Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

Jsme posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem” (2 K 5:20). Slovo posel je přeloženo v anglické Bibli NIV slovem „ambasador - velvyslanec”. Tak jako každá země má své velvyslance v zahraničí, i nebeské království má své velvyslance zde na zemi. Velvyslanec je reprezentant, posel, představitel, delegát panovníka určité země v cizině. Nebo v širším významu to označuje jakoukoliv osobu, která má poslání přinášet důležité poselství. Tím panovníkem je Pán Bůh a tou zemí je nebe. Cizí panství je zřejmě tento svět, a to poselství je evangelium. Velvyslanci jsou křesťané – nositelé krásného jména Ježíše Krista. Náš svět potřebuje naléhavé smíření s Bohem. A právě to je naše služba zde na zemi: zvěstovat lidem smíření s Bohem. V knize Evangelizace a Boží všemohoucnost, J.I.Packer píše, že evangelium má obsahovat čtyři podstatné složky: poselství o Bohu, o hříchu, o Ježíši a o pokání. To je poselství, které máme vyřídit. Bůh je láska. Člověk je hříšný. Ježíš přišel vysvobodit člověka z hříchů. Člověk musí činit pokání a rozhodnout se pro Krista a přijmout ho jako svého Spasitele a Pána.

Jestli naše generace potřebuje něco slyšet, tak to je evangelium. Vyřiďme toto poselství a buďme Kristovými velvyslanci tam kde jsme.