Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Ef 6:10 „ A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“

Jedno z přání, které často zazní na začátku roku a nejenom tehdy, je, že si vzájemně přejeme sílu. Síla ale  nepřichází z naších přání.

Přesto je dobře, že si přejeme sílu, protože alespoň druhým řekneme naše přání, jenž je nasměruje na dobrou cestu k těmto požehnáním.

Heslo našeho sboru pro tento rok zní: Ef 6:10 „ A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“

A tuto sílu potřebujeme, protože je tolik věcí v životě, které nás doslova vysávají, berou naši energii, naši rozhodnost. Co nám bere sílu? Různé změny. Stres, Konflikty, různé překážky, psychická zatížení a každodenní práce, odpovědnosti a starosti, které život přináší. Nemusím vám říkat, že dnes se pracuje delší dobu než před tím. Renomovaný časopis vydal statistiku se zeměmi, které mají nejvíc pracovních hodin ročně na osobu. Byl jsem v šoku, kdo obsadil druhé místo. Na prvním místě je Jižní Korea. 2423 pracovních hodin za rok na osobu. Na druhém místě ČR. 1986 h za rok/osobu. 3. Polsko (1983). 4. Slovensko (1958), 5. Řecko (1925) Maďarsko. 9. USA (1824). Není divu, že jsme unavení.

Syndrom vyhoření, je vážné ohrožení zvláště pro duševní práci, práci s lidmi, nebo v úzkém kolektivu včetně církevní práce. Když nemáte sílu, většinou to poznáte pozdě, předtím si člověk namlouvá, skrývá, nebere vážně ukazatele, které na to ukazují.....a potom jen zjistí, že nemá: motivaci, chuť, elán, energii, vitalitu, odvahu, odhodlání, a vizi. Toto vše souvisí se sílou. Takže když vám někdo přeje sílu tak pro sebe rozumím, že mi přeje tyto důležité a nutné faktory pro spokojený a plodný život.

Mnozí lidé hledají svou sílu sami v sobě, v moci vůle. Žel i vůle člověka může selhat, psychika může selhat, nejsme neporuchové organizmy. Jiní svou sílu hledají v různých látkách, které jim na okamžik dají alespoň pocit, že jsou na chvíli silní a většinou spáchají nebo dělají strašné věci, nebo žijí ubohým způsobem. Závislosti pak jen lidem ukazují- že jsou slabochy a nemají sílu se z nich vymanit. Kde, ale vezmeme sílu a energii žít dál? Kde vezmeme sílu pokračovat když všechno vypadá tak těžké? Hodně lidí zkouší různé věci: terapii, léky a podobně.

Věřím, že my nehledáme jen nějaký dobrý pocit když mluvíme o síle, nenamlouváme si tady něco, ani skutečnost nechceme přebarvit do růžova. Pokud jsme pokorní, tak si musíme přiznat ještě v prvním týdnu nového roku, že sílu potřebujeme jako vzduch, který dýcháme.

Rok 2013 si bude vybírat z našeho konta sílu, motivaci, chuť, elán, energii, vitalitu, odvahu, odhodlání po všech stránkách. Proto potřebujeme čerpat od Boha posilu, abychom neochabovali a nebyli zemdlení. Abychom to nevzdali, abychom nerezignovali ale byli čerství, občerstvení a motivování a plní síly, kterou dává Bůh těm, kteří na něho čekají. Žalmy 84:6  Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě.

Potřebuješ více síly? Jak se napojit na zdroj Boží síly? Izajáš 40:29-31

1. Soustřeď se na Boha!

Opravdové tajemství síly v životě je toto: soustředit se na Boha. Soustřeď se na Boha!

Izajáš 40:29 On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

30  Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.

Čím víc se zaměřuješ na Boha, tím více síly budeš mít v životě protože Bůh je zdrojem všech sil. Bůh má všechnu sílu, kterou potřebuješ. Jen se dívej kolem - v přírodě, jeho síla je viditelná všude kam se díváš. Bible říká: nic není nemožné u Boha. To je taková moc a síla, větší než si můžeme představit. A ta síla je nám zpřístupněna a my ji můžeme dostávat tím, že se zaměřujeme na Boha. Odvracíme oči pryč od problémů a zaměříme náš pohled na Boha, na Ježíše Krista.

Čím víc se na Boha soustřeďujeme, tím více jsme napojení na zdroj síly.

 • Jestli trávíš hodně času svého života zaměřováním se na Boha budeš mít hodně síly v životě.

 • Jestli trávíš trochu času s Bohem budeš mít trochu síly v životě.

 • Jestli netrávíš ani trochu čas s Bohem nebudeš mít žádnou sílu ve svém životě. Žádnou sílu.

2. Čekej na Boha!

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina ( ti kteří čekají na Hospodina) nabývají nové síly; vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení. Bůh má všechnu sílu, kterou potřebujeme a my ji dostaneme tím, že čekáme na něho, nebo se zaměříme na Něj.

Bůh nám obvykle neřekne, jak a kdy odpoví na naše modlitby. Ale zaslibuje těm, kdo na Něj čekají, jednu věc – sílu. To slovo „čekej“ zobrazuje židovské slovo používané při vyrábění provazu. Každý provaz začíná jako nit a každý přidaný pramen jenom přidává na síle. Takže pokaždé, když čekáš na Pána, přidáváš další „nit do provazu“; trochu zesílíš, jsi trochu více schopen věci zvládat. Cítíš se dnes jako bys pevně visel na niti? Prožij více času v Boží přítomnosti a s Božím Slovem a sleduj, jak se tvoje nit mění v provaz. Ale čekání není vždy pasivní, někdy je aktivní – jako čekání na zákazníka – vyhlížíš, jak jeho potřeby naplnit. V tomto případě čekání není ani tolik pozice, jako spíše zaměření. Bible říká: „Stvoření opírající se o tebe, chráníš pokojem“ (Izaiáš 26:3). Ať trávíš čas na modlitbách v Jeho přítomnosti nebo aktivně konáš Jeho vůli, máš Boží ujištění, že tvoje síla bude obnovena. Jestliže jsi dnes na konci svých sil, pevně se drž těchto tří zaslíbení:

 1. „Čekej na Pána; buď odvážný a on posílí tvé srdce; čekej, pravím, na Pána“ (Žalm 27:14, přel. z angl.).

 2. „Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá“ (Žalm 62:5).

 3. „Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů…tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu…“ (Žalm 123:2).

3. Uctívej Boha!

Žalmy 81:2  Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu!

Žalmy 59:18  Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.

Žalmy 63:3  Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu;

Existuje jedno slovo v Bibli pro soustředění se na Boha. A to slovo je uctívání. Co je uctívání? Uctívání není nic jiného než zaměření se na Boha. Uctívání není rituál, není určitá liturgie nebo program. Uctívání není obřad. Není to seznam věcí, které děláš nebo neděláš.

Uctívaní jednoduše znamená: soustředit se na Boha. Můžeš Boha uctívat sám na zahradě, na procházce nebo s někým jiným v rodině nebo ve shromáždění jako tady. Kdykoliv se soustředíš na Boha uctíváš ho a to je tajemství síly jak žít dál. Mohli bychom to nazvat ztišení. Nedá se určit pravidlo každého pro denní ztišení, protože každý z nás jsme jiný. Proto podle toho jakou osobností jsme a jaký denní program máme, si můžeme denně vyhradit čas ztišení s Bohem. K tomu je potřeba, abychom si určili dvě věci:

 • první je čas. Kdy je pro mě nejlepší čas mít obecenství s Bohem? Jestli jsi ranní ptáče tak možná ráno je nejlepší čas dát Bohu. Jestli se můžeš soustředit večer tak potom to je doba, kdy můžeš čerpat sílu od Boha. Někdo řekl, že uctívaní je schůzka s Bohem. Čas je první důležitý krok pro schůzku nebo setkání s Bohem.

 • druhou věc, kterou si potřebuješ určit je místo. O Pánu Ježíši čteme V Markovi 1:35: Časně ráno, ještě za tmy, vyšel z domu a odešel na pusté místo a tam se modlil. Pán Ježíš měl v uctívaní systém. On si určil čas a měl místo pro ztišení. Místo pro takovou chvilku má být: klidné (nebo nejklidnější v domě) místem, kde nejsi vyrušován lidmi nebo jinými věcmi a můžeš se soustředit plně na Boha.

Možná s tímto zápasíš a cítíš se slabý. Jestli čekáš až to přijde samo, to se nikdy nestane. Jestli se pro to nerozhodneš budeš i tento rok nadále klopýtat, budeš měsíc co měsíc unavený duchovně i tělesně zemdlený. To se může změnit jestli začneš trávit čas S Bohem. Na začátku se musíš k tomu nutit protože jde o nový zvyk, ale výsledek bude stát za to: ti, kteří čekají na Hospodina nabývají nové síly.

Žalm 46:10 říká: Upokojte se a vězte, že Já jsem Bůh. Potřebujeme se ztišit, opustit to, co nás ruší, a soustředit se na Boha, na jeho sílu, lásku a velikost, na to co chce dělat v našem životě, na jeho plán a cíl s námi. Když se naše srdce utiší, může k nám Bůh promluvit prostřednictvím svého slova a dát nám to, co celý den potřebujeme. Čím víc budeme mít chvíle ztišení a budeme vědět, že Bůh je Bohem tím více budeme občerstvení a obnovení na každý den. Nabývat nové síly můžeme tím, že trávíme čas s Bohem. A toto ztišení obsahuje dvě části:

 1. první je naslouchání když Bůh mluví k nám skrze čtení Bible. Bible se stane zdrojem moudrosti a síly pro nás jenom když ji máme otevřenou a když ji čteme.

 2. po tom, co jsme naslouchali, můžeme mluvit s Bohem v modlitbě jako s Otcem nebo s přítelem. Pro naší inspiraci můžeme na každý den v týdnu si určit téma za co se modlit. Například:

 • v Po za příbuzné a širokou rodinu

 • Út za vládu a naší zemi

 • St za náš sbor

 • Čt misionáře

 • Pá za svou rodinu a děti

 • So a Ne za sebe a další potřebné lidi

Brzo zjistíte, že každé téma má svoje podbody a tak časem můžete v tom růst a přijít na jiné způsoby jak dělat z modlitby čas, na který se těšíte.

Ztišení s Bohem je klíčem pro sílu na každý den.

Bůh má pro nás sílu připravenou denně, tak jako měl manu pro Izraelský národ na poušti, ale oni ji museli sbírat.

Jak nabývat nové síly? Naše heslo říká: svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“

Abychom mohli běžet bez únavy a jít bez umdlení nejdřív se musíme vznášet k horám. Všimněte si toho pořadí. Tak jako orel letí k výšinám tak i my se máme zaměřit na Boha, protože On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Někteří z vás jste dnes ráno možná unavení tělesně nebo duševně. Cítíte se vyčerpaní mnohými věcmi, kterým právě čelíte. Možná se cítíte vysílení a cítíte, že problémy, tlaky a stres poslední dobou vyrostly a stoupají. Nevíte jak ten čas rozdělit a máte hodně povinností. Pavel řekl: všechno mohu dělat v Kristu který my dává sílu.

Možná si neuvědomujeme, ale jestli denně něco potřebujeme tak to je síla. Když jí nabereme od Krista budeme lépe čelit každodenním starostem a tlakům a nepodlehneme jim. Žalmy 29:11  Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.

- Nick Lica, kazatel BJB