Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.2 Petrův 2, kazatel Nick Lica


Jedno z nebezpečí, které hrozilo prvotní církvi bylo nejen pronásledovaní, ale také falešné učení. Objevovali se rozličné úchylky od pravdy; měla-li církev zůstat věrná pravé víře, musela nad ní neustále bdít.

Falešná učení nevznikala pojednou a neočekávaně. V té době bylo napsáno pět malých epištol (2 Petrova, 3 Listy Janovy, a List Judův), aby se ve sborech postavila hráz trendu k falešným učením.

Druhá epištola Petrova byla napsána, aby povzbudila k věrné víře ty, kteří unaveni dlouhým a marným čekáním na příchod Páně, ho nakonec přestali očekávat.

Proto v první kapitole jsme mluvili na téma: opravdová víra. Její znaky jsou, že pochází od Boha, musí být potvrzena zbožným životem a povede k duchovnímu růstu.

V druhé kapitole apoštol Petr píše jak rozpoznat falešnou víru. Už od počátku lidstva se padělá to, co má velkou hodnotu a to trvá až dodnes. Padělají se velké bankovky, vzorové podpisy, cestovní doklady atd. Opravdová víra jako jediná spasitelná také byla a je padělána. Ďábel je v Bibli označen jako otec lži, a právě on je ten, který stojí v pozadí falešného učení padělání opravdové víry. Falešný učení hrozí i nám dnes o to více, že žijeme v době informačního rozkvětu. Falešných učitelů je kolem nás plno a využivají dnes média, internet a tv. Někteří mohou přijít zaklepat na vaše dveře. Někteří na vás mluví z vašich obrazovek nebo vašich rádií. Některé učení se vám nabízí formou psaného nebo nahraného slova. Do konce si dovolím říct, že my dnes žijeme v nebezpečí falešných učení ještě víc. Víte proč? Dnes falešní učitele mohou použít daleko více moderních možností masmedií, která mají daleko větší dosah k lidem přímo domů než kdykoliv předtím.

Z toho všeho vystává otázka: Jak rozpoznat falešnou víru od pravé? Lze to vůbec v době, kdy nábožná tolerance je v plném rozkvětu? Apoštol Petr nám v této kapitole dává naději a má dobrou zprávu: když dobře znáte pravdu, lze poznat padělanou pravdu, která je lží. Když víte komu a v koho jste uvěřili vaše víra zůstává nedotknutelná uprostřed zhoubných nauk, lží a lidských výmyslů a bájí, abych použil slovník Petrův.

Minule jsme si řekli, že naše víra se opírá o skutečnosti, my věříme svědectví lidí, kteří to viděli, prožili, slyšeli a zkoumaly. Tito lidé byli apoštolé. Proto Petr mohl rychle rozpoznat šířící se virus falešných nauk, protože měl poznání Boha a jeho víra byla zakotvena v Ježíši Kristu. V této kapitole uvádí několik znaků podle kterých rozpoznáme falešné učení. Lživí učitele používají:

I. Matoucí metody

Pomohlo by nám, kdyby se od falešných učitelů se vyžadovalo, aby nosili jmenovky nebo lepící etikety, jako jedna nalepená na jednom autě, kde bylo napsáno: „Nenásleduj mě –jsem ztracen!“

Skutečnost je taková, že falešní učitele jak říká Petr v prvním verši, velice záludně zavádějí její nauky. Nikdy neuslyšíte oznámení: kdo chce byt infikován falešnou doktrínou a patřit do církve jménem: „Padělky víry“ ať přijedou dnes na náměstí.

Stejně jako Ďábel, jsou zkažení učitele lstiví, vychytralí, mazaní a manipulativní. Dnešní sekty používají matoucí metody, aby si získaly následovníky a udrželi si je. Nejčastěji používají: pocit viny, strach, a vydírání pod hrozbou, aby mohli svoje členy držet na uzdě. Petr je popisuje v 18-19 verši takto:

  • Řeční prázdně a nabubřele a svádějí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu.

  • Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen.

Petr říká v prvním verši, že lživí proroci bývali v Božím lidu i v minulosti. Jejich metody i tenkrát byli matoucí. Například Jeremiáš 23:16-32:Toto praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových." Dalším znakem je

II. Překvapující popularita

Petrův 2:2 A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.

Jinými slovy Petr říká falešné učení bude populární. Nemysleli bychom že by někdo chtěl následovat takové lidi, které Petr popisuje v této kapitole. Přesto nás varuje: mnozí budou následovat jejich nezřízenost. Početní růst je toužebný cíl církve. V Novém Zákoně to byl důvod k radosti když: stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu (Skutky 5,14). Je důležité, abychom si pamatovali, že nemůžeme vždycky měřit právoplatnost evangelia podle počtu lidí, kteří jej přijímají. Někdy se většina může mýlit. Hlas většiny není konečným testem pravdy. Tato věc je podvržená Pánem Ježíšem u Matouše 7:13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.“ Velký počet lidí se vždy nerovná růstu Božího království. Na druhé straně Boží vůle je, aby každý sbor rostl tím, že se o svojí víru dělí.

Mnohé směry a názory jsou dnes populární: evangelium prosperity, homosexualita jako geneticky daná věc, východní náboženství atd. Nejvíce rostoucími společenství u nás nejsou evangelikálními sbory (2,9 % ročně), ale sekty (NsSJ rostou rychlosti 9% ročně) . Takže ne vždy, co je populární je také správné a pravdivé. Ne žvřdy to co rosté je důkazem Božího požehnání. Dalším znakem falešného učení je:

III. Bludná teologie

Petr na to poukazuje v prvním a třetím verši: „budou popírat Panovníka, který je vykoupil.  Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká.“

Nejnebezpečnější koncepty si čím dál více nachází cestu v našem hlavním kulturním proudu, neboť jsou podporované a propagované lstivým způsobem hudbou, filmy a proslulými řečníky. Universalismus – to je nejnovější falešná nauka, která řádí ve světě. Universalismus je názor, že každý bude spasen bez ohledu na to co, čemu věří nebo dělá. Tolerance je tak široce vážená, že kdokoliv označí něco za „špatného“ riskuje, že bude nosit nálepku „netolerantní“ neb fanatik.

Další proud, který propaguje bludnou teologii a který i u nás má čím dál více příznivců je ufologie a ufomanie. Zkrátka Bůh je zaměněn za mimozemšťany, kteří stvořili vesmír. I na to upozorňuje a varuje Bible v Kol 2:8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.

Nejhorší je, že tyto falešné nauky popírají osobu a dílo Ježíše Krista. Svědkové Jehovovy například učí, že Kristus je stvořená bytost – je to jen Bůh s malým „b“ a není stejné podstaty s Bohem Otcem). Ve státech je takzvaná „církev křesťanských vědců“, která zdůrazňuje, že osobní vykoupení je jen věcí být spasen z „ špatného myšlení“ a není to opravdové odstranění viny skrze oběť Ježíše Krista.

Bible nás varuje a dává nám světlo, abychom viděli pravdu.

Janův 4:1-4 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 2  Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; 3  každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.

Takové lidi Bůh nenechá bez soudu. On neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ani starý svět, který zahynul při potopě, ani Sodomu s Gomorou. 6 verš říká: tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům“.13 verš říká: lživí učitelé dostanou odplatu za svou nepravost. 1,21: Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno.

Znaky falešného učení jsou: matoucí metody, překvapující popularita, Bludná teologie a to poslední se týká přímo života dotyčných lidí. Je to bezbožný charakter

IV. Bezbožný charakter

Slova těchto lidi mohou být přitažlivá, ale jejich život je plný zkaženosti, rouhání, svévolnosti, hanebnost a vášnivých hříchů. Co učíš a uctíváš, tím se stáváš. Petr nešetřil slovy, když popisuje bezbožný charakter těchto lidí. Tak jako máme v první kapitole vyjmenované vlastnosti zbožného charakteru, bezbožný charakter poznáme také podle určitých vlastností.

v. 3 hrabivost, 01. necudnost, pohrdání autorit, drzost,12. rouhání, 13. prostopášnost, 14. hříšné oči, svádějí nepevné duše,

Petr používá také několik přirovnání k popisu těchto lidí. I tentokrát o nich nemluví s citem a říká, že jsou jako: 12. nerozumná zvířata, 17 Takoví lidé jsou jako prameny bez vody, mračna hnaná bouří; je pro ně připravena nejčernější tma. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: `Pes se vrátil k vlastnímu vývratku´ a umytá svině se zase válí v bahništi.

V tomto bodě poznáme jaký je doopravdy falešný učitel uvnitř. To co je paděláno musí vypadat na povrh přitažlivé, uvnitř však je samá zkaženost, hřích a smrt. Takové bezbožné lidi Pán Bůh bude soudit a spravedlivě trestat. Slibují lidem svobodu, ale sami jsou otroky záhuby. Otrok nemůže dávat lidem svobodu.

Svobodu si mnoho lidíé plete se zvůli. Nikdo si však nemůže dělat všechno, co se mu jen zachce. Nechceme-li poslouchat Boha, pak budeme poslouchat své vlastní hříšné pudy a staneme se otroky vlastního těla. Podřídíme-li své životy kristu, vysvobodí nás z otroctví hříchu. Kristus nám dává svobodu ke službě jemu, což je pro každého nejvyšším dobrem. Svobodu a věčný život žádné lidi, ideologie, názory a sekty nemůžou dat. Svobodu dává jen Pán Ježíš Kristus. Jan 8,36: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“ 32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

Závěr: Proto v podstatě přišel Kristus – abychom už nevěřili satanovým lžím, aby člověk nebyl zklamán a duchovně nenaplněn jako pramen bez vody, nýbrž poznal Boží pravdu o spasení o tom jak skutečně žít tady na zemi a mít věčný život.

Nejen křesťan má znát absolutní pravdu, která mu dává odvahu do každodenního života. Jen tehdy nepodlehne klamům a nástrahám světa. Co je to odvaha? Odvaha je Boží milost nepodlehnout tlakům nepříznivých okolností a událostí. Jen opravdová znalost a přesvědčení o platnosti absolutní biblické pravdy a hodnot znemožní smrtonosnou neutralitu a nerozhodnost. Každý kompromis, který obětuje biblické hodnoty, zničí víru i opravdové přesvědčení. Kde není absolutní biblická pravda, tam chybí opravdová znalost a přesvědčení. Kde není opravdová znalost a přesvědčení, tam není ani odvaha. Odumírající svět potřebuje opravdové muže a ženy, jejichž slovo a jejichž činy odpovídají biblickým hodnotám, kteří hájí pravdu a právo do posledního dechu.

Mistr Jan Hus řekl: " Protož věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti ...".