Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.


Nick Lica

Evangelium je ta největší zvěst, která byla kdy sdělena, o největší nabídce, která byla kdy udělána, od největšího člověka, který kdy žil – Ježíš Kristus.

Slovo ,,evangelium pochází z řečtiny (euaggelion) a znamená: dobrá zpráva.. Docent Jaro Křivohlavý ve své knize ,,Sdílení naděje” s.19, vysvětluje význam slova evangelium mimo oblast křesťanství takto: ,, Evangeliem (,,dobrou zprávou”) byl např. příznivý výrok císaře sdělující, že budou sníženy daně. Jindy evangeliem byla zpráva o vyhrané bitvě. Evangeliem byla např. i informace o narození nového císaře (císařova syna). Dobrou zprávou byla proto, že lidé doufali, že nový císař bude lepší než ten předchozí. Evangeliem byla zpráva o nastoupení nového císaře na trůn. I zde se k němu vztahovala naděje na lepší časy.”

Slovo ,,evangelium” přijalo křesťanství z tehdejší doby a Pán Ježíš mu dal důležitější a hlubší náplň. Pán Ježíš sám začal své dílo na zemi tím, že zvěstoval evangelium ( Mk. 1.16). Slovo ,,evangelium” v Bibli znamená vždy radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu, o jeho životě, oběti a zmrtvýchvstání. Evangelium je:

1. POSELSTVÍ O B O H U

Skrze hlásání evangelia mají lidé možnost slyšet poselství o Pánu Bohu. Dozví se, kdo je On, jaký má charakter a co od lidí žádá.

a) Celá Bible nám podává zprávu o tom, že Pán Bůh je milující otec - je láska. ,,Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm” (1Janova 4.16). Boží láska k člověku je viditelná a dokonalá. Svoji lásku dal najevo tím, že poslal Ježíše Krista, aby dal lidem šanci k věčnému životu. ,,Nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (Jan 3.16).

b) Bůh není jenom láska, nýbrž je také svatý Bůh. To znamená, že je absolutně čistý ve vztahu ke zlu a hříchu (dokonalý v charakteru). ,,Neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý” (Žalm 99,9). ,,Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já (Bůh) jsem svatý” (1Petrova 1,16).

c) Bible říká, že Bůh je také spravedlivý (soudce). On bude jednou soudit spravedlivě každého člověka, který ho odmítl a žil v hříchu. ,,Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil” (Skutky 17,31).

2. POSELSTVÍ O H Ř Í C H U

a) Bůh stvořil člověka, aby s ním měl společenství. Člověk se však, i přes Boží varování, rozhodl žít nezávisle na Bohu. Měl svobodnou vůli a rozhodl se jednat proti Božím ustanovením. Tím zhřešil a společenství s Bohem bylo zničeno. Tak skrze jednoho člověka přišel hřích do lidského pokolení a všichni, kteří se narodili, mají už tuto hříšnou přirozenost. Bible říká: ,,Všichni zhřešili a nemají slávy Boží" ( Bible Kralická, Římanům 3.23).

b) Pán Bůh přikázal člověku: ,,Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti" (Genesis 2,17). Člověk však Boha neposlechl a od té doby nese z generace na generaci následek svého jednaní proti Božím přikázáním. Člověk zhřešil a Bible říká: ,,Mzdou hříchu je smrt" (Římanům 6.23). Smrt není Boží trest, ale je následkem hříchu člověka.

Tím, že člověk zhřešil, zemřel fyzicky i duchovně a je od Boha oddělený. Protože Bůh je svatý, hřích tvoří hlubokou propast mezi Bohem a člověkem. Tím pádem je člověk bezmocný a nečistý. Přesto se člověk neustále snaží dosáhnout Boha vlastním úsilím, např.: dobrým životem, dobrými skutky nebo různým náboženstvím. Ale nic z toho nemůže řešit problém lidského hříchu.

Ve své nekonečné lásce Bůh vyřešil morální a duchovní chaos člověka tím, že poslal Ježíše Krista. On je jediným Božím řešením problému lidského hříchu. Proto evangelium je:

3. POSELSTVÍ  O   P Á N U  J E Ž Í Š I

a) Ježíš Kristus je Bůh, který se současně stal člověkem. ,,Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

(Jan 1: 1,14). On vzal na sebe lidské tělo a jako jediný z lidí žil dokonalý život bez hříchu. Jeho život byl jedinečný a jeho poslání neopakovatelné.

b) Kristus zemřel jako náš zástupce. On zemřel na kříži a přinesl Bohu dokonalou oběť za naše hříchy. Jeho kříž se stal mostem přes propast smrti k věčnému životu.

Ježíš však nezůstal v hrobě jako jiní představitelé různých náboženství. On vstal z mrtvých (1Kor 15.3-6), tak zvítězil nad smrtí a je jedinou cestou k Bohu. ,,Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" (Jan 14.6).

c) Nestačí však o Ježíši jenom vědět, že žil a dělal zázraky. Každý člověk se musí sám za sebe rozhodnout, jestli ho přijme do svého života nebo ne.

Proto milý příteli právě nyní jsi postaven před toto důležité rozhodnutí. Bible říká: ,,Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu” (Římanům 6,23).

Všechno, co pro nás udělal na kříží, bylo z nesmírné lásky k nám, a proto nám to nabízí jako dar. ,,Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit" (Efezským 2,9). Spasení je Boží dar, a zaleží jen na tebe zda tento dar chceš přijmout nebo ne. Na postoji k Ježíši totiž záleží věčnost každého člověka. Poslední částí evangelia je

4. POSELSTVÍ O ZMĚNĚ ŽIVOTA

Evangelium je dobrá zpráva o tom, že můžeme žít radostným životem zde na zemi a mít jistotu spasení a věčného života. Ježíš řekl: Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti (Jan 10,10). To znamená plný život, který má smysl. Abys ve svém životě prožíval Boží lásku musíš osobně přijmout Ježíše Krista jako Spasitele a Pána. Bible říká: ,,Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi” (Jan 1,12-13).

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu (pokání) a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života a promění mě uvnitř. To můžeš udělat jedině vírou a rozhodnutím své vůle v modlitbě (rozhovor s Bohem), třeba hned teď. Bůh tě zná. Není důležité, jak krásná slova volíš, ale záleží na tvé upřímnosti a opravdovosti.

Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Chci tě následovat. Ujmi se vedení mého života a odpusť mi moje hříchy. Děkují ti za Tvoji lásku ke mě.

Pokud jsi se takto modlil a byl jsi při tom upřímný buď si jist, že Bůh vyslyšel tvou modlitbu. Přijetí Ježíše Krista je nejvýznamnější a zároveň nejradostnější událostí ve tvém životě. Napiš mi abych se s tebou radoval z tohoto rozhodnutí: