Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

V adventní době se docela stává populární, i v naší ateistické kultury, zpívat koledy, a sem tam připustit že Kristus se narodil a hlavně uchovat Ho v představách lidí stále jako pacholátko a neviňátko. To je pohled, který je docela přijatelný pro lidi a pohádkový pro děti. Ježíš jako dítě je pro dnešní společnost možná přípustný.

Jenže advent se tady nezastavuje. Ježíš vyrostl, stal se mužem, a když mu bylo 33 let nechal se ukřižovat, zemřel za hříchy lidí a vstal z mrtvých. Odešel k Bohu a vrátí se pro svojí církev, pro svojí nevěstu. Ježíš jako dítě nic od nás nechce, ale jako přicházející král, bude soudit živé i mrtvé.

To, co ale mnozí nevědí, je důvod proč se Ježíš narodil. Proč přišel na tento svět Boží syn? Možná, že se vás někdo bude ptát, nebo možná vy můžete rozhovor k tomu nasměrovat. Lidé slaví něco o vánocích, ale většina lidí nepřemýšlí a ani neví proč Ježíš přišel na svět. Bible dává několik odpovědí na tuto otázku, a chci je spolu s vámi dnes probrat. 1 Petrův 1:19 „On jako beránek bez vady a bez poskvrny 20  byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.“ Ježíš přišel na svět ne kvůli sobě, ne kvůli andělům, ale kvůli nám. V našem hledání odpovědi, budeme v Novém zákoně sledovat sloveso „přišel“ a tyto verše které jsem našel se stali kostrou dnešního slova. Proč Ježíš přišel na tento svět?

1. Aby nám dal světlo

Jan 12:46 Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.

Kristus existoval od věčnosti, byl stále s Bohem Otcem a byl to Bůh sám. On byl tvořícím Božím Slovem, kterým vše vzniklo a trvá. Je zdrojem všeho života a pro lidi světlem na cestě k Bohu. To světlo přemáhá temnotu světa, ale ta ho nikdy nepřekoná.

Ježíš je to pravé světlo, které září vstříc každému člověku. Bez Krista jsme stále ve tmě, ale díky němu a skrze víru v něho jsme se stali syny světla. Jan 12:35  Ježíš jim řekl: "Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde.36  Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla.“ Co znamená stát se synem světla? Vstoupit do Božího království.Světlo a tma jsou dvě rozdílné království. Boží království je království světla, tma je říše toho zlého.

Problém lidí je, že těžko přiznají, že chodí ve tmě a neví kam jdou. Ale bez Krista jsme ve tmě, a nevíme kam jdeme v životě, ani ve smrti. V Božím světle se vidíme takoví, jací skutečně jsme – hříšnici, kteří potřebují spasitele. Jdeme-li však za Ježíšem – světlem, nemusíme chodit jako slepci a padat do hříchu. Svítí nám na cestu, abychom viděli, jak máme žít, a odstraňuje z našeho života temnotu hříchu.

Dovolil jsi Kristovu světlu, aby zazářilo i do tvého života? Dovol Kristu, aby prosvětlil tvůj život, a již nikdy nebudeš muset klopýtat v temnotě. Další důvod proč Ježíš přišel na svět je:

2. Aby vydal svědectví pravdě.

Jan 18:37 Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."

Narodil jsem se proto, abych oznámil pravdu o tomto království. Kdo miluje pravdu, ten mne poslouchá (SNC).

Ježíš několik hodin před svou smrtí, stál před Pilátem a řekl mu, že se narodil, aby vydal svědectví o pravdě Božího království. Pilát na to řekl: „Co je pravda?“

Ježíš je pravda o Bohu. Pravda není koncept, není to idea, není to názor, ani filozofický směr pro bádání. Pravda je osoba, která se nám dává poznat, a která je plná lásky. 1 Janův 5:20  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. Toto svědectví o pravdě poznáme z Božího slova. Bible – Boží slovo je pravda. „Tvoje slovo je pravda“ (Jan 17:17).

Nemohl se narodit pro něco víc, než pro to, aby nám zjevil pravdu o Bohu, o Božím království, o nás a o tom jak se k Bohu můžeme dostat. Znát tuto pravdu, je jako když máš v ruce klíče k otvírání brány do Božího království. Jedině Ježíš sám je tím klíčem, tou pravdou, která nás vede k Bohu. „Boha nikdo z lidí neviděl; jenom ten, který má k němu blízko jako jediný Syn k Otci, nám o něm sdělil pravdu.“ (Jan 1:18, SNC). Tím ale také říká, že jiná pravda už není a ani nemůže existovat. Ježíš zemřel za pravdu, jako pravda, a pro pravdu. Proto Jan Hus řekl: Miluj pravdu, uč se pravdě, prav pravdu, haj pravdu až do smrti. Nakonec není nic důležitějšího v životě než zda jsme tuto pravdu, kterou Bůh dal přijali nebo odmítli, a tím pádem rozhodli se pro lži. Střední cesta neexistuje.

Ježíš přišel na svět aby, nám dal světlo, aby svědčil o pravdě a také aby zachránil hříšníky.

3. Aby zachránil hříšníky

1 Timoteovi 1:15  Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu:Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě,

Matouš 18:11 Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo.

Spasení není něco čeho bychom dosáhli, ale co dostáváme tím, že osobně přicházíme ke Kristu a věříme v něho. Kristus ale spasí jen hříšníky. Apoštol Pavel se viděl jako hříšník první třídy. Aby ta dobrá zpráva vynikla, musí se nejprve říct ta špatná: to je sice ta, že bez Boha jsme beznadějně ztracení. A dokud svůj skutečný stav člověk nevidí, nemůže přijmout Boží nabídku. Kdyby se Ježíš nenarodil v Betlémě a nezemřel na Golgotě, nemohli bychom být spasení. Kristus nepřišel zachránit dobré lidi a spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2:17 Ježíš řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." Proto žil svůj život ve společností hříšníku, a byla mu dána přezdívka: přítel celníků a hříšníků!´

Pán Bůh nemusel slevit ze svých měřítek, standardů a spravedlností, aby nás mohl spasit. To by přestal být tím co je. Místo, aby snížil nároky, o nichž věděl, že člověk už je nikdy nemůže dodržet, rozhodl se sám vzít na sebe lidské tělo a učinit za dost své spravedlnosti. Kristus – toť svrchovaný důkaz Boží shovívavosti.

To je obraz soudce, který musí i svého syna potrestat, aby učinil za dost zákonu a spravedlnosti, ale protože ví, že jeho syn nemá na tu pokutu, tak svlékne talár, jde k němu a tu velkou sumu zaplatí za něho jako otec, potom si zase vezme šat soudce a bouchne kladivem a řekne: Zaplaceno! Jsi volný. Proto Ježíš vzal na sebe lidské tělo aby mohl zaplatit za naše hříchy na kříži. Jan 3:17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ Spása je zdarma, ale následování Ježíše něco stojí.

Ježíš přišel aby, nám dál světlo, zjevil pravdu, spasit hříšníky a On přišel také k soudu.

4. Přišel k soudu

V této kapitole Ježíš uzdravil slepého od narození a v závěru kapitoly tento uzdravený muž uvěřil v Něho. Potom Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí." Jan 9:39 Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: "Jsme snad i my slepí?" 41  Ježíš jim odpověděl: "Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu." Slepec se ve dvojím smyslu stal vidoucím, farizeové ovšem ještě více slepými. K tomuto rozdělení dochází vždy tam, kde se lidé setkávají s Ježíšem a jeho slovem. Není to ovšem Ježíš, kdo soudí člověka, nýbrž člověk soudí sám sebe svým rozhodnutím. Jan 3:18 Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“ To že Ježíš přišel k soudu, znamená, že Jeho příchod na zem je zdrojem rozdělení. Jan 3:19 Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.“ To znamená tváří v tvář Ježíšovu zjevení se lidé musejí rozhodnout, jestli si chtějí Ježíšem „nechat otevřít očí“ znamená, zda chtějí vírou přijmout „světlo života“ nebo zda chtějí setrvat ve slepotě a temnotě nevíry.

Ježíš se stal člověkem aby, nám dal světlo, zjevil pravdu, spasil hříšníky, On přišel k soudu a narodil se, aby nám dal život.

5. Aby nám dal život.

Jan 10:10 „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“

Život je energie, úsilí a síla života. Život je opakem zahynutí. Je to vysvobození z odsouzení a smrti. Je to zastavení zničení, rozkladu a korupce. Život který dává Kristus je věčný. Trvá navždy. Je to život samotného Boha. Billy Graham poznamenal: „V okamžiku, kdy přijdete ke Kristu, do vás Duch svatý vloží Boží život. Poprvé se začne váš život s velkým Ž. Vaše kroky získají pružnost, ve vaší duši se objeví radost a ve vašem srdci zavládne pokoj. Život získal nový obzor.“

Víceméně, věčný život se nevztahuje jen k délce. Pro některé osoby je věčné žití zatracením. Myšlenka věčného života je také o kvalitě, o určitém stylu života, života, který zná neustále lásku, radost, sílu a odpovědnost.

Život je uspokojení (Jan 6:35). Život je jistota a radost. Tento život je nalezen pouze v Bohu. Bůh je zdrojem a autorem života a je to Bůh, který pověřil Ježíše Krista, aby přinesl život člověku. Pouze Ježíš Kristus dává ten opravdový život Boha samotného.

Život byl nyní zjeven. Byl odhalený a je jasně vidět v Ježíši Kristu. On ukazuje člověku, co život je.

Život přichází k člověku pouze tehdy, věří-li v Ježíše Krista. Člověk vně Ježíše Krista jen existuje. On má toliko existenci zvířete. Opravdový život je nalezen pouze v Bohu. K němu vás chci dnes pozvat. Jeho příchod na svět byl pro naše dobro a věčný užitek. On nepřišel proto, abychom měli o svátek na víc.

  • Kristus přišel aby přinesl světlo do temnoty světa, tím že přišel od Boha tak je světlo světa. Přišel, abychom se stali syny světla.

  • Ježíš přišel proto, aby vydal svědectví pravdě. V něm jsme se setkali s Božím milosrdenstvím a pravdou.

  • Ježíš vzal na sebe lidské tělo, aby mohl zachránit lidstvo. Spasení budou jen ti, kteří vidí svůj hřích a přijmou Krista za svého spasitele.

  • Kristus přišel k soudu. Nemůžeš být neutrální k Ježíši. Buď ho přijmeš nebo odmítneš. Na tom záleží tvůj osud.

  • Ježíš přišel, abychom měli život věčný.

NL