Matouš 27:27  Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu.
28  Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť,
29  upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: "Buď zdráv, židovský králi!"
30  Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě.
31  Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování.


Kdo za to může? Kdo?...kdo mohl být tak krutý, bezohledný a odvážný, že si dovolil vztáhnout ruku na živého Boha v lidském těle? Kdo si dovolil udělat mu kříž, probít mu ruce, nohy a pomoci hřebíků ho připevnit na drsné dřevo kříže? Je to otázka, která sužuje lidstvo od samotného počátku Ježíšovy smrti. Pojďme společně na základě písma hledat odpověď. Kdo nese vinu za Ježíšovu smrt? Vojáci? Jidáš? Pilát? Učedníci nebo zástup přihlížejících?

Na první pohled se zdá, že vinu nesou římšti vojáci.

Písmo jasně ukazuje co oni provedli:

  • svolali na něj celou setninu

  • svlékli ho z šatů a oblékli mu nachový plášť

  • upletli korunu z trní a vsadili mu ji na hlavu.

  • Klekali před ním, plivali na něj, bili ho holí a naposmívali se mu, že se z toho už nudili a pak ho ukřižovali.

Dlouhý seznam negativních aktivit a násilí, že? Oni však za to byli placení, v tom ubližování se cítili možná silní, možná tímto si vyřešili svoje osobní problémy. Do dnes se dějou divné věci v armádě, kde vojáci ponižují a všelijak šikanují ty, kteří jsou jim určení na hlídání z nepřátelského tábora nebo čekají na soud.

Ukřižování Krista má ještě jeden aspekt. Kdyby byl ukamenován, šlo by o čistě židovskou záležitost. Ježíš byl ale souzen u římského soudu a ukřižován římskými vojáky:

  • Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. (Skutky 4:27-28)

Ukřižování dalo Ježíšově smrti nadžidovský rozměr. Tím, že zabili nevinného člověka, Řím ukázal pohrdání a odmítnutí Mesiáše světem. Neodmítli jej pouze Židé, ale vládci tohoto světa.

Uvědomili jste si někdy význam trnů spletených v tak ostudný symbol a vsazených na Kristovu hlavu? Napříč Písmem trny reprezentují důsledek hříchu:

  • v zahradě Eden, když Adam s Evou neposlechli Boha, Bůh řekl: země bude kvůli tobě zlořečená.., bude ti plodit trní...“ (Genesis 3:17-1 8);

  • později řekl Izraeli, že pokud nevypudí ze země své nepřátele, „.. .budou jim jako... trn v boku...“ (4.Mojžíšova 33:55);

  • Šalamoun řekl: „Trní a osidla jsou na cestě převráceného“ (Přísloví 22:5);

  • ke zkorumpovaným vedoucím se Ježíš vyjádřil takto: „Poznáte je podle jejich skutků. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí?“ (Matouš 7:16).

Max Lucado napsal: „Koruna z trní, kterou Ježíš nesl, reprezentuje všechny naše hříchy. Naše zapletení se do pout závisti... zloby... hanby... ztráty odvahy.., viny... a našeho neodpuštění, proto se Ježíš, který neučinil hříchu, stal oběť slitování za naše hříchy“ (1 .Janovi 4:10).

Ježíš jedinkrát nevyužil svých nadpřirozených schopností pro své osobní pohodlí. Jediným slovem mohl proměnit tvrdou zem v měkkou postel... odrazit plivnutí vojáků a těch, co Jej obviňovali, zpět do jejich tváří... a ochromit ruku vojáka, který spletl... onu korunu. Ale neudělal to. Místo toho Bůh smazal záznamy našeho „trestního rejstříku“, když ho přibil na (Jeho) kříž (viz Koloským 2:14). A udělal to s myšlenkou na vás, na tebe i na mě!“

Kdo za Kristovu smrt může? Kdo jsou ti vojáci v dnešní době? Nemyslite, že Pán Ježíš zažívá po každé o velikonocích ponižování a posměch od naší společnosti? Co jsou pak ty symboly Velikonoc? Zajíčci, zlatá vajíčka a kuřátka, která učí lidi, že Velikonoce jsou svátky jara? Není to poplivání tváře Ježíšovy? Není to posmívání když o Velikocích lidé dělají cokoliv jiného, než aby si uvědomili co vlastně je za svátek? Není to posívání když se lidé nepokoří a alespoň na svátk nehledají jeích smysl?

Svět se Bohu do dnes vysmívá.Vytlačuje ho ze společnosti, z kultury, z politiky, ze škol; a pak se nedivme, kam jsme se to dostali. Zprávy a tom, co se kolem nás děje jsou důkazem, že vojáci mají dnes jen jiné oblečení, ale stejného ducha. Ducha posměchu, pohrdání, a šikanování.

I dnes Pánu Ježíši mnozí svým chováním a jednámím nasadí na hlavu trnovou korunu.

KDO MŮŽE ZA KRISTOVU SMRT??? Odpověď je šokující: MY všichni jsme zodpovědni za smrt Ježíše, protože my všichni jsme zhřešili. Jsou to naše hříchy, které způsobily jeho smrt. Bible o tom mluví:
Každý z nás je hříšný! "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy" (Římanům 3.23).
Důsledkem hříchu jsme propadli smrti: "Mzdou hříchu je smrt" (Římanům 6.23). To znamená věčné oddělení od Boha, lásky, život ve věčném utrpení po fyzické smrti.
Bůh nabzáchranu. ízí "Bůh nás nesmírně miluje. Poslal svého jediného Syna Ježíše Krista, aby za nás zemřel (Římanům 5.8). Jak velkou cenu za naše hříchy Ježíš zaplatil!!
Bůh čeká na odpověď. "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že jej Bůh vzkřísil z mrtvýc, budeš zachráněn" (Římanům 10.9)

Kristus trpěl trnovou korunu, ale nyní má na hlavě zlatou korunu. Zjevení Janovo 14:14  A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.

Velikonoce nás naplňuje vděčností za to co Bůh udělal pro nás na kříži: nesl trnovou korunu, trpěl těžký kříž a velké umučení, aby nás vykoupil a tak byli navždy jeho lidem.

-N. Lica