Křest vodou je ponoření člověka do vody (což je obraz smrti, pohřbu a vzkříšení JK) na veřejné vyznání své víry v Krista. Kdo křtí Duchem svatým? Pán Ježíš! Co to konkrétně znamená? Mluvit v jazycích? Zakoušet nějaký zvláštní pocit? Mimořádnou emocionální zkušenost? Apoštol Pavel pečlivě definuje křest Duchem svatým jako Kristův čin, skrze který umísťuje věřící do jeho Těla 1 Korintským 12:13 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Mluvení v jazycích jako znamení, které bylo přítomno, potvrzovalo tuto pravdu –vstup Řeků (pohanů) do církve Kristovy.

Křest Duchem svatým napojuje lidi bez rozdílu do těla Kristova. Křest Duchem svatým je úplně něco jiného něž jsem si před tím představil, četl nebo slyšel. Tento verš jako jediný naprosto ukazuje na účel křtu Duchem svatým. Není to duchovní zkušenost, kterou máme hledat a prahnout po ní, ale je to skutečnost, která se stala. Je to něco, co Kristus dokonce udělal v náš prospěch.

Galatským 3:27 Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. V protikladu s některým učením, Nový zákon nikde nepřikazuje věřícím, aby hledali křest Duchem svatým. To je svrchovaný, jednotlivý a neopakovatelný čin Boží, a není to větší zkušenost než ospravedlnění a adopce do Boží rodiny. Není tu druhá zkušenost!

Účel křtu Duchem není, aby rozděloval tělo Kristovo, ale aby jej sjednotil. Tak jako Pavel napsal Korinťanům, skrze křest Duchem „ jsme byli všichni v jedno tělo“. 1 K 12:13 Četli jsme správně? ANO! Účel křtu Duchem svatým je, abychom tvořili jedno tělo. Skrze tento křest Duch svatý odstranil nevraživost mezi národy, dává stranou rozdělení, které způsobuje nepřátelství mezi nimi. Spojil je všechny dohromady v novém lidu, v novém těle: KristovÁ CÍRKEV.

Apoštol Petr ještě úplně nebyl přesvědčen o tom, že k Bohu mohou přijít i čistí pohané, protože v den Letnic uvěřili převážně Židé z Palestiny a z diaspory.

Proto Petr dostal vidění od Pána ve Skutcích 10, kde viděl všechny druhy zvířat a Bůh mu řekl: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez! Co říkal Petr? To ne Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečisťuje“. Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté." Sk 10:15 Co toto mělo znamenat? Už bylo po Letnicích a Petr ještě zápasil s myšlenkou, že skutečně i ostatní národy mohou být čisté. Právě když o tom přemýšlel, přišli tři muži, kteří ho pozvali do Korneliova domu a tam se mu otevřeli oči a poznal význam vidění, které mu Pán ukázal. Tam přiznal něco, co by předtím nikdy netvrdil: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní“. Jemu (Kristovi) všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří." Sk 10:34,43

Z uvedených případů ve Skutcích nelze vyvodit normativní závěr, podle kterého by dar Ducha svatého věřící dostávali až po znovuzrození (nejdříve by přijali Krista a později Ducha svatého). Usuzujeme tak na základě textů Ř 8,15-16; Galatským 4:6 Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Je to Duch svatý, skrze kterého se Bůh stává naším nebeským Otcem (přijali jsme Ducha synovství) a který nás připojuje k Boží rodině (k církvi). Toto se odehrává při znovuzrození.

Pokud hovoříme o duchovní normě pro věřící, potom je touto normou plnost Ducha svatého (Ef 5,19). O „plnosti“ a nebo znovu naplnění o máme neustále usilovat Křest je ale jednou pro vždy.

Křest Duchem svatým je univerzální; aplikuje se na každého křesťana při obrácení. Každý věřící zakoušel jedinečnou práci Ducha svatého při svém duchovním narození. Každý, kdo Krista přijal jako svého Pána a Spasitele, byl duchovně pokřtěn Kristem v Duchu a v Boží rodině. Nikdo není výjimkou. Každý znovuzrozený křesťan je příjemcem tohoto křtu Duchem svatým.

Ve skutečnosti Římanům 8:9 říká: „že kdo nemá Ducha, není dokonce ani Křesťan."

Dokonce v korintském sboru, kde se děla nemorálnost a spory, rozdělení a hádky, Pavel jim říká, "všichni jsme byli pokřtění".

Je tedy křest Duchem ještě pro nás dnes? Ano! Potřebujete být pokřtění v Duchu především proto, aby jste se dostali do Boží rodiny. Křest Duchem vám dává přístup k všemu, co potřebujete v křesťanském životě. Duch svatý je pečeť, že patříte Bohu a jeho rodině.

- Nick Lica