za svého kazatele modlíte, za co prosíte? Já vím za dobré věcí, ale víte co potřebují já? Já potřebují zápal a oheň pro Boha a evangelium. To je to za co se modlím i pro vás a prosím, aby jste vy tuto prosbu zařadili za každého z našeho sboru. To je to, co my potřebujeme!

Není větší tragedie pro sbor, než aby Kristus otevřel dveře pro své dílo, a nebylo by kdo by to dílo udělal. Poznal jsem že když není zájem se zapojit, problém není v ochotě lidi, ale v tom, že my už nehoříme pro Krista a jeho věc. Tam kde není zápal, pochopitelně není zájem, ani chuť, ani touha, ani horlivost ani oběť ani.... ani...pomalu život.

Dílo Páně tady vyžaduje něco od nás, ale především tvůj a můj zápal. Kdyby Pavel neměl zápal pro žeň, necestoval by tolik a nezakládal sbory. Protože dílo Páně může růst jen tam kde v lidech hoří první láska.

Dveře spasení, služby a k tomu máme otevřené dveře moci.

III. Dveře moci.

Možná do dveří služby se bojíme vstoupit, protože jsme nevstoupili do dveří moci. Učedníci také toho moc nedokázali, dokud nebyli naplnění Duchem svatým. Báli se vstoupit do dveří služby. Ale Ježíš řekl: Dostanete sílu ducha svatého, která na vás sestoupí, a budete mi svědky až na sám konec země.“ Sk 1,8. Od druhé kapitoly Kniha skutků je historií Boží moci, moci Ducha svatého v životě křesťana a církve. Apoštolé se styděli určitě mluvit veřejně, protože neměli školy. Jak zvítězili nad strachem a studem? Mocí Ducha svatého! Tak zvítězíš ty i já. Tihle lidé se potom už nestyděli, protože byli plní Boha. Možná také ty se stydíš někomu něco z Bible říct, máš strach a nevíš co s tím. Bůh to může změnit, potřebuješ naplnění Duchem svatým. Pak poznáš rozdíl, že „Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu;“ 2 Timoteovi 1:7 Moc, kterou učedníci dostali od Boha se projevovala: odvahou a odhodlaností mluvit o Kristu. Skutky 4:33 „Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.“ Živý sbor je sborem plný Ducha svatého, vždyť jedině Duch a Boží slovo dává život. Toužíme po naplnění Duchem svatým nebo jsme spokojení že Ducha máme -otázka ale je: v jaké míře? Kristus nám otevřel dveře moci dokořán, a jeho dílo můžeme konat jen v moci Ducha svatého.

„ačkoli máš nepatrnou moc „ nenaznačuje slabost, ale opravdovou sílu. Oni byli dostatečně slabí aby byli silní v Pánu.

Můžeme být příliš silní nebo příliš velcí nebo příliš jistí si sami sebou pro Boha, aby nás opravdu použil. Sbor ve Filadelfii měl chudobu ducha, aby věděli, že opravdu potřebují Boží sílu. Není to otázkou ohromné síly, ani velké schopnosti, nýbrž velké závislosti. Samson měl velkou schopnost, ale slabou závislost. Malá síla věrně použitá znamená více než síla tělesně a vrtkavě použitá. Apoštol Pavel byl jeden z velkých příkladů v dynamice slabosti a síly. Boží síla se ukázala v jeho slabosti.(2 Kor 12:7-10)

Víte proč Bůh otevřel Filadelfii dveře? Jsou dvě podmínky, které platí i pro nás. „neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.“

Zachoval jsi mé slovo. Dvakrát se to opakuje, že zachovávali Kristovo slovo a vytrvali. Filadelfia zachovávala přikázání o vzájemné lásce a lásce k Bohu a tím své jméno žili naplno. Filadelfský sbor byl malý a v tehdejší společnosti rozhodně nepatřil mezi významné a vlivné instituce. Byl však věrný a Bůh z něj měl radost (sbory ve Smyrně a Filadelfii jako jediné nebyly v dopise pokárány). Bůh své věrné ospravedlní a obhájí.

Mé jméno jsi nezapřel. Myšlenka, která za tím stojí, není jenom v tom, že vyjádřili svojí věrnost Ježíši, ale že žili způsobem, který byl věrný jménu a charakteru Ježíše. Úspěch v křesťanské práci nemá být měřen žádným jiným standardem dosažení. (Barnhouse)

Zaslíbení tohoto sboru je v 9 verši. Kdo jsou ti ze synagogy satanovy? Nejsou to všichni židé, ale ti, kteří se za židy vydávali a pronásledovali je. Mnozí byli z této synagogy vyobcovaní, a proto tady povzbuzení Krista které jim otevře dokořán dveře do svého království.

Filadelfia byla několikrát zničena zemětřesením (byla zde častá), vždycky ale přežila. Kvůli opakovaným zemětřesením žili obyvatelé ve stálé pohotovosti - ani prý kvůli tomu nezamykali. Mimochodem, pohanská společnost tam uctívala boha Januse, zobrazovaného s klíčem v rukou, boha brány, vchodu a východu, počátku. Pravý vrátný je ale Ježíš. Na takto nestálém místě, když tedy Pán Ježíš hovoří o pevném a stálém sloupu, znělo to jistě zvlášť blízce právě Filadelfským. Zajímavé je, že mezi jinými věcmi tam prý zůstal stát jeden osamělý sloup. Že by připomínka z 12. verše: „Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí?“

Dobrá zpráva je, že Bůh i dnes nám chce otevřít dveře. Jsme ale ochotní dveřmi projít? Jsme ochotní cenu zaplatit?

Jsou to dveře spasení – pokud stojíš před nimi, buď si jist že jsou to správné dveře do Božího království. Udělej dnes krok k Ježíši.

Další otevřené dveře jsou dveře služby. Naše služba je být Kristovými svědky.

A to co nám dává vytrvalost a věrnost jsou dveře moci Ducha svatého. Bez Božího ducha nemáme zápal a život. Prosme nyní Pána aby nám ukázal kde jsme a co máme dělat, aby každý z nás byl otevřenými dveřmi pro někoho do Božího království. AMEN!