Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Pro každý sbor je nesmírné důležité, aby byl veden v bázni před Tím, který je sám nejvyšším Pánem a Pastýřem své církve. Dnešní sbory nejvíce potřebují, aby v jejich vedení byli muži Kristova charakteru. I nejlepší zákony a stanovy jsou bezmocné bez mužů, kteří jsou spravedliví, oddaní, citliví, mají sebeovládání, jsou rozvážní, ne popudliví a věrni zdravému učení. Toto jsou vlastnosti, které Bůh vyžaduje od těch, kdo vedou jeho lid.

Volby staršovstva osobně pokládám za velmi důležité a klíčové rozhodnutí ve sboru. Kdo jsou ale starší sboru? Je to jen tým lidí kteří jsou lidský řečeno „schopni“, a mají nějaké nadání? Nebo jsou to jen ti, kteří vyřizují duchovní, hospodářské, právnické a jiné záležitosti sboru? Jsou to jen ti, kteří reprezentují či zastupují sbor? Přemýšleli jste někdy: k čemu potřebujeme staršovstvo? Co od něho očekáváme? Co by mělo dělat nebo naopak co nedělat? Jaká je úloha staršího ve sboru? Na všechno v tomto krátkém článku určitě nenajdete odpověď, ale berte to prosím jako námět k přemýšlení, k modlitbám a třeba i k rozhovoru.

Staršovstvo je rozhodující v dalším duchovním vývoji a směru sboru. Všechno padá nebo stojí s vedením! Staršovstvo podle toho jak rozumím z Bible, má být tým vedoucích sboru. A tak jejich prvořadý úkol je aby vedli. Někdo napsal: „Každý dokáže držet kormidlo, ale jen kapitán (vedoucí) může určit směr“.

Co je duchovní vedení?

  • „Duchovní vedení je dát Boží království na první místo v každé oblasti svého života.“ - Tony Twist
  • „Duchovní vedení je přivádění lidí k Božím záměrům.“ - Henry Blackaby

Dobré vedení potřebujeme ve sborech více než kdekoliv jinde, protože tady jde závažnou věc – o duše a věčnost lidí. Jde také o Boží věc ne lidskou, proto odpovědnost je velká.

Boží standardy jsou vysoké pro všechny věřící. Jeho požadavek na vedoucí sboru je, aby nastavili tento standard pro ostatní tím, že jsou pro ně příkladem. Takoví vedoucí nejsou způsobilí na základě přirozených schopností, inteligence nebo vzdělání, ale jsou vybráni na základě morálního a duchovního charakteru.

Být vedoucím ve sboru neznamená na prvním místě být dělníkem nebo tím, kdo těžce pracuje. Není to na prvním místě ani manažer, který organizuje lidi, aby pracovali. Manažer naučí lidi lést efektivně po žebříku, ale vedoucí opře žebřík o správnou zeď. Tím neříkám, že práce ve staršovstvu není někdy i praktická služba, ale jen zdůrazňuji, že jsou některé věci, které jen vedoucí mohou dělat, a pokud je neudělají nikám se nedostaneme. Někdo napsal„ Křesťanské vedení je umění sloužit Bohu tak, aby se jeho lid stal více podobný Kristu a naplnil Boží vizi podle Božích hodnot.“ Pokud má sbor naplnit Boží poslání, tak staršovstvo je zodpovědné přinášet kromě směru a výhledu pro sbor také změny do sborového života. Růst nemůže nastat dokud se něco nezmění. Ano proto potřebujeme staršovstvo, ne aby za nás práci dělali, ale ukázali nám směr, pomohli při řešení problémů, motivovali nás k práci, k službě a k horlivému následovaní Krista.

Podle 1 Tim 3:1-7 a Titus 1:4-9 máme vybrat lidi, kteří mají dobrou pověst mimo církev, lidi, kteří kteří jsou dobrými správci ve své rodině, kteří mají dobrý a zralý charakter a také vlastností jako: pohostinný, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, pevný ve víře, učenlivý, a schopný učit, povzbuzovat a napomínat druhé.

Kdo je tedy starší?

Starší je ten, kdo žije takový život, že ho druzí chtějí následovat. Někdy se při volbě staršovstva říká: volte schopné lidi. Bible však říká: vyberte duchovně zralé lidi!

Když uvažujeme nad příkladem Pavla a nad příkladem našeho Pána, musíme souhlasit s tím, že bibličtí starší nenařizují, oni vedou. Starší nepřikazují svědomí svých bratří, ale vyzývají své bratry, aby věrně následovali Boží slovo.

Opravdoví starší trpí z lásky a nesou hlavní břímě obtížných lidí a problémů, aby ovce nebyly poraněny. Pro blaho druhých přinášejí velké osobní oběti času a energie. Vidí sebe jako lidi pod autoritou. V moudrostí a pomoci jsou závislí na Bohu, ne na vlastní moci a inteligenci. Střeží svobodu společenství a svobodu v Kristu, aby svatí byli povzbuzováni k rozvíjení svých darů, k dospělosti a k službě jeden druhému.

Vyberme takové lidi, které respektujete a které jsou pro vás dobrým příkladem a kteří chtějí vést sbor ke změně a modlete se prosím za ně.

- N.Lica


„A nyní několik slov starším sboru. Žádám vás naléhavě, aby jste se jako pastýři starali o stádo, které vám Bůh svěřil. Tuto službu konejte rádi a ne s nechutí, ne pro zisk, ale z touhy sloužit Pánu. Neporoučte, ale veďte svěřené stádo svým dobrým příkladem. Když potom přijde nejvyšší Pastýř, odmění vás účastí na věčné slávě“.

(1Petrův 5:1-4, SNC)

„Důvěřujte těm, kteří vás vedou a podřizujte se jim. Oni nad vámi bdí a budou volání k odpovědnosti. Dbejte, ať mohou podat zprávu s radostí a ne s lítostí, aby vám to nebylo ke škodě.“

(Židům 13:17, SNC)