Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Matouš 5:43-48, Láska k nepřátelům

Nick Lica


První věc, kterou máme pozorovat, je co skutečně říká Mojžíšův zákon a tradiční výklad. Něco je vynecháno a něco zase přidáno. Jednak zužuje normu lásky, když vypouští slova „jako sebe samého“ a jednak omezuje adresáty lásky na skupinu bližních s výslovným vyloučením nepřátel a přidává příkaz nepřátele nenávidět. Rabíni to obhajovali jako správný výklad, i když ve Starém zákoně nečteme větu přikazující nenávidět nepřítele. Všimněme si, že SZ ve skutečností neříká „ nenáviď svého nepřítele.“ (43) ale učil:

 • Leviticus 19:18 Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

 • ale také učil, že by měla být projevována laskavost vůči nepříteli . Ex 23:4-5; Přísloví 25:21 Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, 22  tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí.“

Znovu tedy – tradiční výklad vedl k špatné aplikaci zákona.

1. tím, že nepřijal přikázání "milovat svého bližního"...

2. odvodil z tohoto přikázání, že člověk má právo "nenávidět svého nepřítele"!

Slovem „nepřítele“ se rozumí člověk, který zůstává nepřítelem nepohnut mou láskou, který mi nic neodpouští, ačkoli já mu všecko odpouštím; který mne nenávidí, ačkoli ho miluji; který mnou pohrdá tím více, čím upřímněji mu sloužím. „ na mé milování mi odpověděli nepřátelstvím, ačkoli se za ně modlím“ ( Žalm 109:4). Láska se nemá ptát, zda je opětována. Láska naopak vyhledává toho, kdo ji potřebuje. Kdo však potřebuje víc lásky než ten, kdo beze stopy lásky žije v nenávisti? Jako Ježíšovi učedníci, jsme povoláni činit „zvláštní věci“.

 • Odplácet zlým za dobré je ďábelské; odplácet dobrým dobré je lidské; odplácet zlé dobrým je božské.“ A. Plummer

Pán Ježíš očekává od svých učedníků právě ty věci, o nichž si lidé myslí, že nemohou být od nikoho očekávány. Vyzývá nás vzdát se všech pohodlných omezení, kterými tak rádi ohraničujeme svou lásku. Vyzývá nás k dokonalostí v lásce.

Není to příliš? Není to nad lidské síly? Je! Ale s pomocí Ducha svatého a s Boží láskou, kterou vylil do našich srdcí je možno dělat zvláštní věci–je možné milovat své nepřátele. Bible neříká, že se nám musí líbit, ale máme je milovat. Poslední verš je nejen vrcholem tohoto textu, ale také klíčem k pochopení, proto začínáme s ním.

Mt 5:48Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Jako tomuto verši máme rozumět? Určitě nejlepší výklad nám vzejde z kontextu. Slovo „buďte“ vyjadřuje Boží přání, které je pro nás příkazem. Je to rozkaz, ne výběr. Je to Boží příkaz, který se musí splnit a může splnit skrze naši poslušnost. Jinde Bible říká: buďte svatí, milosrdní, trpěliví, vroucího ducha, připravení na příchod Krista.

Tady se ale říká buďte „dokonalí“. Jak tomu máme rozumět? Můžeme být dokonalí? Bez chyb? My nemůžeme být dokonalí a nezemřeme „lidsky řečeno“ perfektní ve všech Božích charakteristikách, ale Bůh chce, abychom byli dokonalí v tom, co je pro něj nejdůležitější: agape. Konkrétně máme být dokonalý v lásce k nepřátelům. To je Boží standard spravedlností. Slovo „dokonalí“ zde neznamená bez chyby, ale tak jak je užito jinde znamená zralost, dospělost ve víře. Když dokážeme milovat nejenom naše přátele, ale i nepřátele, jsme dokonalí v lásce.

I. Jak máme milovat své nepřátele?

5:44 NBK Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují,

1. Dobrořečte= láska v řeči

Za prvé láska se ukáže skrze slova, která k těmto lidem mluvíme.

Naše řeč ukáže čeho jsme plní. Plnost Ducha svatého= plnost lásky. Koloským 4:6 Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.

2. Dobře čiňte = láska ve skutcích(tj. zacházeli s nimi laskavě)

To znamená že právě těmto lidem kteří si to nezaslouží, máme činit dobro, ne zlo jak máme tendenci nebo si myslíme dokonce, že je to spravedlivé. Řím 12:17-21 nám konkrétně říká jaké má být naše chování vůči nepřátelům. Zlo je chytřejší než dobro, ale dobro je silnější než zlo. „Proto nedej sepřemoci zlém,alepřemahej zlo dobrem.“Ř12:21

3. Modlete se za své nepřátele –láska v srdci.

Modlíme se jen za toho koho milujeme a máme rádi. „Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele.“ - Martin Luther King Skrze modlitbu může Bůh změnit nepřítele v přítele. Víte proč David byl muž podle Božího srdce? Protože miloval své nepřátele. Konkrétně miloval Saula, který ho pronásledoval několik roků. Jednou ho David mohl vyřídit jedinou ranou. Ostatní mu právě to řekli ať to udělá. I za cenu, že před nimi možná vypadal David hloupě, řekl: „Nevztáhnu ruku na Boží pomazaného.“ Měl v srdci agapé. Milovat svého nepřítele a místo smrti mu dal život. Místo nenávisti mu odpouštěl, místo ran mu dal šanci činit pokání. On skutečně rostl v té lásce a došel dokonalosti, když místo nenávistí a vzplanutí, radějí miloval.

Bonhoeffer napsal: „Prostřednictvím svých modliteb jdeme k našemu nepříteli, stojíme po jeho boku a prosíme za něho u Boha. Je-li naše přímluvná modlitba vyjádřením lásky, je také prostředkem k jejímu růstu. Je nemožné modlit se za někoho, aniž bychom ho milovali a je nemožné pokračovat v modlitebním úsilí, aniž bychom cítili, že naše láska roste a zraje. Nesmíme proto s modlitbou za nepřítele čekat, až k němu pocítíme lásku ve svých srdcích. Musíme se začít za něho modlit dřív, než si lásku k němu uvědomíme a pak poznáme, že láska je nejdřív v rozpuku, pak v květu. Pán Ježíš se za své mučitele modlil tehdy, když jeho ruce a nohy byli protínány železnými hřeby.

Evangelista Moody jednou popsal zcela jedinečným způsobem Ježíšovu lásku. Líčí rozmluvu mezi vzkříšeným Ježíšem a Petrem. Petr se ptá: „Pane, myslíš to opravdu vážně, že bychom měli kázat evangelium všem lidem? Také těm, kteří tě mučili a ukřižovali?"

Ano, Petře", odpověděl Ježíš, „právě těm přineste evangelium jako prvním.

 • Vyhledejte onoho muže, který mně plivnul do tváře. Řekněte mu, že mu odpouštím.

 • Vyhledejte muže, který mi nasadil na hlavu korunu z trní. Řekněte mu, že mám ve svém království připravenou pro něho korunu, když přijme spasení.

 • Vyhledejte člověka, který mi vytrhl z ruky hůl a bil mě s ní po hlavě. Chci mu dát do ruky žezlo a umožnit mu společně se mnou sedět na mém trůnu.

 • Vyhledejte muže, který mě udeřil rukou do tváře. Řekněte mu, že má krev očistí ode všeho hříchu a že byla prolita i za něho.

 • Vyhledejte vojáka, který probodl můj bok kopím. Řekněte mu, že k mému srdci vede bližší cesta než tato!" Tak nám Pán dál příklad jak Agapé žít a prokázovat druhým i v těžkých situacich.

Boží láska je neomezená láska, projevovaná stejně dobrým i zlým lidem. Bůh chce, abychom byli dokonalí v lásce, protože je to nejlepší cesta a je to možné. On nás povolal, abychom dělali to, co tento svět nemůže dělat. Tento svět propaguje pomstu, vyřízení účtů a jednaní zub za zub. Z našich sil to nedokážeme, ale máme Ducha svatého, ducha lásky, a když Duch svatý ovládá naši bytost, bude to v duchu lásky. Milovat svého nepřítele neznamená omlouvat jeho chování… V každém otravném vztahu zápasíme o to, abychom odolávali zneužití mírnou, Boží reakcí. Proč reagovat vůči našim nepřátelům tímto způsobem? Pán Ježíš vysvětluje ve verši 45..

II. DŮVOD, KTERÝ STOJÍ ZA TÍM, PROČ REAGOVAT TÍMTO ZPŮSOBEM

"ABYSTE MOHLI BÝT SYNY VAŠEHO OTCE V NEBESÍCH" (45)

tzn. demonstrovat, že jsme skutečně jeho děti! Jaký je náš Otec?

 • dává materiální požehnání jak zlým, tak dobrým, jak spravedlivým, tak nespravedlivým - Mt 5:45b

 • je laskavý k nevděčným a zlým - Lk 6:35-36

 • nabídl svého Syna, když jsme ještě byli hříšníky a nepřáteli! - Ř 5:8,10

 • miloval nás dřív, než my jsme milovali jeho - 1. J 4:10

 • jak se učí na jiných místech, máme napodobovat (imitate, pozn. překl.) našeho nebeského Otce - 1. J 4:11; Ef 4:31-5:2

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE NIJAK NELIŠÍME OD "CELNÍKŮ" (46-47)

V Ježíšově době byli celníci Židy považováni za méněcenné, protože zbohatli vybíráním daní od svých spolubližních pro římskou vládu. A přesto,...

a. milovali ty, kdo milovali je

b. přátelsky přijímali ty, kdo přijímali je

3. pokud je naše láska omezena na naše "bratry" nebo "přátele", nijak se od nich nelišíme!

JENOM TAK BUDEME "DOKONALÍ, JAKO NÁŠ OTEC V NEBESÍCH JE DOKONALÝ" (48)

1. slovo "dokonalý" znamená "dovedený do úplnosti, zcela zralý, nic nepostrádající"

2. v této souvislosti se odkazuje na oblast prokazování lásky a milosrdenství (srv. souběžný úsek v Lk 6:36).

3. když prokazujeme lásku a milosrdenství vůči našim nepřátelům...

 • jsme "dovedení do úplnosti", "zcela zralí" v prokazování lásky.
 • stejně jako je náš Otec v nebesích, když je laskavý ke zlým a nevděčným lidem!

Láska chrání a zachraňuje.

Jeden misionář působící v Tibetu vypravuje, jak se vydal společně s jedním domorodcem do neschůdných hornatin Himalájí. Cestou se dostali do nebezpečné sněhové bouře. Pracně se prokousávali vysokými sněhovými závějemi, když najednou spatřili ve sněhu ležícího muže, který se zřejmě zřítil ze svahu. Misionář chtěl zraněnému pomoci, ale jeho průvodce to kategoricky odmítl se slovy: nemůžeme se jím zabývat, sami se nacházíme ve smrtelném nebezpečí, nakonec zahyneme všichni tři. Já chci svůj život zachránit!" A tak se vydal sám na cestu.

Misionář zvedl zraněného, který byl stále v bezvědomí, vzal si ho na záda, a jen s velkou námahou následoval pomalými kroky svého druha. Pod tíhou zraněného mu začalo být teplo. Teplo jeho těla se přenášelo na tělo zraněného tak, že se zraněný probral ze mdlob a mohl pokračovat v cestě. Oba se nyní probojovávali dlouhou a obtížnou cestou domů. Po cestě však spatřili svého druha, ležícího ve sněhu. Unavený jak byl, ulehl do sněhu, usnul a zmrzl.

Misionář končí svůj příběh větou: „Chtěl jsem druhého člověka zachránit a přitom jsem si uchránil svůj vlastní život!"

Když budeš soudit lidi, nebudeš mít čas je milovat.“-Matka Tereza

Když žijeme v lásce, když milujeme nepřátele, neznáme, a ti kteří si nezaslouží naší lásku, dozráváme v Agapé, a dokazujeme, že jsme syny toho které miluje všechny lidi bez rozdilu.

Život porušené lidskosti je založen na přísné spravedlnosti, jež mstí bezpráví a vrací prokázané laskavosti. Život vykoupeného lidství je založen na božské lásce, která odmítá mstít se, ale přemáhá zlé dobrým.

Agapé při nás a skrze nás dělá zvlaštní věci: miluje nemilujicí, modlí se za pronásledovatele a koná dobro nepřátelům. Agapé v srdci, v řeči a v jednání. Agapé pro nás , v nás a skrze nás pro druhé.

1 Petrův 2:21  K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích, Amen!