Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.


John C. Maxwell
Psal se rok 1864. Občanská válka o budoucnost  Ameriky  zuřila  už  více  jak  dva
roky. Bratr povstával proti bratru, soused bojoval  proti  sousedovi.  Každý  tak  činil
proto, aby určil budoucnost celého národa. Přestože  měl  sever  země  ekonomickou převahu, nesmírně  rozsáhlé zdroje a početní přesilu, nebyl schopen získat v bojích převahu. Prezident Abraham Lincoln byl  frustrován  neschopností  Severu  dosáhnout vítězství. Byl přinucen konfrontovat realitu zákona vnitřního kruhu. Ačkoliv byl Lincoln brilantní vedoucí, nebyl voják.
Jeho úspěch v občanské válce závisel na tom,  zda  nalezne  schopného  generála,
kterému  se  podaří  proměnit  materiální výhody  v  konkrétní  vojenská  vítězství.
Lincolnovi  dva  předchozí  vrchní  velitelé, Georgie McClellan a Henry Halleck, úplně selhali. Opakovaně promarnili příležitost rozdrtit odpor jižní armády.
Pokud  pečlivě  zvážíme  výsledek  války, mohla být Lincolnova následující  rozhodnutí těmi největšími v jeho prezidentském úřadě.  Lincoln  si  vybral  do  čela  armády houževnatého U. S. Granta, který byl pravým  opakem  dvou  předešlých  nerozhodných  generálů.  Grantova  ochota  zaplatit cenu  za  vedení  totální  války  proti  Jihu měla  za  následek  naprosté  vyčerpání omezených zdrojů jihu země a vedla k vítězství severní armády.
Dobří vedoucí si uvědomují nutnost obklopit  se  talentovanými  lidmi.  Proto  se mě
lidé opakovaně ptají: „Jak si mohu být jist, že zaměstnávám tu správnou osobu?“ Nikdy  jsem  neobjevil  stoprocentní  způsob, jak  toho docílit, ale uvědomuji  si,  že  zaměstnat tu správnou osobu jde ruku v ruce s rozpoznáním potenciálu k vedení.
Uvedu vám  jedenáct otázek, které používám k rozpoznávání potenciálního vedoucího.  Než  začnu,  chtěl  bych  poděkovat svému mentorovi a příteli Fredu Smithovi.
Některé  z  těchto  jedenácti  otázek  jsem formuloval na základě našich společných
debat.
1. KDYŽ HLEDÁM VEDOUCÍHO, DÍVÁM SE NA TVŮRČÍ PRVEK TVŮRČÍ PRVEK
NESPOKOJENOSTI?

Konstruktivní nespokojenost působí jako stále přítomný nepokoj  vedoucího.  Je  to
právě tato vlastnost, která vede vedoucího k averzi vůči průměrnosti a k boji proti
statusu quo. Schopní vůdcové, kteří mají tuto tvůrčí nespokojenost, budou zpochybňovat existující systémy a tlačit na jejich zdokonalování.  Tito  vedoucí  si  všimnou problémů a přicházejí s řešeními. Tak jak to říká Kouzes a Posner (autoři knihy Leadership Challenge),  vedoucí  v sobě mají průkopnický  instinkt.  Nebojí  se  vykročit do  neznáma.  Jsou  ochotni  podstoupit risk,  inovovat  a  perimentovat  proto, aby objevili lepší způsoby vedení.
2. NABÍZEJÍ PRAKTICKÉ A ÚČINNÉ PLÁNY?
Lidé, kteří jsou vrození myslitelé, mohou mít  problémy  ve  vedení  v  situacích,  kdy
nejsou  schopni  realisticky  posoudit  své nápady. V oblasti vedení není spontánní
diskuse pomocným nástrojem až do momentu, než se objeví prakticky použitelné
myšlenky.  Řečeno  slovy  Johna  Galswortha: „Idealismus roste v přímé souvislos-
ti s faktem, nakolik je člověk vzdálen od problému.“  Potenciální  vedoucí  operuje
výjimečnou  schopností  přeměnit  idealistické plány do  reálných a proveditelných
kroků.  Vedoucí  nejsou  paralyzováni  překážkami,  které  narušily  perfektní  plán.
Jsou dostatečně flexibilní a odvážní počítat s odporem a překážkami v rámci ideálního plánu.
3. KDYŽ MLUVÍ, KDO JIM NASLOUCHÁ?
Potenciální  vedoucí  mluví  s  přirozenou autoritou.  Jejich slova mají  váhu. To, co
říkají, je hodnotné a inspiruje k akci. Pokud  pozoruji  diskutující  skupinu  lidí,  po
pěti minutách jsem schopen identifikovatpotenciálního  vedoucího.  V  momentě,
kdy má skupina dojít k rozhodnutí, všechny oči směřují k osobě, která má ve skupině největší vliv. Tento rozsah osobního vlivu vypovídá o jejich potenciálu k vedení. Uvedu  vám několik klíčových oblastí,které můžete  použít  k  hodnocení  osob,
které plánujete zaměstnat:
• Charakter – kým jsou.
• Vztahy – koho znají.
• Znalosti – co ví.
• Nadšení – jak hluboce věci prožívají.
• Zkušenosti – co už učinili.
• Schopnosti – co jsou schopni udělat.
4. REPEKTUJÍ JE OSTATNÍ?
Ve vůdcovství je respekt životně důležitý. Avšak u mladých vůdců, kteří nejsou plně
rozvinuti,  může  být  rozeznání  respektu okolí  velmi  složité.  Přítomnost  respektu
však nehovoří nic o schopnostech, spíše ukazuje na charakter. Jak se respekt pro-
jevuje?
• Vedoucí  vždy  respektují  své  kolegy a  projevuje  se  u  nich  respekt  k  sobě
samým.
• Vedoucí  přesahují  očekávání  svého okolí. Přirozeně si staví  laťku výše než
jim ji stanovují druzí lidé.
• Jednají mnohem vyzráleji než  je přiměřené jejich věku a jednají sebevědomě.
• Vedou zdravý rodinný život.
• Podílejí se na úspěchu druhých.
• Myslí dále než ostatní. Potenciální  vedoucí  se  vyznačují  schopností  daleko
předčít myšlení lidí, kteří jsou kolem nich.
5. DOKÁŽÍ VYTVOŘIT NEBO UCHOPIT VIZI?
Mám vlastní podmnožinu čtyř otázek, které se snažím klást při posuzování schopnosti vedoucího uchopit a nést vizi.
• Jsou schopni stát se součástí vize někoho jiného předtím, než následují svou
vlastní vizi? Dříve než stanovím, zda je vedoucí schopen  vytvořit  vizi nebo ne,
pozoruji  nové  povstávající  vedoucí, abych se přesvědčil, zda  jsou schopni
vizi uchopit. Hledám potenciální vedoucí, kteří  jsou ochotni následovat dříve,
než  budou  sami  vést.  Chci  vidět,  zda jsou  schopni  sloužit  dříve,  než  budou
druhé vyzbrojovat.
• Jsou  schopni  rozvinout  vizi,  která  jim byla svěřena? Jinými slovy řečeno, mají
dostatek kreativity uchopit vizi a učinit ji lepší? Nebo pouze slepě přijímají vizi
jiného  vedoucího?  Potenciální  vedoucí jsou schopni  rozvinout vizi a posunout
ji na vyšší úroveň.
• Prokazují  vysokou míru  vydání se  vizi? Poté, co přijali vizi za svou, zajímám se
o to, zda jsou ochotni platit cenu za její uskutečnění.  Potenciální  vedoucí  jsou
ochotni  vzít  odpovědnost  za  naplnění vize.
• Mají  nadšení?  Člověk  může  přijmoutvizi  a  pracovat  na  jejím  naplnění. Přesto hledám  ještě další dimenzi náboje a nadšení. Vždy hledám osobu, která je
nakažlivým  způsobem  nadšená  z  vize.
Osobu,  která  ostatní  infikuje  radostí  a  bude  předávat  vizi  dalším  kolem
sebe.
6. JSOU OCHOTNI NA SEBE PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST?
Podle  mého  názoru  by  socha  Svobody měla mít  svou  sestru.  Byla  by  jí  socha
Odpovědnosti. Lidé se velmi rychle ozvou v případě narušení jejich svobody, ale jsou velmi pomalí v přebírání odpovědnosti za svoje  činy.    Benjamin  Franclin  řekl:  „Nikdy  jsem nepoznal člověka, který by byl dobrý ve vymýšlení výmluv a zároveň by byl dobrý v něčem jiném. Vyvarujte se zaměstnat člověka, který není ochotný převzít odpovědnost, nebo se odpovědnosti vyhýbá. Je mnohem  jednodušší dojít od neúspěchu  k  úspěchu  než  od  výmluvy
k úspěchu.“
7. DOKONČÍ SVOU PRÁCI?
Úspěšní  lidé  jsou  lidmi  iniciativními a  dokončují  to,  co  započali.  Pokud  ne-
dokážeš věci iniciovat, nedokážeš je ani uskutečnit.  Pokud  nedokážeš  věci  dokončit, věci, které se mohly uskutečnit, nikdy nedojdou svého naplnění. Podívej
se na projekty, které jsi delegoval potenciálnímu  vedoucímu.  Byly  stoprocentně
dokončeny, nebo skončily rozdělány zpětna tvém stole? Odpověď na tuto otázku
ti  sama  řekne  mnoho  o  vůdcovských schopnostech potenciálního vedoucího.
8. JSOU EMOCIONÁLNĚ STABILNÍ?
Nikdo nevede, aniž by byl kritizován a čelil zklamání. Potenciální vedoucí potřebuje mentální a emocionální stabilitu. Nehledám slabého  vedoucího, ale hledám
vedoucího,  který  je  dostatečně  odolný konfrontovat  realitu  a  zaplatit  cenu  za
úspěch.
9. DOKÁŽOU JEDNAT S LIDMI?
S  vedoucími,  kteří  jsou  schopni  jednat s  lidmi,  je  radost  spolupracovat.  Tito
lidé dosahují mnohem větších výsledků. Vyvaruj  se  zaměstnat  potenciálního  ve-
doucího,  který  je  nepřátelský,  nejedná taktně nebo mu chybí týmový duch. Sleduj,  zda  vedoucí  druhé  motivuje,  nebo naopak  manipuluje.  Motivace  posouvá lidi  za  účelem  společného  prospěchu a  umění  motivovat  patří  k  nezbytným vlastnostem vůdce. Manipulace naopak posouvá lidi za účelem osobního prospěchu. Manipulace je vždy špatná a působí proti zdravému fungování týmu nebo organizace.  Potenciální  vedoucí  už  uplatňuje do určité míry část své kapacity osobního vlivu,  a  to  i  bez  předešlé  zkušenosti  ve vedoucí  pozici.  Zaměř  se  proto  na  tyto dvě věci: Na  to, čeho  již dosáhli, a  také na  to,  jaký  vliv měli  na  ty,  kteří  jim  byli nejblíže.  Pokud  nedokážou  vést  lidi  bez pozice, tak jim to, že jim přidělíme nějaký titul,  nepomůže.  Vedoucí  vytváří  pozici, ale pozice nikdy nevytváří vedoucího.
10. BUDOU VÉST OSTATNÍ S POSTOJEM SLUŽEBNÍKA?
Vedoucí s postojem služebníka nikdy neuskutečňují své poslání na úkor lidí, kteří  je následují. Spíše si svým služebným postojem vyslouží loajalitu a úsilí od lidí,
kterým  slouží.  Slouží  jim  s  opravdovým zájmem a investuje do jejich rozvoje. Vedoucí-služebník vede tak, aby viděl druhé uspět.  Rabín  Kushner měl  pravdu,  když řekl: „Cílem života není zvítězit. Smyslem života je růst a sdílení. Pokud se podíváš na všechno, co jsi v životě udělal, budeš prožívat  více  uspokojení  nad  tím,  co  jsi vložil do života jiných, než nad momenty, kdy jsi druhé předstihnul nebo porazil.“
11. JSOU SCHOPNI VĚCI USKUTEČNIT?
Jsou lidé, kteří věci uskutečňují, a pak jsou  ti, kteří se  jenom diví, co se stalo. Ujisti se,  že potenciální  vedoucí  je schopen  produkovat.  Číslo  jedna  je příliš malé a nedostatečné na  to, abychom dosáhli něčeho velkého. K tomu, abychom dosáhli něčeho významného, potřebujeme správné lidi, kteří nám budou stát po boku. Věřím, že vám těchto jedenáct otázek pomůže  rozpoznat potenciální vedoucí.
AUTOR: John C. Maxwell je zakladatelem INJOY GROUP, skupiny
organizací zaměřené na službu vedoucím a na pozvednutí
úrovně vůdcovství v církvi a společnosti.