Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Obnova zájmu o zdravé vedení. Správné, bohabojné a zdravé vedení je naprosto nezbytné pro zdravý rozvoj rodin, organizací i církve. Někteří věřící se bojí důrazu na učení o vedení, protože mají pocit, ze se nejedná o nic jiného, než o zavádění manažerských praktik z podnikatelského světa do církve. Dnes se v této oblasti spíše svět učí od církve, jak vést lidi. Díky morálnímu relativismu a krizi hodnot je dnes vážný nedostatek vůdců v politice, v podnikání i v rodinách, a proto se lidé obracejí k biblic­kým hodnotám, aby se naučili principy vedení, které fungují.

„Bůh mění běh dějin prostřednictvím výběru mužů a žen, kteří jednají jako Jeho zástupci.“ (Isaac Lim)

Biblické příklady

 • Abraham (1. Mojžíšova 12:1-3) – Učiním tě velkým národem.
 • Mojžíš (2. Mojžíšova 3:1-12) – Posílám tě zpět, abys vyvedl můj lid ze zajetí.
 • David (1. Samuelova 13:14) – Pomazávám tě za krále nad Izraelem.

Co je duchovní vedení?

 • „Duchovní vedení je dát Boží království na první místo v každé oblasti svého života.“ - Tony Twist
 • „Duchovní vedení je přivádění lidí k Božím záměrům.“ - Henry Blackaby

Principy Ježíšova vedení - Marek 10:35-45

I. Duchovní vedení není  hierarchie,  ale kruh služby.

Marek 10:42  Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. V Božím království se velikost vedoucího měří pokorou a postojem srdce služebníka. Velikost vedoucího ve sboru není v jeho postavení, ale v jeho okruhu vlivu a služby. Biblické vedení ve sboru není pyramida, ale kruh. Kruh neznamená, že nikdo nemá ve sboru odpovědnost, právě naopak, ti kteří mají větší okruh vlivu mají také stejný okruh odpovědnosti. Odpovědnost vedoucího nemá co do činěni s hierarchií tak, jako s vlivem, který má na druhé.   Ježíš na svém největším postavení nelpěl, ale vedl druhé tím, že jim sloužil (Filipským 2:6 -8).  Proto Ježíš postavil standard duchovního vedení ve sboru - být služebníkem. Být tím, kdo vede službou, ne postavením. Opravdové  vedení se rozvine skrze vztahy a vlivem na druhé.

II. Vedení není  postavení, ale příklad pro druhé

Synové Zebedeovi řekli: Marek 10:37: "Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě." Vedení je více o tom jaký člověk je, než o tom jaké postavení zastává. Je více o tom zda jej druzí respektují, než o tom zda obsadíš nějakou funkci. Funkce neudělá z nikoho duchovního vedoucího, zbožný charakter však ano. Víte co odpovídá Bible na otázku jak najít uznání a respekt u lidí? Přísloví 3:4  Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských. Verš před tím říká, že potřebuješ v životě vynikat ve dvou věcech: Přísloví 3:3  Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš si je na tabulku svého srdce. Milosrdenstvím (láskou) a věrností se získává lidské srdce. Milosrdný a věrný člověk získává respekt a lidé ho následují. 1 Petrův 5:2-3  „ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.Lidé stejně jako před dvěma tisíci lety hledají vzory ve společnosti i ve sboru.   Být dobrým vedoucím, znamená být přitažlivým vzorem pro ostatní.  Proč evangelizace při kterých kázal Billy Graham přitahovali tolik lidí? Protože lidé vnímali hloubku jeho charakteru. Dobrý a zralý charakter vedoucího přitahuje lidi. Takového člověka chtějí následovat! Takže vedoucí vede ne svou funkcí nebo titulem, ale svým příkladem a charakterem.

III. Duchovní vedení není  panství, ale zmocnění druhých.

10,42  Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují". Ne tak bude mezi vámi;“. Někteří si myslí, že vedení je to, když rozkazuješ a druzí tě poslouchají.  Biblické vedení  není panství nad druhými, ale zmocnění druhých. Co znamená zmocnění? To je od slova "moc". Takoví vedoucí, kteří zmocňují druhé, pomáhají lidem rozvinout jejich potenciál a obdarování a nebojí se, že o svou pozici přijdou  a vychovávají ostatní. Matouš 10:1 ukazuje jak Pán Ježíš tento princip zmocnění aplikoval.  "Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc…" Ježíš se dělil o svou úlohu, moc, autoritu a službu. Činil se postradatelným. Ježíš jako vůdce byl orientovaný nejenom na cíle, ale také na vztahy. Tato "bipolarita" musí být  součástí osobnosti vedoucích.  Cíle bez vztahů se nedají dosáhnout. Proto se Ježíš věnoval svým učedníkům, aby mohli dosáhnout velkého poslání, pro které je povolal. Biblické vedení je "zmocňující vedení".  Klíč k tomu je důvěra. Je dobré, když lidé důvěřují vedoucímu, je však lepší, když vedoucí věří lidem.  Důvěřovat  znamená svěřit odpovědnost.  To není snadné,  ale je to nutné k budovaní a výchově dalších vedoucích. "Lidé potřebují malá vítězství a současně prostor pro chyby a selhání." -Rick Russaw Chceme-li být jako Ježíš, tak máme přijmout jeho způsob vedení a podle toho vést.

Trojúhelník biblického vedení

Biblické vedení lze nejlépe znázornit obrázem rovnostranného trojúhelníku, ve kterém mají všechny strany stejnou délku. Obraz trojúhelníku vyjadřuje sílu a stabilitu.  Tři strany reprezentují tři vlastnosti biblických vedoucích:

 • Duchovní vedení – Biblické vedení je ve své povaze duchovní a se středem v Bohu
 • Sloužící vedení – Biblické vedení je zaměřeno na službu. Ježíš je nejvyšším vzorem skutečného sloužícího vedení.
 • Proměňující vedení – Biblické vedení je zaměřeno na užitečnou změnu. Proměňující vedoucí mění sama sebe, své následovníky a svůj svět.

Aby vedoucí mohl dosáhnout svého plného potenciálu a dosáhnout vrcholného výkonu, všechny tři musí být přítomny a musí růst.

1. Duchovní vedení

Vedoucí jsou příklady zbožného charakteru. Charakter je náš vnitřní obsah, jsme to opravdoví my. Je to někdo, kým jsme, když se nikdo nedívá. Charakter se projevuje ve viditelných oblastech jako je naše osobnost, to, čemu dáváme přednost, ideologie, hodnoty, životní styl, chování, vztahy a pověst. Je to zkrátka základní kámen naší osobnosti.

Dva faktory ovlivňují délku času nutného pro Boha k vytvoření charakteru hodného duchovního vedení – víra v Boha a poslušnost Bohu. Boží úkoly jsou vždy zakládané na charakteru- čím větší charakter, tím větší úkol.  Duchovní vedení odráží Boží charakter.            Bible podává tři ucelené seznamy pro vedoucí v církvi, dva jsou od apoštola Pavla a jeden od apoštola Petra (1 Tm 3,2-7; Tt 1,5-9; 1 Pt 5,1-7). Tyto vlastností zbožného charakteru se dají shrnout do pěti oblastí: Duchovní zralost, Vztahy s lidmi, Rodinný život, Bezúhonný, Disciplinovaný.

2. Sloužící vedení: znamení vedoucích, kteří slouží.

Všichni křesťanští vedoucí musí rozvíjet službu, protože z ní vychází smysl a základ jejich vedení.  Podle čeho poznáme, že jsme opravdoví služebníci?

 • Hledáme nejprve Boží království (Mt 6,33)
 • Jsme služebníky všech (Mt 20,26 -28)
 • Hledíme k Pánu, který nás odměňuje (Mt 25,21)
 • Sloužíme jiným a tedy i Pánu (Mt 25,31-40)
 • Zapíráme sebe, neseme svůj kříž a následujeme Ježíše (Lk 9,23)
 • Žijeme štědře, protože je lepší dávat než přijímat (Sk 20,35)
 • Jsme věrní v tom, co je nám svěřeno (1 K 4,2)
 • Neseme břemena druhých (Ga 6,2)
 • Pracujeme celým srdcem jako Pánu (Ko 3,23-24; Ef 6,6-8)
 • Zajímáme se o jiné stejně jako o sebe (Fp 2,4 – EP)
 • Potěšujeme Pána ve všem, co děláme (2Tm 2,4)

3. Proměňující vedení

Bibličtí vedoucí jsou kromě duchovní přirozenosti a sloužícího poslání, také proměňujícími vedoucími, protože jsou Bohem povoláni za zprostředkovatele proměny. Biblický proměňující vedoucí: Proměňuje svůj svět tím, že zprostředkovává smysluplné změny. Vedoucí jsou poslové změny, tak jako Ježíš sám byl.

Kázání na hoře – Hluboká změna. Ježíšova slova k učedníkům v této pasáži obsahují čtyři části užitečné ke způsobení smysluplné změny.

 • Obrat očekávání: Ježíš překvapuje lidi seznamem  blahoslavenství, která ukazují vyšší vizi a vyzývají očekávání.
 • Vyšší morální standardy: Ježíš prezentuje pravidla chování, která jsou tak vysoká, že je nemožné podle nich žít bez moci kříže a bez naplnění Duchem Svatým.
 • Změna zakotvená v neměnné pravdě: Ježíš kategoricky prohlašuje, že Boží zákon se nemůže změnit.
 • Výzva stát se posly: Ježíš předává učedníkům pochodeň. Oni jsou světlem a solí.

Bůh hledá muže a ženy, kteří jsou skutečnými biblickými vedoucími. Bůh si je použije ke běhu dějin.

- Zpracoval Nick Lica