Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Job 28

Mluvíme o rozhodnutí. Jak dělat dobrá rozhodnutí? Dokonce i jednoduchá rozhodnutí mohou být stresující. Sledovali jste někdy dítě, jak zápasilo, jestli si vybrat čokoládovou nebo jahodovou zmrzlinu? A větší rozhodnutí jako, koho si vzít, jakou si vybrat kariéru, koupit dům nebo podstoupit velmi riskantní operaci atd., mohou drásat nervy! Jak se rozhodnout správně? Není na to recept. Na to je pouze vztah s vaším průvodcem Ježíše Kristem.

Rozhodnutí, která se líbi Bohu – je téma k zamyšlení. Doposud jsme si řekli, že základem pro taková rozhodnutí je poznat Boží vůli, která je dobrá, svatá a dokonalá. Minule jsme si řekli, že bez víry se nemůžeme líbit Bohu a nemůžeme dělat rozhodnutí, která se jemu líbí.

Další prvek k dělání rozhodnutí, jenž se líbí Bohu je moudrost. Bible říká: „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;“ Ef 5:15

Počínat si jako moudrý znamená, žít s moudrostí. Jakubův 3:13  Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.

Moudrost tedy vede k dělání skutků dobrého způsobu života. Je klíčovým prvkem k tomu, abychom žili dobrý způsob života a počínali si dobře.

1. Proč je moudrost tak důležitá a klíčová pro náš život?

  • RADOST - Př 2:10 Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši.

  • OCHRANA - Přísloví 2:11 prozíravost tě bude chránit, rozumnost nad tebou bude bdít.

  • SÍLU - Kazatel 7:19 Moudrost dává moudrému více síly, než jakou má deset mocných v městě.

  • NADĚJE A BUDOUCNOST - Přísloví 24:14  Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.

  • ZACHOVÁNÍ ŽIVOTA - Kazatel 7:12 „ avšak užitečnější je poznat moudrost: ta zachovává život tomu, kdo ji má.“

Proč je moudrost tak důležitá pro naše rozhodování? Protože když naše rozhodnutí vycházejí z moudrosti, ne z citů, ani z toho co se nám zdá nebo co druzí a média řikají, pak když v rozhodování přídáme vedle víry ještě Boží moudrost, potom poznání potěší naše srdce, prozíravost nás bude chránit, budeme mít sílu, naději, dobrou budoucnost a zachová nám život.

Kdo by se nechtěl v životě takto rozhodnout a prožívat tyto věci? Kdo by si nechtěl zamilovat raději moudrost než pošetilost? Proč nás Písmo musí varovat před tím, abychom si nepočínali jako nemoudří? Opak moudrosti, rozumnosti a spravedlnosti je v Písmu označený jako pošetilost, svévolnost, hloupost s špatnost. Celá 9. kapitola Přísloví srovnává a staví do protikladu Moudrost a Hloupost. Moudrost a hloupost, nebe a peklo, dobro a zlo, život a smrt – to vše záleží na našem rozhodnutí. Pán Bůh nám dal svobodu si vybrat, svobodu se rozhodnout.

Nikomu nenutí dobro, život a moudrost. Jak ale získat moudrost? Ale moudrost, kde se najde?

2 Jaká je cena moudrosti?

Jób 28:13  Člověk nezná její cenu, v zemi živých se nenajde.

Moudrost má takovou cenu, že jí člověk nezná, nejdokáže zhodnotit, nedokáže určit její hodnotu a vzácnost. Je tak drahá, vzácná že Jób musel říci: „v zemi živých se nenajde“. V hlubinách se nenachází, na dně oceánů také ne.

Pro lidi, kteří nechápou význam Božího slova, je přirozené hledat moudrost zde na zemi. Vzhlížejí k filozofům a jiným vůdcům, aby se od nich dozvěděli, jak mají žít. Avšak Jób říká, že tady moudrost není. Nikdo z lidí není schopen shromáždit dostatek vědomostí a poznání, aby byl schopný v úplnosti vysvětlit všechny zkušenosti lidského života. Konečný výklad života, toho, kdo jsme a kam jdeme, musí přijít z vnějšku, z oblasti vyšších než je náš smrtelný život.

Moudrost je tak vzácna a drahá že ani to nejdražší co člověk má: stříbro a zlato jí nevyváží, nedá se jimi získat ani gram moudrosti. Moudrost nemůže být koupena, ani srovnána s tím nejvzácnějším co člověk má: zlato, perly, diamanty. Zlato z Ofíru bylo považováno za nejkvalitnější dostupné zlato. Ofír pravděpodobně ležel v Africe nebo na arabském pobřeží. Ať už byl kdekoli, byl velice daleko od Izraele, protože loďtstvu krále Šalamouna trvala plavba tam a zpátky tři roky ( 1Kral 10:22).

Pokud ani takové zlato nestačí dát na váhu o proti moudrosti, pak musí být něčím, co neznáme, co opravdu se na naší planetě nenajde. Proto naše zlato jakoby bylo kámen proti tomu jakou váhu má moudrost.

Verše 12 až 19 poukazují na vzácnost moudrosti a každý verš postupně zdůrazňuje něco úžasného ohledně ceny moudrosti:

Hledání moudrosti. Proč ji hledat?

- její hodnota – nikdo jí nezná, protože není k mání. Není ve stvoření, ani ve vesmíru.

- její zisk – je nezaplatitelný,

- její hodnota nevyvážitelná

- její cena – je nezaplatitelná,

- její kvalita – nesrovnatelná,

- její výnos je nezvažitelný.
- její význam – je neuchopitelný, její bohatství nevyčerpatelné.
- její velikost je nesrovnatelná a neuchopitelná.

Nemáte pocit, že mluvíme o něčem, co nás přesahuje, něco co je mimo naší planetu něco na co naše slova nestačí...autor jen mluví o zlatě, perlách a diamantech, protože to se považovalo za nejvzácnější poklady tehdy a určitě i dnes. Jak ale určit cenu moudrosti, když ti nestačí zlato z celé planety? Jak tomu rozumět? Pokud je to tak, tak zřejmě musí být hodnoty větší než známe my a než jsme schopní vyčíslit a zaplatit. Jedna z těchto hodnot z jiného světa je MOUDROST.

Potom pochopitelně se musíme ptát s Jóbem v té poslední části kapitoly od 20 verše otázku: Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti?

3. Kde je zdroj moudrosti?

Kdo k ní má přístup?

21. verš praví, že moudrost „je utajena před očima všeho živého“ Zřejmě můžeme říct , že je neviditelná. Záměrně utajená přd zrakem živých stvoření.

Moudrost existuje, akorát jí nevidíš lidským okem. Nemá tělo ale je duch. Říše zkázy a smrt dokonce o ní slyšeli, zaslechly pověst o ní. Neví však kde moudrost sídlí a kdo k ní má přístup, ani nerozumí její cestě. Takže musíme pátrat dál. Ale my se vyznáme jen na naší planetě, jak můžeme hledat něco, co je neviditelné, nevyčíslitelné a zřejmé neuchopitelné?

Nedovolíme si moc? Neměli bychom mít spíše pokoru a nechat si od někoho kdo ví, kde moudrost má místo, o ní vyprávět? Pokud máme postoj pokory a očekávání budeme příjemně překvapení. Bible prozrazuje ve 23. že „jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také její místo.“

A další verše jen poukazují na to, proč jedině Bůh má k ní přístup. Protože je všemocný a vševědoucí. Jako stvořitel jí přece viděl, použil, prozkoumal a učinil jí nepohnutelnou.

Tedy jen Bůh nám může o moudrosti něco řící. Jen On nám může řici co vlastně moudrost je, a jak jí získat. A o tom pojednává poslední verš:

4. Co je moudrost?

28  a řekl člověku: »Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost.«

B21  A řekl člověku: "Moudrost je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla."

Tady máme definici moudrosti. Není to šestý smysl, není to odbornost, není to intelektuální schopnost, není to nic co člověk může vypotit nebo si zasloužit.

Boží moudrost rovná se: bát se Hospodína!

„Bát se Hospodina“ je klíčové téma biblické mudroslovné literatury (od knihy Jób po Píseň Šalamonovu). Znamená to mít vůči Bohu úctu a respekt a cítit bázeň při pohledu na jeho majestát a moc. Tady je třeba začít při hledání skutečné moudrosti.

Žalmy 111:10  Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.

Pokud se někomu pojem „ bát se Boha“ zdá komplikovaný, tak prakticky znamená poslouchat Boha a jeho slova. Když ho posloucháme a řídíme se podle jeho pokynů, principů a zásad v Bibli, pak ho ctíme a bojíme se jej. Platí to i obráceně: ti kteří Boha neposlouchají, se Boha nebojí. Jím je moudrost vzdálena jako nebe a země.

Takže pokud chceme rozebrat pojem „bázeň před Hospodinem“ tak s Novozakoním poznáním obsahuje pak slova jako: poslušnost , láska, úcta a chvála. Kdo se bojí Boha ten ho poclouchá, miluje, a uctívá.

Přísloví 3:13  Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.

5. Jak moudrost získat?

Hlavním zdrojem moudrosti je Bůh!

Mluv s Bohem! Jeden mladý manažer řekl své sekretářce, že má důležitou schůzku a nechce být rušen. Ale jeho nadřízený se s ním potřeboval setkat a vešel dovnitř. Když našel mladého manažera na kolenou, jak se modlí, rychle se vzdálil a zeptal se sekretářky: „Je to obvyklé?“ „Ano,“ odpověděla, „dělá to každé ráno.“ „Není divu, že si k němu chodím pro rady!“ řekl jeho nadřízený. Jestli potřebuješ moudrost, mluv s Bohem: „Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst“ (Přísloví 2:6).

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána“ (Jakub 1:5).

Čti Boži slovo!

2 Timoteovi 3:15  Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.

A jak poznáš že jsi moudrost od Boha dostal? Moudrost má své vlastnosti, které nás proměňují. „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky“ (Jakub 3:17).

Když máme tento nadpřirozený prvek - Boží moudrost, pak naše rozhodnutí se budou líbit Bohu. Vždyť Boží moudrost nás nemůže nikam jinam vést, než k tomu, co se líbí Bohu.

Proto je důležité budovat vztah s Ním, abychom znali Jeho vůli a skrze víru a moudrost, kterou nám dává jeho slovo budeme potom žít tak, že se mu budeme líbit. Moudrost nění něco, ale někdo, je osoba. „Kristus Boží moc a Boží moudrost.“ 1 K1,24 Koloským 2:3  v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. On je nejlepší průvodce v tomto životě.

Kazatel 12:13  Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.