Genesis 10 není příliš záživná, neboť obsahuje seznamy jmen, z nichž většina nám nic neříká. V EKP má název: Rozmnožení a rozčlenění lidstva. Potomci Noeho jsou rozdělení do tří skupin, představují celé lidstvo, jeho možnosti a nebezpečí. Jméno Šém znamená jméno. Chám = horký. Jáfet znamená rozšířit.

Ale i takové texty, které obsahují rodokmeny, byly určeny pro bohoslužebné účely. Jednotlivá jména rodokmenu pak buď sama nesou nějaký příběh, který nám dnes není známý nebo mají izraelitům ale i nám připomenout nějaký příběh. Jména a místa nejsou v tomto textu náhodně, ale mají určité poselství.

Navíc musíme být opatrní, abychom jména lidí z těchto rodokmenů nezačali ztotožňovat s konkretními historickými říšemi nebo národy. Záměrem rodopisu je sice ukázat, že všechny národy povstaly z Noemových potomků. Avšak jedná se o pojetí teologické, ne historické. Ve starozákonní perspektivě je tím nejdůležitějším závěrem skutečnost, že z Noemových potomků se žádný nedá řadit mezi bohy nebo polo-božské bytosti. Všechno jsou to jen synové, obyčejní lidé.

Další funkcí těchto rodokmenů je ukazovat Izraelcům, že jejich předkové, kteří uctívali Hospodina, nejsou a nebudou zapomenuti, neboť jsou „v Hospodinově mysli“. Jsou také i ujišťováni o hodnotě života svých předků, takže mohou být jejich dobrým příkladem inspirovaní.

Tento rodokmen spolu s Noemovým příběhem popisuje cestu Bohem odmítnuté minulosti do Bohem připravené budoucnosti. Takovou cestu může absolvovat jen člověk, který uskutečňuje Boží vůli. Jen jemu se otevírá budoucnost v synech. A tak příběh potopy odpovídá na otázku: „Kudy vede cesta do budoucnosti a jak se po ní dá jít?“ Je to cesta poslušnosti a přijetí Božího slova. Jedině to nám dává vstupenku do archy Boží milosti. Máme tři rodokmeny Noemových synů.

Synové Jafetovi (10:2-5)

Tento první rodokmen je nejkratší z nich. Obsahuje podeřela jména jako Gomer, Túbaů, , Gog, Magog a tímto  naznačuje, že tato rodová linie není příliš dobrá.

Synové Chámovi (10:6-20)

Tento rodokmen má svůj příběh, který stál autorovi za zmínění, protože jeho život pravděpodobně vybočoval z normálu. Jeho jméno jakoby nese svoje poslání a dopředu říká jaká bude jeho životní náplň. Nimrod znamená vzpurný, rebel, bouřící se. T Lovec Nimrod nelovíl zvěř, ale další území, města a říše.  Ze všeho, co je o Nimrodovi v textu řečeno, vyplývá, že jeho příběh funguje v rodokmenu jako výstraha a odstrašující případ.

Synové Šemovi (10:21-32)

Ze všech tří rodokmenů je nejzajímavější ten Šemův. Je nejdelší, a přestože jde o rodokmen nejstaršího bratra, je neobvykle uveden jako poslední. Šémovi potomci jsou uvádění až do pátého pokolení. Navíc tento rodokmen se opakuje v další kapitole, abychom věděli, že mesiánská linie je právě tato. Proč to tak je, ví jen sám Bůh. Každopádně když už nevím jak na otázky prokletí Kenaana a výběru Šema odpovědět, můžeme se jen spoléhat na to, že Bůh nedělá chyby. Jeho výběr je ten nejlepší a není na základě zásluh člověka, ale především na základě Boží milosti. Ta je určující v povolání a vyvolení člověka i národa. I kenaanci se ale mohli obrátit k Hospodinu a tak přijít od kletby k požehnání. V rodokmenu Pána Ježíše máme Rachab, pohanskou ženu, která byla zachráněna, potom Rút.

Pozornost čtenářů po staletí poutá vysvětlivka jména Heberova syna Pelega. „Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění ), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán.“ 10: 25

Někteří tady vidí vznik kontinentů, nic takového se zde neříká. Spíše bychom to měli spojit s tím, co se dozvídáme v další kapitole kde čteme „že Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi“.

Židovští učenci napočítali z této kapitoly rodokmenů 70 národů (26 od Šema, 30 od Cháma, a 14 od Jafeta). Náš Pán si vybral v (L 10:1) 70 učedníků jakoby řekl, chci mít jednoho pracovníka pro každý národ. Jeho pověření také znělo takto: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. To je naše poslání, pověření a smysl života. K tomu jsme dostali dar Ducha svatého, abychom byli svědky toho, který miluje každý národ, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.