Mluvení v jazycích o Letnicích

Co to má znamenat?

Jazyky symbolizují řeč a zvěstování evangelia. Oheň symbolizuje Boží pročišťující přítomnost, která spali nežádoucí části našeho života a zapálí naše srdce, abychom my zase zapalovali druhé. Na hoře Sinaj Bůh potvrdil platnost Zákona ohněm sestupujícím z nebe. O letnicích Bůh potvrdil platnost služby Ducha svatého také tím, že seslal oheň. Na hoře Sinaj oheň sestoupil na jednom místě, o letnicích oheň sestoupil na mnoho věřících, na znamení, že Boží přítomnost je nyní dostupná všem, kdo v něho věří.

O jaké mluvení v jazycích to šlo? Andělských nebo lidských? Nesrozumitelných nebo naprosto srozumitelných všem? 6 verš. nám udělá naprosto jasno: „a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.“ O Letnicích se ukázalo, že Jahve rozumí nejen arabsky a řecky a ostatním 13-ti dialektům tak jako hebrejsky, ale i to, že Duch svatý mluví těmito jazyky přímo skrze apoštoly a učedníky. To nebylo nějaké kouzlo. Emise byla nadpřirozená, ale příjem přirozený. Oni slyšeli ve svém rodném jazyce o velkých skutcích Božích (2,11). Když mluví Duch svatý, mluví jasně a srozumitelné, protože mu jde především o to, abychom Božím záměrům naprosto rozuměli. Bůh mluvil i skrze oslici, když bylo potřeba, aby Balaama varoval. Oslice mluvila jasně a srozumitelně! Bůh nemá potřebu nás uvést do chaosu a zmatku, používá jazyk, kterému rozumíme. Nikdy nemáme napsáno, že mluvení v jazycích má být znamení přijetí Ducha svatého pro každého kdo věří–to je v rozporu s učení Pavla z 1 Korintským 12:30 Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Naopak ap. Pavel předpověděl, že jazyky ustanou v 1 Korintským 13:8 Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky (rozuměj jako dar) - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.

Mluvení v jazycích – co to má znamenat?

  • Mluvení v jazycích bylo evidencí, že i ostatní národy sdílí Boží požehnání s Izraelem.

  • Mluvení v jazycích bylo potvrzení pro učedníky, že Duch svatý přišel.

  • Mluvení v jazycích bylo znamením pro nevěřící Židy.

  • Mluvení v jazycích bylo důkazem, že pohané přijali Ducha svatého.

Jaký byl tedy účel mluvení v jazycích o Letnicích? Máme ho naprosto vysvětlený v textu. Těmto lidem, kteří si v rozpacích o mluvení v jazycích říkali: Co to má znamenat?, apoštol Petr odpověděl jednoduše písmem. Je to proroctví z Joele 2:28 , v našem textu od 17. verše: Skutky 2:17,21 `A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.´ Znamení jazyků zvěstovalo, že evangelium nemá hranice. Je pro každého bez žádného rozdílu. Evengelium je určeno pro celou planetu. V Gen 11 Hospodin zmátl řeč veškeré země, a nerozuměli si a museli se oddělit. O letnicích se stalo opak: Bůh způsobil že všichni ač mluvili rozličnými jazyky rozuměli poselství evangelia.

Letnice zvěstují právě tuto dobrou zprávu: že každý, kdo vzývá Kristovo jméno, bude zachráněn.

Duch svatý posvítí každému, aby poznal Krista, žil s Kristem a byl zachráněn skrze Krista. Římanům 8:16 Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

- Nick Lica