Autorovi Genesis se dobře podařilo vystihnout dlouhé čekání na narození "zaslíbeného syna" - čtenář v deseti kapitolách čekání (Gn 12 -- 21) mohl aspoň trochu zakusit, jaké bylo Abrahamovo 25-leté čekání na Izáka.

důležitý moment nastal, když byl Izák odstaven a Abrahama vystrojil veliké hody. Sára viděla něco, co Abraham neviděl. 21:9: „Sára však viděla, že syn jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač.“ Příchod malého kloučka Izáka do Abrahamovy rodiny tedy vystupňoval určité potíže, které tu měly svůj zárodek už předtím. Je nám sděleno, že syn otrokyně Hagar, Izmael, byl posměvač nebo dle ekum.překladu „poštívač“, což je odvozeno od slova "štváti", "poštvati". Ukazuje se nám zde Izmaelův charakter. Až do této chvíle se mohl jevit jako prima kluk, ale nyní, když se v rodině objevil další syn, Izmael začíná ukazovat skutečnou barvu, jak se říká. Tady nešlo o to, že Izmael popichoval slovně, nebo šikanoval. Podle odborníku šlo o to, že Izáka chtěl využít a zneužít ke zvrácenostem, navíc ještě v domněleé shodě s Izákovým jménem. Sára to pozorovala a zaujala k tomu správné stanovisko. Pro Abrahama to bylo bolestivé, ale aby uvolnil zamotanou situaci, musel učinit toto rozhodnutí a Izmaele odeslal pryč. Jeho posměvačství, nebo přímo jeho "štvaní" nemohlo mít místo v Abrahamově rodině... A tento jeho charakter vidíme později v celém národu, který z Izmaele vzešel, a který se dodnes staví velmi nepřátelsky vůči svému bratru. Tento obraz prochází celými staletími.

Bůh však Abrahamovi řekl: "Netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. (1M21,12)

22-34 Smlouva s Abímelekem

Tento text ukazuje na Gerarského krále - Abímeleka - jako na člověka, který chce mít podíl na Abrahamově požehnání. Proto Abrahamovi "žehná" a usiluje o dohodu s ním.

Abímelek se chce chránit proti další případné neshodě smlouvou slovy 21:22-23: „Bůh je s tebou ve všem co činíš. Proto mi na místě přísahej při Bohu, že neoklameš mne ani mého nástupce a následníka. Milosrdenství

jaké jsem já přikázal tobě, prokazuji i ty mně a zemi v níž jsi pobýval jako host.“ Pelištějci zachovali tuto smlouvu až do období, kdy se na scéně objevil Samson, kdy najednou napadli Izraele.

Dříve než bude uzavřena smlouva, zajišťující vzájemný vztah, musí být urovnán spor o studni, kterou bez Abímelekova vědomí zabrali násilím jeho služebníci, ačkoli ji vyhloubil Abraham. Přátelství nemůže být tam, kde trvá nespravedlnost. Předpokladem každé smlouvy míru a přátelství je odstranění křivd, jichž se dopustila jedna nebo druhá strana. Abraham zaplatil za užívání studny v Beer-šebě. Abrahamovi ve smlouvě nejde jen o vodu, tak potřebnou pro stáda a lidi, ale také o Beer šebu, která má tvořit jižní hranici zaslíbené země (jak se později odkazuje od Danu až Beer šebě). Abraham ji smlouvou zabezpečuje svému potomstvu proti nárokům Pelištějců.

Jaké ponaučení si vezmeme z těchto dvou kapitol: když se nacházíme v těžké situaci, uvědomme si Boží přítomnost, důvěřujme mu a nesnažme se skrze polopravdy a lež sami najít východisko..

věřme, že Bůh muže obrátit k dobrému i situace, ve kterých se bojíme o svůj život. Bůh splní vše, co zaslíbil v pravý čas. Zplození Izmaele bylo rychlé řešení a projev netrpělivosti, Izák je však znamením požehnání a Boží dar v pravý čas. Bůh nás také slyší, když k němu voláme, a i když se nacházíme v poušti života, může nám dát vodu.Důležitý moment nastal, když byl Izák odstaven a Abrahama vystrojil veliké hody. Sára viděla něco, co Abraham neviděl. 21:9: „Sára však viděla, že syn jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač.“ Příchod malého kloučka Izáka do Abrahamovy rodiny tedy vystupňoval určité potíže, které tu měly svůj zárodek už předtím. Je nám sděleno, že syn otrokyně Hagar, Izmael, byl posměvač nebo dle ekum.překladu „poštívač“, což je odvozeno od slova "štváti", "poštvati". Ukazuje se nám zde Izmaelův charakter. Až do této chvíle se mohl jevit jako prima kluk, ale nyní, když se v rodině objevil další syn, Izmael začíná ukazovat skutečnou barvu, jak se říká. Tady nešlo o to, že Izmael popichoval slovně, nebo šikanoval. Podle odborníku šlo o to, že Izáka chtěl využít a zneužít ke zvrácenostem, navíc ještě v domněleé shodě s Izákovým jménem. Sára to pozorovala a zaujala k tomu správné stanovisko. Pro Abrahama to bylo bolestivé, ale aby uvolnil zamotanou situaci, musel učinit toto rozhodnutí a Izmaele odeslal pryč. Jeho posměvačství, nebo přímo jeho "štvaní" nemohlo mít místo v Abrahamově rodině... A tento jeho charakter vidíme později v celém národu, který z Izmaele vzešel, a který se dodnes staví velmi nepřátelsky vůči svému bratru. Tento obraz prochází celými staletími.

Bůh však Abrahamovi řekl: "Netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. (1M21,12)

22-34 Smlouva s Abímelekem

Tento text ukazuje na Gerarského krále - Abímeleka - jako na člověka, který chce mít podíl na Abrahamově požehnání. Proto Abrahamovi "žehná" a usiluje o dohodu s ním.

Abímelek se chce chránit proti další případné neshodě smlouvou slovy 21:22-23: „Bůh je s tebou ve všem co činíš. Proto mi na místě přísahej při Bohu, že neoklameš mne ani mého nástupce a následníka. Milosrdenství

jaké jsem já přikázal tobě, prokazuji i ty mně a zemi v níž jsi pobýval jako host.“ Pelištějci zachovali tuto smlouvu až do období, kdy se na scéně objevil Samson, kdy najednou napadli Izraele.

Dříve než bude uzavřena smlouva, zajišťující vzájemný vztah, musí být urovnán spor o studni, kterou bez Abímelekova vědomí zabrali násilím jeho služebníci, ačkoli ji vyhloubil Abraham. Přátelství nemůže být tam, kde

trvá nespravedlnost. Předpokladem každé smlouvy míru a přátelství je odstranění křivd, jichž se dopustila jedna nebo druhá strana. Abraham zaplatil za užívání studny v Beer-šebě. Abrahamovi ve smlouvě nejde jen o vodu,

tak potřebnou pro stáda a lidi, ale také o Beer šebu, která má tvořit jižní hranici zaslíbené země (jak se později odkazuje od Danu až Beer šebě). Abraham ji smlouvou zabezpečuje svému potomstvu proti nárokům Pelištějců.

Jaké ponaučení si vezmeme z těchto dvou kapitol: když se nacházíme v těžké situaci, uvědomme si Boží přítomnost, důvěřujme mu a nesnažme se skrze polopravdy a lež sami najít východisko..

věřme, že Bůh muže obrátit k dobrému i situace, ve kterých se bojíme o svůj život. Bůh splní vše, co zaslíbil v pravý čas. Zplození Izmaele bylo rychlé řešení a projev netrpělivosti, Izák je však znamením požehnání a Boží dar v pravý čas. Bůh nás také slyší, když k němu voláme, a i když se nacházíme v poušti života, může nám dát vodu.