Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 


Filipským 1:27-2:11

 

Nemůžeme žít radostné životy, aniž bychom měli postoje a smýšlení, které tuto radost podporují a udržují. Proto je nám dán Ježíš Kristus za vzor a příklad radostného postoje, který máme mít. Klíčový verš k pochopení tohoto textu je:

  • Fil 2:5 "Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši" (CEP)

  • Fil 2:5 "Ve vašem životě musíte myslet a jednat jako Kristus Ježíš." (ICB)

  • Fil 2:5 „Váš postoj má být stejný jako měl Kristus Ježíš. (NLT)

I. Vítězný postoj (1:27-30)

Jinými slovy zde apoštol Pavel říká, že v těžkých okolnostech potřebujeme mít vítězný postoj. Nejde o nějaký nadutý postoj, to by odporovalo dalším veršům. Náš postoj je prvotní silou, která určí zda uspějeme nebo selžeme. Závěr první kapitoly nám říká, že církev prožívala doby pronásledování. Abys přežil těžké okolnosti, musíš mít vítězný postoj.

„Rozdíl mezi překážkou a příležitostí je náš postoj vůči nim. Každá příležitost má překážku, a každá překážka má příležitost.“ Sidlow Baxter. Každá obtížná okolnost má v sobě tyto dvě složky: je překážkou, ale může být příležitostí prožít Boží vítězství. Fil 1:28 říká, že opakem vítězného postoje je mít strach, proto Pavel říká: „v ničem se nestrachujte protivníků.“ Jiný překlad (TEV) říká: „Nebojte se vašich nepřátel. Vždycky buďte odvážní a to pro ně bude důkazem, že oni prohrají a vy zvítězíte, protože je to Bůh, který vám dává vítězství.“ Jinými slovy apoštol Pavel nám říká: „Když máme protivenství, neklesejme na mysli. Jsme v situaci, ve které nemůžeme ztratit.“ Mějte proto tento vítězný postoj. Vítězný postoj v životě vidí milost nejen v Krista věřit, ale pro něho i trpět. - Řím 8:35-36,

II. Kladný postoj (1,1)

Abychom žili radostný život, potřebujeme mít kladný pohled na život. Filipským 2:1  Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:

Někdo řekl: „Váš postoj (kladný nebo záporný) ve vašich okolnostech určuje vaši nadmořskou výšku!“ Nemůžeme se zdvihnout nad těžké okolnosti života, aniž bychom měli pozitivní postoj. Nemůžeš mít víru a zároveň negativní postoj! Pozitivní postoj se ale musí udržovat. My formujeme naše postoje tím, čím procházíme (to jsou naše zkušenosti) a způsob jak se rozhodneme na ně reagovat. Apoštol Pavel by nemohl žít vítězným životem bez tohoto kladného postoje.

Jak získáme a udržíme si kladný postoj? Pozitivní postoj začíná u kladného myšlení. Filipským 4:8  Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Myšlení o kladných věcech vede k dobrým rozhodnutím, z toho vyplývají dobrá jednání, to vede k dobrým návykům a také to vede k dobrým postojům. Postoje nejsou nic víc než návyky myšlení. Pro některé z nás není přirozené očekávat dobré věci, vidět slunce za mraky. Někdo řekl: „Jsou dva druhy křesťanů. Jedni, kteří po probuzení volají: „Dobré ráno, Pane!“ Druzí zas: „Dobrý Pane, je ráno!“ Naše slova ukazují náš postoj.

III. Pokorný postoj (2,3)

K radostnému životu potřebujeme mít vítězní postoj, pozitivní postoj a také pokorný postoj. Fil 2:2-3: „dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,  v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;

Co znamená mít pokorný postoj? O čem je první blahoslavenství? Ne náhodou Pán Ježíš řekl: „Šťastní jsou pokorní, nenamyšlení, vždyť těm patří Boží království.“ Mat 5,2, SNC.

Pokora je zde klíčové slovo. Pokora je zdrojem jednoty ve sboru. Naopak smrtelný nepřítel jednoty a harmonie ve sboru je ctižádost a ješitnost. Význam řeckého slova „ctižádost“ znamená spor, hádka a svár, protože se vztahuje na rozbroje, rivalitu a stranickost. Toto slovo najdeme v Gal 5:20 mezi „skutky lidské svévole: „rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly“. Je to určitá forma pýchy, která způsobuje, že je člověk sobecký. Sobectví ničí jednotu sboru a radost ve sboru. Apoštol Pavel říká, „nedejte se ovládat!“ Jiný překlad (NIV) říká: „nedělejte nic ze sobecké ambice a nafoukanosti“. Jak se projevuje pokorný postoj?

Jak je možné, abychom všichni měli stejnou lásku, byli jedné duše a jednoho smyšlení nebo záměru? „nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.“

Co to znamená? Neznamená to, že každý je nám nadřazený nebo nadanější. Tady jde o to, že každý se stává předmětem naší lásky, úcty a služby. Pravá definice pokory ve sboru je:

  • Vzájemná láska a úcta Řím 12:10 (KMS) „ Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého.“

  • Vzájemné podřízení Ef 5:21 KMS  Podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově:

  • Vzájemná služba: Fil 2,4: „každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“

Z těchto veršů lze říci, že pokorný postoj se projevuje našimi činy, našimi slovy a chováním. Pokorný postoj bude Bohem odměněn. (1 Petrův 5:5)   Pokora je šat, který zdobí Boží děti ve společenství sboru.

IV. Kristův postoj - postoj služebníka (2:5-11)

„Váš postoj má být stejný jako měl Kristus Ježíš.“ (NLT)

To je jeden z nejhezčích textů Bible, o kterém se říká, že se v ranné církvi zpíval jako píseň. Jaký postoj měl Kristus? Postoj služebníka. Marek 10:45  „Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Mít Kristův postoj znamená být jako on, myslet a jednat jako služebník. Jak jedná takový člověk?

  • Nelpí na své pozici, ani postavení. Pán Ježíš se jich vzdal, aby mohl přijít k nám.

  • Pokořil se na úroveň lidí a sloužil jim. Stal se člověkem.

  • Poslouchal Boha až na smrt a to smrt na kříži.

Verše 6-8 popisují, jak Ježíš žil pokorným životem. Na jeho příkladu znovu vidíme, co je pokora (pokládal druhé za přednější, sloužil druhým, poslouchal Boha).

Od verše 9-11 vidíme Kristovo povýšení. „Proto ho Bůh vyvýšil nade vše“. Proč ho Bůh vyvýšil? Protože se pokořil. Bůh jej vyvýšil čtyřmi způsoby: vzkříšení, korunovace ( jeho místo po pravici Boží), stal se naším přímluvcem a nanebevstoupení.(Žid 4,15). Toto vyvýšení se nevztahuje na Ježíšův původ v trojici, ale k Jeho nové identitě (Bůh a člověk). To znamená, že Pán Ježíš dostal od Boha práva, která před svým vtělením neměl. Jak by mohl být veleknězem, kdyby nežil mezi lidmi? Kdyby nezemřel na kříži, nemohl být vyvýšen z nejponíženějšího místa zpátky do nebe jako zástupce za hřích. Celý vesmír jednou vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. „Pán“ je stejné slovo pro starozákonní výraz „Bůh všemohoucí“.

Na příkladu Krista nám apoštol Pavel zdůraznil, jak důležité jsou naše postoje. Mít radostný postoj znamená mít stejný postoj jako měl Kristus. To je vítězný postoj, neboť jsme na straně vítěze, kladný postoj, pokorný postoj a postoj služebníka. Nechme takové postoje růst mezi námi a v každém z nás, pro Boží slávu a budování Kristova těla.

– Nick Lica