Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

 

Osobní evangelizace–poslání každého křesťana

(přepracovaní mé diplomové práci z VOŠ Olomouc 1998)

Zpracoval Nick Lica, pastor BJB


 

8. Šest stylů evangelizace

Podle knihy: Jak se stát nakažlivým křesťanem –Bill Hybels

 

Proč budeme dnes mluvit o stylech evangelizace? Každý styl osloví jinou skupinu lidí, každý člověk jinak přijímá a zpracovává to, co mu chceme sdělit. Někdo potřebuje odpovědi na argumenty, jiný chce debatu na intelektuální úrovni, další rád pocítí lásku a přátelství, no a někoho osloví, když mu s něčím pomůžete.

Věříš, že tě Bůh může použít takový jaký jsi? I v evangelizaci můžeme být sami sebou a ukazovat lidem na Krista stylem, který nám je blízký. Každý učedník Pána Ježíše užíval takový styl, jaký mu byl blízký a měl úspěch. Evangelizace se stane přirozenou když sami sebe budeme znát a víme jaké obdarování máme. Ne každý z nás je schopen nabídnout lidem ve městě traktáty. A dnešní slovo je právě o tom, abychom pochopily naše obdarovaní a dělali vše proto aby náš křesťanský život byl co nejvíce přirozený. Lidé poznají jestli jim řekněme předem naučené fráze nebo je to ze srdce. Byl jsem před lety na zajímavém semináři na téma: jak se stát nakažlivým křesťanem. Autoři objevili v Bibli 6 stylů (způsobů) jak přesvědčivě svědčit o své víře. Chci vám o každém stylu něco krátce říct a můj cíl je aby jste poznali který z těchto stylů je vám nejblíže; může být jeden dva nebo i tři z šesti o kterých si povíme.

Také očekávám že se zapojíte a společně budeme přemýšlet o těchto věcech.

I. Konfrontační styl

Biblický příklad: Skutky 2:14 „Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně“.

Konfrontační styl je dán povahou člověka. My víme že Petr byl takový odvážný a přímý i před tím.

Můžete uvést nějaké příklady?

  • Petrovo chození po vodě - Mat 14:28 Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" 28  Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!" 29  A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.

  • Petrovo prohlášení o své loajálnosti. Petr prohlásil: "I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě."

Příklad ze současnosti: Billy Graham

Charakteristika: suverénní, odvážný, přesvědčivý, sebevědomý, užívá argumenty, smělý, jde k jádru věci, nebojácný a jistý sám se sebou.

II. Intelektuální styl

Biblický příklad: Pavel - Skutky 17:16-17 Zatím na ně Pavel v Athénách čekal; když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo.

Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha; a každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli.

Pavel byl velmi vzdělaný žid, učil se u Gamalileje a znal perfektně zákon.

Kontext těchto veršů je když Pavel byl v Athénách. Tenkrát byla filosofie velmi moderní a každý intelektuál se o ni zajímal. Takoví lidé jsou dodnes, kteří potřebují věci rozebírat, diskutovat na intelektuální úrovní. Ne každý je intelektuál proto ne každý může těmto lidem účinně posloužit Abychom mohli vést duchovní rozhovor s takovými vzdělanými lidmi je potřeba mít přehled a vědomosti.

Když chceme takovému člověku posloužit i když sami nejsme intelektuálními typy můžeme nabídnout knihy ze současnosti psané intelektuálními lidmi jako:

  • Josh McDowell- Více než tesař;

  • CS. Lewis- Bůh na lavici obžalovaných.

Knihy těchto můžu ale i další můžou více oslovit intelektuály než naše snahy.

Charakteristiky: zvídavý, analytický, teoretik, logický, hodně vědomostí a poznání. Více se soustřeďuje na to co lidi myslí než to co cítí.

III. Svědecký styl

Biblický příklad: Slepý muž - Jan 9:13-15 Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům; toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl: "Položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím."

Slepý muž vydal krátké a jasné svědectví o tom co se s ním stalo. Přesně tak má vypadat také naše svědectví o našem obrácení nebo o jiných zkušenostech s Bohem. Věřím, že mezi námi jsou lidé kteří mají blízko k této formě evangelizace,

Z příkladu ze současnosti: můžeme uvést: Corrie ten Boom, Joni. Její knihy jsou nesou svědectví o Boží lásce. Nedávno jsem měli tento druh evangelizace ve sboru. Br Gabovič má blízko k svědeckému stylu.

Charakteristika: osobní svědectví, vypravěč příběhů, člověk plný zážitků, komunikativní člověk.

IV. Interpersonální styl

Biblický příklad: Lukáš 5:27-29: Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: Pojď za mnou."  Levi nechal všechno, vstal a šel za ním.  A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali.

Interpersonální styl (mezilidský styl) je blíž lidem, kteří jsou přátelští mají rádi obecenství a rádi zvou přátele a hosty, pořádají doma party, posezení u ohně atd.

Pán Ježíš často byl vídán u stolu s lidmi, proto byl nazván přítel hříšníků. Vztahová evangelizace nebo osobní je to co dnes funguje. Lidé chtějí víc než slova, chtějí mít vztah chtějí naplnit své potřeby. Buďme i my vědomi toho, že evangelium je více než zvěstování, je to vztah a proces. Podejme to tak lidem protože to tak udělal i Pán Ježíš.

Charakteristika: je milý, přátelský, soucitný, citliví, umí navázat vztahy, je společenský, je to srdečná osobnost, soustředí se na potřeby lidí.

V. Zvací styl

Biblický příklad: samařská žena Jan 4:27-30 "Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?"  Vyšli tedy z města a šli k němu.

Tento evangelizační styl je také dán povahou člověka. Ne každý může lidi zvát a dělat pouliční evangelizace. Přesto jsou lidi i u nás, kteří mají blízko k tomu to stylu.

Charakteristika: nadšena, nakažlivá, přesvědčivá, stala se prostředníkem mezi církev a svět

VI. Sloužící styl

Biblický příklad: Tabita - Skutky 9:36 36  V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny.

O Tabitě se nepíše, že by mocně kázala. V textu jsou dvě slovesa, která popisují její život: konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala. To znamená služba: konat mnoho dobrých skutků a dávat. To byl její styl evangelizace. Ne mocná slova, ale mocné skutky lásky.

Charakteristika: obětavost, štědrost, nezištnost, pracovitost, vidí potřeby druhých, pokora.

Sloužící styl však nesmí zapomenout, že skutky nenahrazují slova. Je třeba poukázat na Ježíše, jako na ústřední motivaci svých skutků. Víra přichází ze slyšení.

Zkusme si na příkladu ukázat, jak by reagovali každý z těchto stylů, kdyby se zastavili u auta, které mělo havárii. Co by asi řekli řidiči :

I. Konfrontační styl: a byl jsi připraven na smrt?

II. Intelektuální styl: pojďme to spolu prodiskutovat jek se to stalo.

III. Svědecký styl: to když já jsem měl nehodu……

IV. Interpersonální styl: příští autonehodu bych chtěl přežít s vámi.

V. Zvací styl: nechcete se svést?

VI. Sloužící styl: leží pod autem a spravuje.

Shrnutí:

Přál bych si, abyste si z této série vyučování o evangelizaci zapamatovali, že:

  • Evangelizace je:

  • Proces: rozsévání, zalévání a sklizně

  • Úkolem každého z nás

  • Vztah: budujme vztahy a veďme lidi k navázaní vztahu s Kristem.

Matouš 28:18-20  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."


 

P O Z N Á M K Y   A   L I T E R A T U R A

1.Graham, Billy: Biblický standard pro evangelizaci -zkrácená verze. Minneapolis, World Wide Publication 1984, s.35.

2.Křivohlavý, Jaro: Sdílení naděje. Praha, Návrat domů 1997, s. 19.

3. Křivohlavý, Jaro: Sdílení naděje. Praha, Návrat domů 1997, s. 21.

4. Křivohlavý, Jaro: Sdílení naděje. Praha, Návrat domů 1997, s. 22.

5. Niles, D.T.

6. Greene, Michael: Evangelism in the Early Church. London, Hodder and Stouhgton 1970, s. 7.

7. kolektiv autorů: Cvičebnice- Zvěstování a výchova učedníků. 1987, s. 33.

8. Packer, J.: Evangelism and the Sovereignty of God. Illinois, Inter-Varsity Press 1519, s. 37-38.

9. Heirichs, Ludwig: Etliche zu Evangelisten

10. Henry Carl F. & Mooneyham W.Stanley: One Race, One Gospel, One Task - volume I .(World Congress on Evangelism -Berlin 1966). Minneapolis, World Wide Publication 1967, s. 6.

11. Wagner, Peter: Frontiers in Missionary. Chicago, Moody Press 1971, s. 134.

12. Graham, Billy: Biblický standard pro evangelizaci -zkrácená verze. Minneapolis, World Wide Publication 1984, s. 30.

13. kolektiv autorů: Cvičebnice- Zvěstování a výchova učedníků. 1987, s. 23.

14. Bonnke, Reinhard: Evangelizace ohněm. Frankfurt am Main, Christ for all Nations 1997, s. 14.

15. Henry Carl F. & Mooneyham W.Stanley: One Race, One Gospel, One Task - volume I . (World Congress on Evangelism -Berlin 1966). Minneapolis, World Wide Publication 1967, s. 47.

16. MacArtur, John: The MacArtur new Testament Comentary-Romans. Chicago, Moody Press 1991, s. 322.

17. Henry Carl F.& Mooneyham W.Stanley: One Race, One Gospel, One Task-volume I .(World Congress on Evangelism -Berlin1966). Minneapolis, World Wide Publication 1967, s. 48.

18. Bonnke, Reinhard: Evangelizace ohněm. Frankfurt am Main, Christ for all Nations 1997 , s. 45.

19. Vanauken, Sheldon: A severe Mercy. New York, Harper and Row 1977, s. 85.

20. Aldrich, Joseph: Life-Style Evagelism. Portland, Multnomah Press 1981, s. 205.

21. Aldrich, Joseph: Life-Style Evagelism. Portland, Multnomah Press 1981, s. 207.

22. Čtyři duchovní zákony. Praha, s. 10.

 

Seznam pramenů a literatury

Prameny

1.Bible Kralická, podle posledního vydání z roku 1613.

2.kolektiv autorů: Ekumenická Bible. Praha, Česká Biblická Společnost 1991.

3. kolektiv autorů: Cvičebnice- Zvěstování a výchova učedníků. 1987.

4. Mittelberg, Mark a kol.: Jak se stát nakažlivým křesťanem. Praha, Luxpress 1997.

Seznam pramenů a literatury

Prameny

1.Bible Kralická, podle posledního vydání z roku 1613.

2.kolektiv autorů: Ekumenická Bible. Praha, Česká Biblická Společnost 1991.

3. kolektiv autorů: Cvičebnice- Zvěstování a výchova učedníků. 1987.

4. Mittelberg, Mark a kol.: Jak se stát nakažlivým křesťanem. Praha, Luxpress 1997.

Literatura

1. Aldrich, Joseph: Life-Style Evagelism, Multnomah Press, Portland, 1981.

2.Bonnke, Reinhard: Evangelizace ohněm. Frankfurt am Main, Christ for all Nations 1997.

3. Coleman, Robert E.: The Master Plan of Eangelism. New Jersey, Feming H. Revell Company 1977.

4. Graham, Billy: Biblický standard pro evangelizaci -zkrácená verze. Minneapolis, World Wide Publication 1984.

5. Henry Carl F. & Mooneyham W.Stanley: One Race, One Gospel, One Task-volume I. (World Congress on Evangelism -Berlin1966). Minneapolis, World Wide Publication 1967.

6. Křivohlavý, Jaro: Sdílení naděje. Praha, Návrat domů 1997.

7. Kuiper, R.B.: God centred evangelism. Carlisle-Pennsylvania, The Banner of Truth Trust 1961.

8. Peterson, Jim : Evangelizace jako způsob života, 1983 (1.vyd.)

9. Packer. J.I: Evangelism and the Sovereignty of God. Illinois, Inter-Varsity Press 1519.

10. Rice, John R : The Soul-Winner's Fire. Chicago, Moody Press 1941.

11. Rice, John R.: Personal Soul. Wheaton- Illinois, Winning, Sword of the Lord Publishers 1961.

12. Smith, J. Edgar: Friendship evangelism. Anderson-Indiana, The Warner Press 1959.