Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

ZDRAVÁ CÍRKEV - 8 vlastností zdravého sboru                       

Skutky 2:42-47

 

Aby církev rostla, musí být zdravá. Aby byla zdravá musí mít těchto 8 vlastností v rovnováze.

1. Vedení, které zmocňuje (Mk 9,43)Vedení, které zmocňuje druhé ke službě. S vedením vše padá, nebo vše stojí. Pán Ježíš začal právě tím, že si vybral 12 mužů, kteří se stali vedoucími v ranné církvi. Být vedoucí neznamená mít pozici, ale duchovní vliv. Když se chcete za starší sboru modlit, modlete se za to, aby jejich duchovní vliv rostl. Křesťanské vedení je především přivádění lidí k Božím záměrům. Vedení, které druhé zmocňuje je umění sloužit Bohu tak, aby se jeho lid stal více podobný Kristu a naplnil Boží vizi podle Božích hodnot. Opravdová velikost vůdcovství je ve službě lidem, ne v postavení. Pán Ježíš tu pyramidu obrátil naruby, u Marka 10,35-45. Pán Ježíš tedy vnímal křesťanské vedení nikoliv jako vrcholek pyramidy, ale jako její spodek. Vedoucí v jeho podání je někdo, kdo drží všechny nad sebou, kdo slouží všem, kdo zmocňuje druhé, kdo je pevným základem všech. Kéž je mnohem více lidí, kteří se touží stát právě takovými vůdci. Celá církev pak bude zralejší a poroste duchovně i početně.

2. Služba, která se soustřeďuje na duchovní dary (1 Kor 12:11)

Tato druhá vlastnost vychází z přesvěd­čení, že Bůh každého křesťana vybavil duchovními dary, pomocí kterých může sloužit církvi. 1 Kor 12:11  To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Většina křesťanů není vůbec zapojena ve službě, nebo se angažují v práci, která ne­odpovídá jejich darům. Jeden průzkum ukázal, že téměř 80 procent všech křesťanů, v německy mluvící Evro­pě, nedokázalo ani určit své dary. To je neuvěřitelné! Jak by ten průzkum dopadl u nás? Člověk zastáva­jící službu, která je mimo jeho obdarování, se podobá jednomu z těch hranatých kol na obrázku. A co křesťan, který nemá ve sboru žádný úkol? Takový člověk se podobá jednomu z těch mnoha nepoužívaných „kulatých“ kol na voze. Zapustit v Kristu kořeny, znamená růst a sloužit svým obdarováním pro budování Kristova těla.

3. Fungující Struktury (organizace) - Lukáš 5:37  

Církev je živým tělem Kristovým. A jako všechny živé organismy, tak i církev vyžaduje množství systémů, které společně pracují na naplnění jejich zamýšlených záměrů. Každý systém a program se musí pravidelně hodnotit, aby se zjistilo, zda je to stále ten nejlepší způsob, skrze který naplníme Boží záměry. Na první pohled nezní tak duchovně, ale jde tu o strukturu, o kostru, systém organizace, který má být funkční. To znamená nemá bránit v růstu. Pán ježíš v kontextu o půstu a dodržení tradici soboty řekl: Lukáš 5:37  A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno roztrhne měchy a vyteče a měchy přijdou nazmar. Myšlenka tady je, že nic se nemůže rozrůstat bez pružné kostry. Struktura sboru kontroluje dvě věci: rychlost a rozměr růstu sboru. Na druhé straně to, co stojí v cestě růstu sborů je tradicionalismus. To je opak fungující struktury.

4. DUCHOVNÍ NADŠENÍ (Sk 2:46-47)

Prvotní církev byla radostnou církev. Navzdory pronásledovaní prožívali svojí víru v Boha s radostí. V těchto verších vidíme, jejich radost být spolu, jíst spolu, chválit Boha spolu. Bible říká: „byli všemu lidu milí“. Duchovní nadšení je víra je prožívána s oddaností, zápalem a radostí. K čemu je ten nejlepší motor, pokud je nádrž prázdná? Duchovní nadšení je „palivo motoru sboru.“ Tato vlastnost „duchovní nadšení“ ukazuje, co je teologickým jádrem růstu církve: život víry jako pravý vztah s Ježíšem Kristem.

5. podnětná bohoslužbA - Skutky 2:47

Skutky 2:47: „Chválili Boha a byli všemu lidu milí.“ Je bohoslužba podněcující, inspirující zkušeností pro ty, kteří ji navštěvují? Právě tato oblast jasně odlišuje rostoucí sbory od stagnujících. Pro zdravé křesťany ve zdravém sboru je velkou radostí chodit do sboru. Je to „inspirující“, nádherná a radostná zkušenost. Taková bohoslužba není především otázkou stylu hudby, liturgického nebo volného průběhu. „Inspiratio“ poukazuje na inspirovanost Duchem svatým. Podnětná bohoslužba znamená setkání s živým Bohem. Kdekoliv je opravdu Duch svatý při díle, bude to mít konkrétní dopad na průběh bohoslužby, včetně celkové atmosféry ve shromáždění.

6. Scházení se po domech – domácí skupinky - Skutky 2:46  

Skutky 2:46  Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Rostoucí sbory většinou mají vytvořený systém ma­lých skupinek, kde jednotliví křesťané nalézají blízké vztahy, praktickou pomoc a silnou duchovní motivaci.

V povrchních vztazích většinou nemusíme jednat podle toho, co v neděli uslyšíme. V takových vztazích až tak nepotřebujeme být milující, trpěliví, laskaví, odpouštějící. Prvotní církev se scházela po domech, protože tam je místo, kde se vztahy přirozeně budují a prohlubují. Tam se lidé lépe navzájem poznají a mohou naplnit své konkrétní potřeby. Když druhé poznáváme, většinou je lépe pochopíme. To je vhodné prostředí pro otevření, pastoraci, sdílení, povzbuzení a vzájemnou podporu.

7. Evangelizace zaměřená na potřeby - Skutky 1:8  

Skutky 1:8  ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." Jak jinak by mohla církev růst, kdyby neexistoval proces sdílení evangelia, který přivádí stále více lidí do církve Ježíše Krista? Úkolem každého křesťana je, aby pomocí svých obdarování vydal svědectví o Kristu nekřesťanům, se kterými osobně přichází do styku.

Chci vás povzbudit, aby jste cílevědomě budovali přátelství a udržovali kontakty s nekřesťany. Tady evangelizace začíná. Nejvíce přehlížený princip církevního růstu je ten, že máme milovat lidi stej­ným způsobem, jako je miloval Ježíš. Důvodem, proč Ježíš přita­hoval tak velké zástupy lidí byl, že je miloval. A jako poslední vlastnost sboru máme před sebou tu, která všechny převyšuje, ale je také základem všech.

8. Láskyplné vztahy

Jan 13:35  „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým." Láskyplné vztahy jsou srdcem zdravého sboru. Podle toho se pozná, že patříme Kristu. Praktické projevování lásky buduje opravdovou křesťanskou společnost a přivádí další lidi do Božího království. Nedostatek lásky je pro růst církve velkou brzdou. Budování zdravého sboru je především o budovaní vztahů v lásce a jednotě. Růst sboru je výsledkem zdraví sboru. „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“ - Řím 15:13

♦ N.Lica

Podle knihy: Přirozený růst církve - Christian A. Schwarz, Luxpress