Nejtěžší otázka tohoto textu je: kdo to byli synové božští? Odpověď, kterou dáte určí, jaký pohled na tento text máte. I když jsou na to v dějinách výkladu tři pohledy , aplikace je stejná bezproblémová: lidé před potopou byli zkažení hříchem a zkaženost začala malým kompromisem. Jsme v sekci Bible, kde mluvíme o pádu člověka. Adam s Evou padli tím, že udělali docela malou věc (podle toho jak se to vezme) – jedli zakázané ovoce. Pak se ukázalo, že to vůbec nebyla malá věc. Bible zmapovává tento pád i nadále a tady v této kapitole se mluví o tom, co lidé dále dělali a zlé a následky, které z toho byly.

Kdo tedy byli synové božští, Boží či Boha nebo bohů, jak se to dá také přeložit? Tímto označením jakoby tyto bytosti byly vyňaty ze světa lidí, přestože nutně nemusí jít o bytosti nebeské. Ve SZ se termín „synové boha“ objevuje ještě v knize Jób a to hned na začátku, kde se s nimi setkává Hospodin, kde se mezi nimi najednou objeví i satan (Job 1:6; 3:1). Jsou to ale dobří andělé, nikoliv padlí. V našem textu máme sice stejné spojení ale nevypadá to na něco pozitivního.

Máme tři výklady v dějinách exegeze na to kdo jsou tyto bytosti zvané „synové Boží“.

 • První je že nejsou to lidské bytosti. Jsou to buď padlí andělé, démoni nebo zkrátka duchové. To je andělský pohled na tento text.

 • Druhý výklad je že „synové božští“ jsou králové a panovníci nebo vlivní lidé. Mytologický pohled.

 • Třetí výklad je, že jsou to, lidé a to potomci patriarchů z Šetovské linie z 5. kapitoly. Lidský pohled!


  Jaké je rozřešení spojení „synové Boží“ ?

  Protože tento text je v Gensis 6 a podává zprávu o zničení lidské rasy potopou, a protože „synové božští“ byli iniciátoři zlovůle a hříchu, oni musí být součásti lidské rasy. Bůh nepotrestal padlé anděli potopou, ani nelitoval stvoření andělů, kteří padli při Gen 6 (jak někteří věří), ale výslovně v Gen 6:6 říká „Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci“.

  Gen 6 je o padlém člověku, a padlém lidstvu. Tady se všichni musí sejít.

  Kdo byli „synové Boží“? Lukáš 3:38 nám pomůže pochopit, protože když mluví o Kristu tak jasně ukazuje jeho předky v jeho rodokmenu slovy: B21.... „syna Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího.“

  Kdo jsou dnes synové Boží? Jan 1:11  Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

  12  Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

  13  Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.

  Jakou praktickou aplikaci má Gen 6 pro nás? Mluví to k mladým lidem dnes stejně jako tehdy: neberme si do manželství nevěřícího. A prosím nechtějte, aby církev pro takový pár ještě vyprosila požehnání. 2 Korintským 6:14  Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

  Synové Boží musí i dnes udržovat svůj duchovní statut a nemůžou si jen tak vzít muže a ženu do manželství na základě půvabu, chtíče a svévole. Naopak jako synové Boží musíme dělat to, co náš Otec si přeje, a on nám v tomto směru už řekl. Nehledejme Boží vůli v tomto směru, byla už zjevená, je daná, a na nás je, abychom to jen přijali a poslechli.

  6,13  I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.14  Udělej si archu z goferového dřeva

  Důvod skoncování s tvorstvem, je země plná lidského násilí. Luther řekl: Bůh když trestá, je to Boží cizí dílo. On to dělá, ale nejde mu to ze srdce“. Musí to udělat, aby zachránil člověka. Odplata za hřích je smrt. Dává však lhůtu k pokání. Člověk ale ignoruje přichazející soud.

  Plán, který má s Noem je, aby postavil koráb. Je to příkaz záchrany. My máme slyšet, že Hospodinovy výroky a příkazy mají schopnost zachraňovat a otevírat budoucnost.

  Jak na toto vše Noe reagoval: Židům 11:7 Noé věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře.

  Noe se zachoval správně, když se na Boží příkaz pustil do práce a začal stavět archu. Ostatní lidé byli jistě varováni o příchodu katastrofy, ale očividně nečekali, že by k ní skutečně mohlo dojít. Dnešní situace se od tehdejší moc neliší, Každý den je tisíce lidí upozorňováno na navyhnutelnost Božího soudu a přece většina z nich této zprávě nevěří. Nečekej, že lidé budou s nadšením přjímat tvé svědectví o Božím soudu nad hříchem, který v budoucnu přijde. Nevěřící se budou snažit popřít skutečnost Božího soudu a tebe se budou snažit zesměšnit. Pamatuj však na zaslíbení, které Bůh dal Noemu, že ho zachrání. To ti dodá jistotu, že tě Bůh z tohoto nevyhnutelného soudu vysvobodí.