Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.


Rick Warren

Kdybyste  přišli  do  mé  kanceláře,  našli byste pět zaplněných kancelářských skří-
ní  seřazených  vedle  sebe. Každá  z  nich je plná  různých složek: biblických studií,
myšlenek,  kázání,  vyučování,  výzkumů a  podobně.  Jedna  z  nejdůležitějších  složek, které mám, je žlutá s názvem „Varování – lekce, které je potřeba znát“. Složka  je plná příběhů padlých křesťanskýchvůdců. Některé z nich jsem znal osobně,
některé jsem neznal. Každý rok tuto složku procházím, abych varoval sám sebe.
Nacházíme se v duchovním boji, proto se takové věci dějí. Pokud nebereš křesťanský život vážně, pokud nebereš svoji službu vážně, ďábel ji vážně brát bude.
V Bibli  jsou křesťané nejčastěji přirovnáváni k  vojákům. Slova, kterými se často
popisuje  křesťanský  život, mají  spojitost s válkou – boj, vítězit, zápasit, bitva, přemoci,  vítězství.  Pokud  žijeme  na  tomto světě,  žijeme na území nepřítele. Písmo
o tom mluví jasně.

Pokud  jsi  ve  službě,  budeš  čelit  opozici ze strany ďábla. Pokud ráno vstaneš a nečeká  tě hned na začátku dne nějaký boj s  ďáblem,  znamená  to,  že  jdeš  stejným směrem jako on. On je v opozici vůči všemu,  za  čím  jdeš.  On  nenávidí  každého, kdo se vydal Ježíši Kristu. On udělá všechno pro to, aby tě zničil. Jak tedy můžeme v  tomto  duchovním  boji  úspěšně  stát? Zde uvádím několik základních kroků:
1.  Poznej  svého  nepřítele. Uvědom si, že satan je skutečný. Petr píše: Buďte
střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by
pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve svě-
tě procházejí týmž utrpením jako vy. (1Pt 5,8-9)  Kdykoli procházíš duchovním úto-
kem, pamatuj si toto: Vítej v klubu. To je důkaz, že patříš mezi věřící. Je  to důkaz
o tom, že máš vliv na svoje okolí. Čím větší vliv máš, tím více proti tobě ďábel bude
bojovat.  Nikdy  se  toho  úplně  nezbavíš.Spíš to bude stále intenzivnější.
2. Přijmi Ježíšovu autoritu. Ježíš řekl: Dám  ti  klíče  království  nebeského,  a  co
odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi,  a  co  přijmeš  na  zemi,  bude  přijato
v  nebi.  (Mt  16,19) Bible  říká,  že  pokud jsi věřící, byla ti dána autorita Krista pro
duchovní boj. Máš právo útok vracet. Máš právo svazovat a rozvazovat.
3. Nasaď si zbroj. Slavná pasáž o Boží zbroji je v Ef 6,11-17: Oblecte plnou Boží
zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.  Nevedeme  svůj  boj  proti  lidským
nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá  tento věk  tmy, proti
nadzemským duchům zla. Proto vezmětena sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli  v  den  zlý  postavit  na  odpor,  všechno překonat  a  obstát.  Stůjte  tedy‚ opásáni kolem  beder  pravdou,  obrněni  pancířem spravedlnosti,  obuti  k  pohotové  službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž  byste  uhasili  všechny  ohnivé  střely toho Zlého. Přijměte také‚ přílbu spasení‘ a‚ meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
Najdeme zde šest kusů Boží zbroje:
• Pravda
• Spravedlnost
• Evangelium pokoje
• Víra
• Spasení
• Boží slovo

4. Miř na dělostřelectvo. Duchovní boj se  primárně  odehrává  v  našem myšlen-
kovém světě. Když někdo stojí proti tobě ve  službě,  není  skutečným  problémem
on. Problém jsou myšlenky, které jim ďábel  posílá  proti  tobě.  Problém  není  ten
člověk.  Problém  je  to,  na  základě  čeho jednají. Člověk vždycky  jedná na základě toho,  jak  přemýšlí.  Takoví  lidé  dostávají myšlenky  od  špatného  zdroje.  Existují pouze dva  zdroje myšlenek. Když dostáváme  myšlenky  od  Boha,  říká  se  tomu inspirace. Když  dostáváme myšlenky  od ďábla,  říká se  tomu pokušení. Pro bitvu proti  těmto  špatným  myšlenkám  máme čtyři zbraně:
• Pravda.  Pravda,  Boží  slovo,  je  naším mečem. Odřezává  všechno  špatné.
Dostává se až na samu podstatu věci. Když  čelíš  konfliktu,  polož  si  vždycky
tuto otázku: Co o tom říká Bůh?

• Pokora. Čím  více  se  pokoříš  před  Bohem, tím více moci budeš mít ve svém
životě. (Jk 4,6-7) To zkrátka funguje tak-to.  Když  sloužíme  ostatním,  musíme
neustále  vnímat  Boží  ruku  v  tom,  co děláme. On je ten, který zmocňuje naši
službu. My jsme pouze jeho nástrojem. V pokoře najdeme skutečnou a trvající
moc pro službu.
• Víra. Aniž  bych musel mluvit  o  detailech,  dokážu  ti  říct,  co  Bůh  dělá  ve
tvé  službě.  On  dělá  to,  co  očekáváš, že bude dělat. Víra je skutečně mocný
nástroj. (1J 5,4) Nevím, proč tomu tak je, ale když kážu a očekávám,  že  lidé
budou reagovat na moje kázání, tak se to stane.
• Chvála. Zjevení 12,11-12 říká: Oni nad ním  zvítězili pro krev Beránkovu a pro
slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život  tak,  aby  se  zalekli  smrti.  Proto
jásejte,  nebesa  a  všichni,  kdo  v  nich přebýváte!“  Jak  zvítězili  nad  ďáblem?
Krví Beránka  a  slovem  svého  svědectví. Oni chválí Boha. Bible říká, že když
lidé chválí Boha, „on přebývá ve chválách svého lidu. Upřímně řečeno, někdy
po shromáždění chval cítím, že by mohl kázat Mickey Mouse  a  lidé  by  stejně
ke  Kristu  přicházeli.  Chvála  vyčistila ovzduší. Ve chválách existuje moc.

5.  Volej  k  Duchu  svatému. Musíš říct:  „Bože,  naplň  mě  Duchem  svatým,
když  budu  dělat  toto.“  Ať  si  připravuješ kázání,  vyučování,  nebo  někomu  poskytuješ poradenství nebo vyučuješ vedoucí, ať děláš cokoli, žádej Boha, aby tě naplnil svým Duchem.
6. Vyvaruj se rozptylování. Pokud máš být efektivní  ve  službě  –  v boji  – musíš
být  zaměřen na  jednu  věc. Ty  víš,  co  je v životě důležité. Je tolik věcí, které vyžadují trochu z tvého času. To dobré může být  nepřítelem  toho  nejlepšího.  Existuje pouze jedna osoba, které se chci zalíbit, a tou je Pán Ježíš Kristus. Na konci života se bude počítat to, jestli jsem se líbil jemu. Vyvaruj se  rozptylování. Pokud se necháš  rozptylovat,  nepřítel  tě  nakonec dostane. Co tě tedy ve tvé službě rozptyluje?

Rick Warren je zakladatelem a pastorem sboru Saddleback Church
v Lake Forest v Kalifornii. Přetištěno z jeho volně šířeného internetového žurnálu Ministry Toolkit. Tento článek je použit z vyučování pro vedoucí
- český zdroj: časopis Překročit hranice, podzim 2006.