Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Radost spravedlivého z Hospodina 
Žalmy 64:11  Spravedlivý se bude radovat z Hospodina a utíkat se k němu; on bude chloubou všech, 
kdo mají přímé srdce.
1. Co znamená spravedlivý?
Slovo spravedlivý je odvozeno od slova, které označuje vše, co je přímé, 
pevné, správné, náležité, co odpovídá předpokládané a uznávané normě, co 
je ve shodě s právem a pravdou, co má být. Výraz spravedlivý, pokud se týká
 člověka ve vztahu k Bohu, neznamená nevinný, bezhříšný, ale označuje 
člověka, který má správný vztah k Bohu. Co znamená mít správný vztah k Bohu? 
Je to především neomezená důvěra v Boha, bázeň Boží a poslušnost jeho
 přikázání a vůle. 
Izajáš 26:7  Stezka spravedlivého je přímá; spravedlivému sám urovnáváš dráhu 
Bože přímý.
2. Zdroj trvalé radosti se nachází v Bohu.
V protikladu se zlovolníky, kteří se radují z jejich ničemnosti a zlých skutků, 
spravedliví mají zdroj své radosti v Pánu. Spravedlivý se bude radovat z 
Hospodina. Žalmy 32:11  Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte 
všichni, kdo máte přímé srdce!
Lidé se dokážou radovat z vnějších věcí a okolností. Jen že to nemůže být zdrojem 
trvalé radostí. Život přináší i problémy, starosti, a někdy trápení. Co v takovém 
období, má zatáhnout žaluzie ve svém životě a být ve stínu a v temnu?
Ne! Dobrá zpráva je, že Bůh chce být i v tomto roce zdrojem naší radostí. On je 
jediný, který je věčný, který je láska a který je nepohnutelný a neměnící se. 
Někteří si myslí, že radost je stav trvalého štěstí, osobnost překypující úsměvem a 
smíchem. To vše může být výraz radosti, ale pravá radost je něco mnohem 
hlubšího. Radost vzniká v našich srdcích, když poznáváme, že nás Bůh miluje,
 když k němu máme blízky vztah skrze čtení jeho Slova, modlitbu, touhu ho uctít 
vším, co dělám , službou druhým. Radost neznamená, že nejsme nikdy smutní, a 
nikdy nepláčeme. Radost je vlastně tichá důvěra, stav pokoje v srdci věřícího. 
někdy se projeví spontánní písní při řízení auta. Někdy je člověk tak přemožen 
láskou Boží, že mu vytrysknou z očí slzy vděčnosti. Jindy je to pocit pokoje 
uprostřed bojů a vření. Radost je stav našeho bytí. Nezávisí na okolnostech, ale 
nad okolnostmi triumfuje vytváří jemnost ducha a magnetickou osobnost. Je 
snadné říct , kteří lidé jsou šťastní. Jsou to ti, které ostatní mají rádi ve své 
blízkosti. 
Tato radost z Hospodina se neprojevuje výbuchy, ani to není pouhá veselost. Je to
 prostě dokonalé spočinutí v Boží vůli, kdy se duše sama těší v Bohu samém. 
3. Bohu můžeme důvěřovat. 
Spravedlivý se bude radovat z Hospodina a utíkat se k němu;
Co znamená utíkat se k němu? Ke komu utíká plačící dítě, když vedle něho je jeho
 rodič a neznámý člověk? Dítě utíká k rodiči, protože ho zná, a protože mu 
důvěřuje. Utíkat se k Bohu je obraz, metafora která vyjadřuje a říká: důvěřuji 
Bohu. 
„Spravedlivý se v Bohu zaraduje, skládat v něm bude svoji důvěru.“
Nevíme co přinese tento rok, ale víme že budeme potřebovat důvěru v Boha. On 
má nataženou náruč, proto můžeme k němu utíkat když jeho nepřítel nás chce 
dostat svými léčkami. 
V jeho náruči najdeme i v tomto roce novou ochranu, nové povzbuzení a 
nasměrování. Když rodič přijme dítě, které pláče, do své náruče, vždycky mu 
něco hezkého řekne na povzbuzení-alespoň tak by to mělo být. Co nám Bůh chce
 říci, když se bojíme?

 
Ty řekneš
Bůh říká
Biblické verše
Je to nemožné
všechny věci jsou možné 
Lukáš 18:27)
Jsem příliš unavený
Já ti dám odpočinek
(Matouš 11:28-30)
Nikdo mě opravdu nemiluje
Já tě miluji
(Jan 3:18; 3:34)
Nemohu pokračovat
Má milost je dostačující
(II Kor 12:9)
Nemohu na to přijít
Budu řídit tvé kroky
(Př 3:5-8)
To nezvládnu
Můžeš všechno
(Fil 4:13)
Nejsem schopen
Já jsem schopen
(II Kor 9:8)
Nemohu si odpustit
já ti odpouštím
(I Jan 1:9 & Řím 8:1)
To nemohu obstarat
Já naplním tvé potřeby
(Fil 4:19)
Bojím se
Nedal jsem ti Ducha
(II Timotejová 1:7)
Dělám si starosti
všechny starosti vlož na mě
(I Petrová 5:7)
Nemám víru
Každému jsem dal míru víry
(Řím 12:3)
Nejsem dost chytrý.
Dám ti moudrost
(I Kor 1:30)
Cítím se sám
Nikdy tě neopustím
(Žid 13:5)

 

 

 
Závěr našeho hesla mluví o tom , že Bůh bude chloubou všech, kdo mají přímé
 srdce. Co to znamená? Znamená to, že budeme jak říká verš předtím rozhlašovat
 Boží skutky, jeho milosrdenství, jeho lásku a jeho cesty. Budeme se s Bohem 
zkrátka chlubit . Naše radost a nadšení z Boha se proměňuje v tom, že o Bohu 
budeme hovořit s nadšením. SNC: „Upřímní budou rozhlašovat Hospodinovu moc 
a slávu“ Nemůžeš mít radost z Hospodina a nemluvit o něm. S ním se budeš 
chlubit. Je na čase, abychom se s Bohem chlubili, a s tím co on pro lidstvo udělal 
na kříži v Pánu Ježíši. V něm je vykoupení a on je zdrojem všeho, co budeme 
potřebovat v tomto roce.
Otázka je, zda jsme napojení na zdroj nebo je ten zdroj daleko? Přibližme se k 
Bohu i letos a On se přiblíží k nám. Choďme po cestě spravedlností. Radujme se z 
Hospodina, protože to je naše síla. A důvěřujme mu, utíkejme k němu a potom 
své zkušenosti s Bohem hrdě vyprávějme a rozhlašujme dál. 
Žalmy 97:10  Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše 
svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.
11  Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. 12 
 Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho 
svatost!
- Nick Lica