Jakub 1:5-8

Nerozhodnost vytváří nestabilitu v citechm vztazich a v duchovním životě. Takovému člověku Bůh nemůže dát své požehnání protože je nestáli. je jako mořská vlna. Jak zvítězit nad nerhodnosti?  Co dělat na křižiovatkách života?

Uvědom si potřebu pokory a potom žádej Boha o moudrost. Máme se modlit s důvěrou. Máme očekávat ve víře odpověď - Jakubův 1:6 Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. - když se modlíte, proste Boha, který dává štědře, ale když prosíte, musíte věřit a nepochybovat. Jestliže chcete moudrost, je třeba, abyste se s žádostí obrátili na správnou osobu a žádali správným způsobem - t. j. věřit a nepochybovat. Klíč k získání moudrosti je modlitba v atmosféře důvěry, že ji Bůh poskytne.

Přísloví 2:6 říká: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Je to Bůh, který dává moudrost.

Máme se modlit s očekáváním. S pozitivními očekáváním. To je víra! Očekávat na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme.

Židůmd 11:6 - bez víry je nemožné líbit se Bohu. Víra, to znamená Bohu předem děkovat. Důvod, proč nemáme víru je ten, že se díváme na problémy a ne na Boha. Zaměřili jsme své oči na špatný směr.

Bůh dá každému, kdo prosí o moudrost - Jk 1:5 Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

Nemáte moudrost - říká Jakub - protože neprosíte. V Přísloví je napsáno - nemáte-li nic, získejte aspoň moudrost. „Dej mi moudrost“ ať je naše nejčastější modlitba. Nestačí však jen prosít, je potřeba prosít s důvěrou.