Mají genealogie nejaký teologický smysl? Mají nějaké duchovní poselství anebo význam pro nás?

Mají a k podivu velmi důležitý! Rodokmeny vytvářejí v Bibli kontinuitu veškérého dění. Bez nich jakoby chyběla kostra, která biblické knihy, příběhy a generace patriarchů vše spojuje. Jsou-li tyto seznamy čteny při bohoslužbě, pak jsou postavy výčtu součástí aktuálního živého izraelského společenství. S postavami jsou spojeny i různé příběhy, které tito lide zažili a tehdejšímu čtenáři je patrně už samotný výčet jmen evokoval. Nám jsou dostupné pouze tehdy, pokud jsou někde zapsány.

Proč máme v Genesis 5 výčet deseti patriarchů? Tito lidé nemají být zapomenuti právě proto, že uctívají Hospodina. Uctívání Hospodina totiž má budoucnost, což dovědčují právě rodokmeny, které byly čteny při bohoslužbách.

Od Adama k nanebevzetí Enocha máme 987 let. Od Adama k potopě máme 1656 let. V tom roce zemřel také nejdéle žijící člověk na planetě - Metuzalém a pak přišla potopa. Jméno Metuzalém ve významu znamená: „Když zemře, tak to to přjide“. Enoch varoval lidi podobně jako Noe a dal jim čas k pokání. Řekl jim, když můj syn zemře, tak přjide Boží soud.

Judův 1:14  V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili."

Metuzalém s Adamem byli současníky něco málo přes 300 let. Takže se mohl dovědět vše, aby to ústně předal Noemovi. Další kontrast s drodokmenem Kainovců, kteří rodí po jednom či dvou synech, jako by jim skutečně chybělo Boží požehnání, patriarchové na druhé straně každý porodí syny dcery. Plyne z toho, že země má být zalidněna především Šétovými potomky. Nicméně poslední v rodokmenu je Noe a my víme, k čemu v jeho době došlo. Navzdory všemu požehnání tedy i toto „šétovské“ lidstvo“ skončilo neblaze. V arše se při potopě zachránila jen jedna rodina, ostatní synové a dcery Šétových potomků skončili v potopě. Snad proto nejsou tito ostatní Šétovi potomci zmínění jménem, což znamená, že se na ně nevzpomíná a ani se neví, kdo byli. Zdá se , jako by pouze ti jmenovaní stáli za to, aby se na ně nezapomělo. Tím nepřímo naznačuje stav lidstva spějícího k soudu.

Lidstvo od začátku se rozdělilo do dvou částí. Ti, kteří vzývali Hospodina (začal být volán Hospodin) a ti, kteří ho ignorovali. Byli zbožní a spravedliví a na druhé straně svévolnici a pyšní, kteří s Bohem nepočítali a Jeho neznali.

Máme dvě linie: Kainovská a Šétovská.

Kainův rodokmen je popsán ve 4 . kapitole a má pouze 5 potomků: Enoch, Irad, Mechújáel, Metúšael, Lámech a jeho děti. Nevíme kolik se dižili let.

Šétův rodokmen je popsán v 5, kapitole a obsahuje 10 patriarchů (když pomineme Kaina a Ábela, kteří samostaně pokolení netvoří): Adam, Šét, Enoš, Kénan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metuzalém, Lámech a Noe.

Struktura rodokmenu obsahuje jméno dotyčného člověka, v kolika letech zplodil potomka, jak dlouho po tom ještě žil, a jestli měl další potomky. Zpráva je ukončena informací o jeho smrti a údajem, kolika let se dožil. Tři číselné údaje tvoří spolu s významem použitého jména jakýsi šifrovací klíč ke vstupu do hlubších vrstev poselství, které rodokmen sděluje. Lidé uvedení v této kapitole měli každý další děti. Za zmínku ale jakoby stojí pouze jedno, které se stalo duchovním dědicem svého otce. Jedná se o jakési duchovní následovnictví, a proto můžeme říci, že v této kapitole máme zachován rodopis svědků víry. Rodopis těch, kteří vzývali a uctívali Hospodina.

V roce 1536 Noe začal svou práci na korábu a tehdy žili ještě jeho dědeček Metuzalém a otec Lámech. Bůh má trpělivost s lidstvem a varuje ho ze všech stran i viditelným znamením v podobě Metuzaléma, který žil nejdéle ze všech. Lidé věděli, až on zemře tak to přijde. Co přijde , to co Enoch, Metuzalém Lámech, a Noe lidem řekli: den Božího soudu.

Desáta generace od Adama, je generací, kdy Bůh přináší soud. Desítka souvísí s počtem prstů na rukou. Je to číslo úplnosti, dovršení a dokončení. Je to číslo božské dokonalosti. Máme 10 příkázání, máme dávat Bohu desátek, máme 10 ran v Egyptě, a 10x Kristus říká u Jana: „Já jsem“.

Desáta generace od Adama je hranice té dokonalé trpělivosti, kterou Bůh má s člověkěm od začátku. Trpí už násilí, hřích a svévoli na světě už přes 15000 let. Proto Genesis 5 je kapitola, kde se shrnuje Boží trpělivost v každé generaci s člověkem. Jeho trpělivost je dovršena, narodil se desátý patriarcha Noe.

2 Petrův 3:9  Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

2 Petrův 3:15  A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse.

Genesis 4 a 5 říká: Jsou jen dvě linie, dva rodokmeny, dva způsoby života. Uděat si sám sobě jméno, vybudovat si pevnosti a spolehat se na sebe jako Kain, nebo vzývat Boha a chodit s nim.

Jedna cesta vede do zahynuti, druhá k zachaně.

Deuteronomium 30:19  Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.


Age at birth
of first sone

Year of 
birth

Years after 
birth of son

Total
age

Year
of death

Adam;

130

1

800

930

930

Seth;

105

130

807

912

1042

Enos;

90

235

815

905

1140

Kenan;

70

325

840

910

1235

Mahalalel;

65

395

830

895

1290

Jared;

162

460

800

962

1422

Enoch;

65

622

300

365

(987)

Methuselah;

187

687

782

969

1656

Lamech;

182

874

595

777

1651

Noah;

(500)

1056

450

950

2006