NBK: Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem.

KMS:  „ale naplňujte se Duchem.“ Ef 5:18

CEP: "A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plní Ducha..."

Jak máme být naplňovaní Duchem?

Žádné Boží dítě se neobejde bez požehnání plnosti Ducha svatého. To není jen pro službu kazatele, ale pro každého křesťana. Matka potřebuje plnost Ducha svatého pro výchovu svých dětí, zvláště dorůstajících. Muž potřebuje toto požehnání pro svou svědomitou práci, právě tak jako každý zaměstnanec při plnění svých úkolů na svém pracovišti.

Můžeš být spasen a přece postrádat plnost Ducha svatého? Ef 5:14 říká že ano. „A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ Znovuzrození přináší nový život, ale Duch svatý jej činí mocným. Duch přišel, aby nám dal život, světlo, moudrost, prozíravost, vedení, nadšení a povzbuzení. On však čeká na naše pozvání, aby přišel z podkroví dolů a stal se nejen domácím, nýbrž vlastníkem domu našeho života. Uvedu čtyři konkrétní principy jak můžeme neustále prožívat plnost Ducha Božího. Plnost Ducha není jen jedna událost, ale neustálý proces.

1. Buď soustředěný na Krista.

On má být ohnisko našeho myšlení a usilování. Ve všem co děláme, si máme být vědomi následování Jeho příkladu a činění Jeho vůle. Můžeš říci s apoštolem Pavlem: „Jsem dobrou vůní Kristovou?“ (2Kor 2:15) Vůně fialek připomíná fialky, vůně růží růže. Přeješ-li si být dobrou vůní Kristovou, musí být v tobě něco, co připomíná Krista. Čím úžeji chodíš s Pánem, tím více se stáváš dobrou vůní. To může být jedině tehdy, když Duch svatý nebude pouhým hostem, ale celý dům mu bude k dispozici. Potom můžeš žít s Pavlem Filipským 1:21  „Život, to je pro mne Kristus,“. Plnost Ducha se projevuje radostí z obecenství s ostatními Křesťany. Tady se mluví v plurálu, nejde jen mě abych byl plný Ducha, ale o celý sbor. O obecenství s ostatními. Plnost Ducha je pro všechny společně. „ale buďte naplňováni Duchem. Mluvte (v jazycich?) k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních;“ NBK Jak budeme mluvit, když jsme plní Ducha svatého? Jazyky – bude-li potřeba - ano, Bůh to může způsobit! Pavel tady říká mluvte v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních. Jak spolu někdy mluvíme navzájem? To také ukazuje, čeho jsme plní. Když jsme plní Ducha náš jazyk buduje druhé v obecenství. Další princip je:

2. Buď v Písmu.

Křesťan, který chce být plný Ducha svatého tráví čas v Božím slově. Jeho mysl musí být tak naplněna pravdami, že Biblické pasáže mu automaticky přijdou na mysl, když se nachází v různých situacích života. CEP „ Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;  Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“ Ef 5:15,17 Jak si máme dávat pozor na to jak žijeme a jak můžeme pochopit a poznávat Boží vůli? Na prvním místě skrze Bibli. Proč? Protože Duch svatý je autorem Bible –lidé byli pouze pisateli.

Důležitost Bible v plnosti Ducha je demonstrovaná samotným Kristem v  Jeho pokušení na poušti Lukáš 4:1 Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti

Na každé pokušení odpověděl: Psáno jest! Jako opravdový člověk víme, že musel být v Písmu a studovat ho, aby znal tyto texty. Nemůžeme být plní Ducha a mít na svojí Bibli prach. Být plný různého čtení jen Bible ne. Apoštol Pavel to Koloským 3:16 řekl: NBK  „Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalozpěvy a duchovními písněmi; s vděčností zpívejte svým srdcem Pánu.“

Poslední část verše je podobna Ef 5:19-20. Jinými slovy bohaté přebývání Kristova slova v nás je klíčem, aby nás Duch naplnil. Kristus o Duchu svatém řekl: CEP  „On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.“ Jan 16:14 K tomu nás vede Duch svatý: k oslavě Krista. Tak se projevuje plnost Ducha–tím, že oslavuješ a chválíš Krista z celého srdce. Ef 5:19  „Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.“ Takový člověk prožívá v životě velkou radost, i když má potíže. Apoštol Pavel zpíval tyto písně, když byl se Silasem ve vězení o půl noci. Co nastalo? Probuzení a vznik sboru ve Filipi!

Třetí princip proto, abychom prožívali plnost Ducha svatého v našem životě je:

3. Buď poddajný - Ef 5:21

Být plný Ducha svatého není přání, volbou nebo návrhem pro křesťana, ale je přikázáním. Je Božím požadavkem. Nejde o to mít plnost Ducha svatého ale o to, aby Duch měl nás. Ne my vlastníme Jeho, ale On vlastní nás. Kristus řekl: beze mne nemůžete činit nic Jan 15:5. Křesťanský život je nadpřirozený život, není jen těžký, ale je nemožné žít jej bez moci Ducha svatého. Doslovný překlad přikázání by zněl: „Nechte neustále Ducha Svatého plnit vás“. Když něco naplníte, to co je naplněno je níže, podá se, pokoří se, aby mohl být naplněn. O tento obraz pokory jde“ podřídit se. My musíme ustavičně dovolit Duchu svatému, aby nás naplnil. A to můžeme udělat pouze tehdy, když máme tento poddajný postoj o kterém mluví 21 verš: „21  V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:“ Jakubův 4:7  Podřiďte se tedy Bohu. Co to znamená? Plnost Ducha se projevuje tím, že se podřídíš Kristu a také druhým. Takový člověk je pokorný, laskavý a milosrdný. Podřizuje se v rodině, v manželství i ve sboru. Proč? Protože je pokorný a má bázeň pře Bohem. NBK  „a poddávejte se jedni druhým v Boží bázni.“

4. Důvěřuj Bohu.

Jan 15:26 „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.“ Když život je pro nás Kristus, když jsme v Písmu a podřídíme se Bohu, můžeme si být jistí, že Bůh dělá svou práci a naplňuje nás svým Duchem. Lukáše 11:13 „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!" Důvěřujme a buďme si jistí, že nám Otec dá Ducha a jeho plností když se mi vydáme jemu.

Kvůli tomu:

  • nemusíme přemýšlet, zda jsme dost duchovní abychom byli plní Ducha,

  • nemusíme se srovnávat s jinými,

  • také nepotřebujeme hledat zvláštní znamení z nebe, ani nějaký důkaz ani pocit.

Jak se projevuje tato důvěra? Vděčností. Efezským 5:20 „a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“ Vděčnost ukazuje míru plnosti Ducha.

Jak vidíme, být plný Ducha se projevuje radostným obecenstvím s ostatními, jazykem, který chválí Krista, podřízeností Bohu i ostatním a vděčností. Těchto vlastností nemáme nikdy dost, proto v tom potřebujeme stále růst a být naplňovaní Duchem svatým pro Boží slávu a budování a růst našeho sboru.

Nick Lica

kazatel BJB