Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Osobní evangelizace–poslání každého křesťana

(přepracovaní mé diplomové práci z VOŠ Olomouc 1998)

Zpracoval Nick Lica, pastor BJB


 

7. Čtyři druhy srdce při evangelizaci

Marek 4:1-20

Vypráví se příběh o jednom muži, který navštívil farmáře, který právě procházel těžkým obdobím. Podivil se, v čem se mu nedařilo, a tak se farmáře zeptal:“Měl jsi letos chudou úrodu?“ Odpověď přišla rychle zpět: “Neměl jsem žádnou úrodu.“

„To je mi líto, řekl mu přítel. Ani kukuřici jsi neměl? Ne, ani jsem žádnou nezasadil, měl jsem strach, že nebude dost pršet.“

„A co brambory?“

Farmář prohlásil:“rozhodl jsem se, že žádné nenasadím, měl jsem strach, že na ně přijde mandelink a nic z nich nebude.

Není divu, že tento farmář nesklízel úrodu. On se tak obával toho co bude, že ani nezkusil nic zasadil.Jedním z nejhezčích podobenství jimiž Pán Ježíš učil své učedníky co je evangelizace je podobenství o rozsévači. Tímto chtěl Ježíš vyjádřit že evangelizace není akce, ale je to proces, není to jednorázová záležitost, ale má být stylem našeho života.

Rozsévač

Už to slovo napovídá, co on dělá. Rozsévačovým úkolem je vzít zrno a zasadit je do správné země. Čím více rozsévá, tím větší bude sklizeň.  Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2K 9:6.

Křesťanský rozsévač neboli zvěstovatel, musí efektivně zasadit Kristovo zrno, evangelium. Marek 4:3 říká: Slyšte! Vešel rozsévač rozsívat“. Slovo vyšel chce zdůraznit, že rozsévač šel ven, protože tam bylo pole. To nám má připomenout, že bychom měli zvěstovat evangelium nejen uvnitř našich sborů, ale venku mezi lidmi. Pán Ježíš poslal své učedníky zvěstovat evangelium do celého světa to znamená tam, kde jsou lidé. Nečekejme že půda přijde k rozsévači, protože se to nestane. Rozsévač musí jít tam, kde jsou lidé a rozsévat evangelium do jejich srdce.

Půda

Je místo kam padá semeno pří rozsévání. Lidské srdce je ta půda, kam rozsévač sází Boží slovo. Semeno, v podobenství které jsme přečetli, padlo do čtyř různých půd: půda podél cesty, skalnatá půda, půda plna trní a dobrá půda. Pří evangelizací se setkáváme se čtyřmi druhy srdce, která reagují na evangelium čtyřmi rozdílnými způsoby.

I. Tvrdé srdce.

Půda, se kterou se nejprve rozsévač na své cestě setkává, je tvrdá půda. Semeno je v této půdě zasazeno, ale nemůže proniknout hlouběji do země, protože je tvrdá. Co se stalo s touto půdou že je tak tvrdá? Je blízko cesty, po které lidé chodí a proto je ušlapaná. Ptáci toto semínko uvidí a sezobnou jej. Jaké jsou charakteristiky této půdy? Je neproniknutelná, ušlapaná, bez života.

Velmi často se při evangelizaci setkáváme s lidmi, kteří mají tvrdé srdce. Jsou daleko od Boha a v něho nevěří. Jejich srdce je udupáno atheismem, jsou lhostejní při kontaktu s evangeliem a odmítají uznat Boží svrchovanost a lásku. Apoštol Pavel je popisuje jako ty, kterým:  Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. 2K4,4. Ptáci, kteří sezobnou semínko, znázorňují Satana, který bere slovo ze srdce lidí a nechává je v temnotách, aby mohl dále ovládat jejich srdce. Jak může Satan brát slovo?

Tím že vzbudí v lidech nepozornost, nezájmem, lhostejnost, nevěru.

Lidé s tvrdým srdcem jsou ti, kteří jdou po široké cestě, která vede do záhuby. Nepřítel si v takovém srdci může dělat co chce, protože tito lidé jsou slepí. Tvrdé srdce může být změkčeno jedině skrze vodu života kterou dává Pán Ježíš.

II. Mělké srdce

I když první půda, se kterou se rozsévač setkal na něho působila pesimisticky, on se tím nenechal odradit a šel dál rozsévat. Pří hledaní dobré země našel tentokrát mělkou půdu. Na rozdíl od tvrdé půdy, kde semeno nemohlo proniknout hlouběji do země kvůli její tvrdosti, mělká půda přijala rychle semínko, a hned vyrazilo. Protože nemělo kořeny ani vláhu, sluníčko, které mělo pomáhat jeho růstu, ho nakonec vysušilo.

Tento druh srdce představuje lidi, kteří na povrch vypadají že v něco věří a jsou ochotni s radostí přijmout Slovo, ale jejich srdce, které je více kamenné, než masité, nedovolí, aby slovo zapustilo kořeny.

Kameny v této půdě mohou znázorňovat jakoukoli tradici, nové náboženství a všechno, co si člověk vybírá, aby se dostal blíž k Bohu, aby si zasloužil jeho spasení. Skály jako něco směřujícího do nebe jsou snahy člověka dosáhnout Boha. Slunce znázorňuje zkoušky víry, které přecházejí hned potom, co člověk přijal Slovo, aby ho vyzkoušely a pomáhaly v duchovním růstu. Tam, kde je skalnatá půda, nemá samiínko podmínky pro vnikání kořenů do země. Mělké srdce se chce vzdát samo sebe, a proto si nechá 75 % pro sebe a zbytek pro Ježíše Krista. U proroka Ezechiele 11:19 čteme: A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa,

20  aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem.

Zkoumejme naše srdce, aby nebyla mělká protože Bůh nechce 3/4 našeho srdce, On chce buď všechno nebo nic. Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Př 23:26

Jaké jsou charakteristiky tohoto srdce?

 • Srdce přijímá slovo.

 • Srdce přijímá slovo hned. To protože moc nepřemýšlí o tom, co to je přijetí. Často lidé, kteří jsou rychlí k přijetí jsou také rychlí k odmítnutí protože nikdy nebyli přesvědčeni a nepřemýšleli o tom dostatečně.

III. Zanesené  srdce

V mělké půdě bylo semínko zničeno uvnitř země. V zanesené půdě je semínko napadnuto z venku. V této půdě se pro semínko našlo místo, dokonce vyrazilo a začalo růst. Ve stejném čase však začalo růst i trní, které bylo na začátku malé, ale protože jich bylo mnoho, udusily rostlinu která by mohla dát užitek.

Charakteristiky:

 • Materialistická srdce;

 • Zaneprázdněna mnohými věcmi, ve kterém Ježíš je jenom další z nich.

 • Jsou tři věci, které zanesly tuto půdu: starosti světa, vábivost majetku, chtivost ostatních věcí.

Stejně tak to vypadá i s lidmi, kteří se obrátí k Bohu, ale nečiní pokání. Ježíš není Pánem jejich srdce, proto tam má Satan stále svoji půdu a sází do ní trní, keře a plevel. Když ďábel nemůže zaútočit na kořeny pod zemí, zkusí jinou metodu a zaútočí na rašící rostlinky a udusí je plevelem, aby nemohly přinést úrodu. Trní symbolizuje svět starostí, bohatství a žádosti očí. Lidé kteří mají zanesené srdce jsou snad blízko Božího království, ale neudělají krok do něho, protože se nevydali cele Bohu. Na příklad bohatý muž.

IV. Úrodné  srdce

Úrodná půda je opakem předchozích půd. To znamená, že je mělká, hluboká a vyčištěná. Tato půda je připravená přijmout semeno a nic ji nebrání, aby semínko vzrostlo a přineslo úrodu.

Lidé tohoto druhu srdce hladovějí a žízní po spravedlnosti. Protože přijímají slovo Boží, jsou nasyceni. Úrodné srdce je přijímající srdce.

Charakteristiky:

 • Půda byla připravená:  Toto praví Hospodin mužům judským i jeruzalémským: "Zorejte si úhor, nesejte do trní! Obřežte se kvůli Hospodinu, obřežte svá neobřezaná srdce, mužové judští, obyvatelé (Jer 4:3),

 • Slyší slovo, Přijímají slovo

 • A nesou úrodu to znamená že podle toho žijí

Kvalita srdce se vždy pozná podle míry užitku a sklizně. Tvrdé srdce je poušť. Mělké srdce nemá dostatek půdy a úrodu. Zanesené srdce trním a plevelem dusí naději na úrodu. Úrodná půda srdce je zahradou, která je plná květin, ovoce a požehnání k radosti Zahradníka Pána Ježíše.

Dobrou zemi nenajdete jen tak. Ta se musí připravit?

Jak se zúrodňuje půda? Co konkrétně děláte na své zahradě, aby půda byla úrodná?

 • Odstranit plevel

 • Zrýt

 • Vyčistit pudů od kamenů, vytahat staré kořeny

 • Pohnojit,

 • Sázet

 • Zalévat

 • sklízet

Totéž musíme dělat na duchovní rovině jestli chceme sklízet. A o tom jsme mluvily minule: že skrze přátelství a vztahy připravíme lidské srdce, aby byla úrodná. Lidské srdce je jako půda. Chceme aby bylo úrodné tak se musí připravit. Rozsévač musel vědět že ne všechno co rozsévá přinese úrodu. I když jenom 25 % rozsévaní padlo do dobré země musel rozsévat jinak by žádna sklizeň nebyla.

Závěr: Evangelizace je proces rozsévání, zalévání a sklizně. Jestli chceme úrodu, musíme začít rozséváním. V této první fázi má Pán Bůh pro každého rozsévače úžasne zaslíbení. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal." – Iz 55:11