Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

1 Korintským 13:4

Nick Lica

Bůh nám dal v Bibli celou kapitolu, která popisuje tuto lásku a tím nás povzbuzuje k tomu ji praktikovat v našem denním životě.

Jestliže nikdy neztratíte trpělivost, když čekáte ve frontě, nebo v životě se svým manželem, manželkou, dětmi, spolubydlícím, sousedem, nebo ve svých prostých každodenních záležitostech, nemusíte dál vnímat, co říkám. Jestliže jste ale úplně normální lidi, jistě uvítáte možnost zjistit, jak získat trochu trpělivosti.

Dnes se zaměříme na 4. verš z 1 Kor 13, a to na první vlastnost Boží lásky: "Láska je trpělivá." Tím nám Bůh říká, chceme-li mít životaschopné a rozvíjející se vztahy, první věc, kterou potřebujeme je trpělivost. Překvapuje vás tato první vlastnost Boží lásky?

Pán Bůh má už několik tisíce let trpělivost ve vztahu k nám lidem. Láska je na prvním místě trpělivá.

I. Co je trpělivost?

Dám vám několik definicí, které jsem našel pod pojmem trpělivost.

  1. Trpělivost je sebeovládání, které neodplácí zlému stejným dílem.“ Zní to dobře, ale když nám někdo ublíží, odpovíme mu s trpělivostí nebo zlostí?

  2. Tady je další definice: „Trpělivost je schopnost štědře přijmout opoždění nebo zklamání.“ Jak na taková opoždění nebo zklamání reagujeme my? Pro někoho je to opravdu těžké. A přesto je trpělivost schopností tohle přijmout bez toho, že bychom zahořkli.

  3. Trpělivost je vlastnost umožňující člověku zůstat pevně stát a jít dál i pod tíhou věcí. Možná se právě někdo z nás na takovém místě nachází. Možná jsou někteří z nás v těžkých podmínkách. Třeba vychováváte děti nebo se staráte o své stárnoucí rodiče anebo je váš nejdražší nemocný a vy trávíte spoustu času v nemocnici nebo domově. Jste unavení, ale trpělivost je hodnota, která říká „Tohle taky pomine, už to skoro pominulo a já můžu pokračovat.“

  4. Tady je moje oblíbená definice: „Trpělivost je poklidná vytrvalost založená na vědomí, že Bůh má vše pod kontrolou.“

Kazatel Jan Urban řekl: „Trpělivost znamená schopnost trpět. Často to také znamená zvládnout bolest a tiše snášet křivdu a bezpráví. To každý nedokáže. Jen trpělivý člověk má dlouhý dech a dokáže proto ovládnout i své rychlé reakce.“

Řecké slovo použité zde pro trpělivost je doslova " vysoký bod varu." Toto slovo je užito v Bibli pro popis vztahů mezi lidmi. Proč je trpělivost tak důležitá ve vztazích?

II. PROČ JE TRPĚLIVOST TAK DŮLEŽITÁ VE VZTAZÍCH?

Jsou dva důvody proč je trpělivost důležitá ve vztazích:

1. Protože každý člověk je jedinečný.

1 Korintským 12:4-6Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;

rozdílné služby, ale tentýž Pán;  a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.“

Pavel říká, že jsou rozličná obdarovaní, služby a působení protože každý člověk je unikátní. Každý rodič to ví, že ani děti v rodině nejsou stejné. Každý je jiný. Různorodost pochází od samotného Boha. Když nejsou stejné dvě vločky, ani lidé nebudou stejní. Co nás činí rozdílnými? Je to několik faktorů:

1. Naše duchovní dary. Ty jsou specifické podle schopností, které nám Bůh dal pro službu Jemu.

2. Naše srdce. Jsme všichni motivováni jinak.

3. Naše schopnosti. My všichni máme přirozené talenty, které jsou odlišné od talentů ostatních lidí.

4. Naše osobnost. Máme rozličné osobnosti.

5. Naše zkušenosti. všichni máme různé pozadí a zkušenosti, které doposud formovali naše životy.

Kvůli tomu, jak nás Bůh stvořil, není nikdo stejný jako my, proto v našich vzájemných vztazích potřebujeme trpělivost.

2. Trpělivost je důležitá v našich vztazích, protože naše rozdíly jsou příčinou nedorozumění.

1 Tesalonickým 5:14  „Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.Možná někteří z vás řeknete: To je nemožné být se všemi trpělivý. Jak mužů být trpělivý se všemi? Důvod proč jsme netrpěliví s druhými, je že jim nerozumíme. Pamatujme, že Bůh nás nežádá, abychom něco dělali aniž by nám ukázal jak. Proto chci o tom ve zbývajícím čase mluvit. Chci nám všem připomenout některé zásady z Bible.

III. JAK BÝT VÍCE trpělivý s LIDMI

1. Pamatujme na to, jak je s námi trpělivý Bůh.

Nikdy nemusíme být trpělivější než jak už Pán Bůh byl s námi.

1 Tim 1:16 NBK „Ale proto se mi dostalo milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mně jako prvním ukázal veškerou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.“ Jestliže někdo rozuměl Boží trpělivosti, tak to byl apoštol Pavel. Pavel byl vrah. On pomohl k vraždě Štěpána. Pavel věřil, že ho Bůh změnil, aby ukázal svou neomezenou trpělivost.

Příště když se podíváme na naše děti s podivením, jestli někdy porostou, pamatujme že Bůh se na nás dívá a myslí si totéž o nás.

Římanům 15:7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.“

Všimněte si pohnutku k přijetí druhých. Důvod proč bych měl přijmout další lidi je proto, že Bůh přijal mne. Důvod proč bych měl vycházet s jinými je, protože Bůh vychází se mnou. Pavel říká, že východisko naší trpělivosti je pamatovat si Boží trpělivost, kterou nám prokázal.

2. Učme se druhé chápat. Je další způsob, jak můžeme růst v trpělivosti. Přísloví 19:11 "Prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou."

Přísloví 14:29Shovívavý oplývá rozumností." Tady se říká, že klíč k trpělivosti je pochopení nebo porozumění. Čím hlouběji někoho pochopíš, tím trpělivější s ním budeš. Všechny zdravé vztahy jsou založené na porozumění.

Jak mohu lépe porozumět lidem, se kterými žiji? Tím, že jim budu více naslouchat. Přísloví 18:13Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.“

To je velmi jasné slovo. Jsem si jist, že jste slyšeli "že Bůh nám dal dvě uši a jedny ústa z určitého důvodu. Potřebujeme si uvědomit, že je těžké naslouchat s otevřenými ústy.

Jak byste se hodnotili jako naslouchající-posluchači? Většina z nás si myslí, že jsme dobrými posluchači. Možná umíme slyšet, neznamená to ale, že umíme dobře naslouchat.

Odborníci zjistili, že jen 7% toho, o čem přemýšlíme je zprostředkováno slovy. 43% všeho, co říkáme zahrnuje to, jak to řekneme – myslím tím tón hlasu. Zbývajících 50% připadá na non-verbální komunikaci (výraz obličeje, gesta a tak zvaný jazyk těla). Co to znamená? To znamená, že v naslouchání jsou naše oči právě tak důležité jako naše uši.

Většina konfliktů a napětí ve vztazích nevychází z rozdílných názorů, ale z nedostatku pochopení a porozumění. Kdybychom mohli zredukovat číslo neporozumění, vyprázdníme soudní síně, zmenšíme kriminalitu i počet rozvodů a zmírníme také denní stress. Proč potom nemáme více porozumění?

Strach. William Penn řekl: „Neopovrhuj nikdy tím, čemu nerozumíš.“ Naší reakcí na nepochopené věci je obvykle strach. Buď otevřeme svou mysl novým myšlenkám a rosteme, nebo je oddálíme a zůstaneme nezměnění.

Problémem zůstává, že vždy srovnáváme to, čemu nerozumíme, s tím čemu si myslíme že rozumíme, stejně jako člověk, který se snažil přesvědčit Kolumba, že Země je placatá. Herry Truman říkal: „ Když pochopíme postoj druhého a to co chce udělat, 9 krát z 10-ti, chce dělat to dobré.“ Přemýšlejme o tom!

Sobectví je soustředění se na své vlastní zájmy. Někdo řekl, že každý příběh má dvě tváře dokud se nás netýká osobně.

Selhání si vážit rozdíly. Je potřeba více barev aby vznikla duha a více hráčů aby mohli utvořit tým.

3. Mějme ohled a snášejme se navzájem.

Efezským 4:2 „dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce"

LB „Buďme k sobě navzájem trpěliví, odpouštějme si navzájem chyby, protože máme lásku.“

Přísloví 12:16U pošetilce se jeho hoře pozná týž den, kdežto chytrý přikryje hanbu.“ „ Chytrý ignoruje urážku.“ (TEV)

Byli jste někdy zranění? Jistě že ano, kdo z nás nebyl? Každý občas druhého zraníme nebo druhý zraní nás. Bible říká, abychom si to nepočítali a promíjeli. Abychom to ignorovali. A poslední způsob, jak se učit trpělivostí je:

4. Jednej s druhým tak, jak chceš aby bylo jednáno s tebou.

To je zlaté pravidlo, které řekl Pán Ježíš: Matouš 7:12 „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci." Tento jediný verš může zachránit tolik manželství, která jsou na rozpadnutí. Nepotřebuješ doktorát abys tomu rozuměl. Jestliže v rodině chceme, aby s námi partner jednal s respektem a s laskavostí, buďme my těmi, kteří to začnou dělat jako první. To není nová myšlenka, praxe bývá někdy ovšem obtížnější.

Filipským 2:3-4v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.  Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:“

Pavel nám říká abychom vnímali potřeby druhých lidi. Měli bychom se dívat, naslouchat a zjišťovat o co se zajímají.

Skutečný klíč k trpělivosti můžeme najít v poslední části toho verše. Pán Bůh ví, že to pro nás není přirozené být trpělivý. To, abychom byli trpěliví, vyžaduje Boží moc .

Tento týden určitě narazíte na někoho kdo vás naštve. Určitě někdo vyzkouší vaší trpělivost, a sami uvidíte jak jste na tom. Bůh nám dopředu říká, abychom s takovou osobou jednali s trpělivostí. Jak?

Tím že máme mysl Kristovu. Jak toho dosáhnout? Jen tehdy, když je Ježíš Kristus v našem životě, můžeme s lidmi jednat jako On. Nikdo se nenarodí trpělivý, proto každý se potřebujeme učit a rozvíjet tuto vlastnost lásky v našem životě.

Pán Ježíš je dokonalý příklad trpělivosti. U Matouše 26 se Pán Ježíš modlil v Getsemanské zahradě. Vzal Petra, Jana i Jakuba, jako obvykle a řekl jim, aby ho podpořili na modlitbách. Ježíš se modlil v smrtelné úzkostí a pot jako krvavé kapky mu stékal na zem. Třikrát vzbudil učedníky, kteří pod tíhou událostí usnuli. Jak by jste reagovali vy? Máte tu Krista, který prožíval nejtěžší noc svého života na zemi, a oni usnuli, ne jednou, ale třikrát. A přesto Pán Ježíš s nimi i pod takovým tlakem jednal v lásce, s trpělivostí a laskavostí. To je, moji milí, dokonalá trpělivost – jednat v lásce i pod tlakem.

Někteří viní Boha za zlo, které je ve světě. Přemýšleli jste proč Bůh nepošle blesk, který by zničil v jedné sekundě lidi, kteří spáchají zlo, nepravost a nespravedlnost? Proč je nesoudí zrovna při činu? Z jednoho důvodu. Bůh má velikánskou trpělivost. 2 Petrová 3:9 (SNC) říká: „Není to tak, jak si někteří myslí, že by se naplněním svých slibů opozdil. Spíše má s námi velkou trpělivost. Nechce, aby byl někdo zničen, ale aby všichni zanechali své bezbožnosti a obrátili se k němu.“

Dveře spasení jsou otevřené, protože Bůh je trpělivý. Trpělivost je ovoce Ducha které roste tehdy:

  • když vidíme Boží trpělivost s námi osobně

  • když se učíme rozumět a chápat druhé

  • když máme na druhé ohled

  • když s druhými jednáme tak, jak bychom si přáli, aby jednali oni s námi

  • a když Kristus skrze Ducha svatého žije a roste v nás. Když v Kristu zůstáváme, neseme ovoce trpělivosti.

A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.“

2 Tesalonickým 3:5