Každý kdo přijal Krista jako svého Pána a Spasitele má osobní svědectví. I když vaše svědectví neobsahuje nějaké dramatické zkušeností, přece došlo ke změně ve vašem životě a právě o tom je osobní svědectví. Mnozí kteří vyrustali ve sboru od malá jako já, si můžou myslet, že osobní svědectví nemají, ale to je omyl. Když se člověk s Kristem setká, když pochopí jeho lásku, a je přemožen jeho milosti, stojí za to o této zkušeností vyprávět i dalším. Proto je zde tento članek-aby vám pomohl startovat a dávat dohromady to co jste s Kristem prožili vy. Několik moudrých rad od moudrých lidi které jsem četl, jsem shrnul zde pro vás. Jak začít?

Je dobré si formulovat sjednocující téma vašeho svědectví. To má být hlavní myšlenka,

která má ukazovat na kontrast (rozdíl) nebo změnu, která nastala ve vašem životě po tom, co jste poznali Krista.

Například:  Strach ze smrti.

 • To, co charakterizovalo můj život, než jsem uvěřil v Krista, byl strach ze smrti.
 • Můj přítel mi zvěstoval evangelium a řekl mi o tom, že Ježíš mě může zbavit  strachu ze smrti.
 • Poté, co jsem přijal Krista, vytratil se pocit strachu, a už se nebojím smrti, protože mám jistotu věčného života.

1. Můj život, než jsem uvěřil v Krista -  Skutky 26: 4-5, 9-11

 • Způsob, jakým začínáme, je velmi důležitý, protože na začátku se rozhoduje o tom, zda získáme
 • pozornost svého posluchače nebo ji ztratíme.
 • Používejme hovorového jazyka a připravme své svědectví tak, aby se hodilo k běžné konverzaci.
 • Vypravujme  celý příběh v první osobě ,,já”.
 • Svědectví musí znít osobně a upřímně.
 • Nepoužívejme náboženské výrazy, které jsou nesrozumitelné nevěřícím lidem. Pokud chceme vzbudit pozornost pro naše svědectví, popišme v krátkosti konkrétní věci, které hráli důležitou roli v našem životě.
 • Používejme při tom také humor a vtipné poznámky, to lidi zaujme.
 • Popišme také v této části dobré i špatné stránky našeho života, (např.: touhu po vzdělaní, touhu vyniknout ve sportu; sobectví, komplexy méněcennosti, touhu po penězích). Je důležité se také zmínit o zajímavých věcech, které se týkají duchovního života.

Tato první část osobního svědectví by neměla obsahovat hodně detailů a jmen a musí být vyvážená s ostatními částmi.

2. Jak jsem poznal Krista Skutky 26: 12-18

 • Tato část je srdcem  našeho osobního svědectví, takže jí věnujme dostatečnou pozornost. Je velice důležitá, protože má v podstatě říci tomu druhému, že je možno navázat osobní vztah s Kristem. A také by měla obsahovat stručné evangelium (člověk je hříšný, odplata za hřích je smrt, Kristus vzal trest  na sebe, skrze víru v Krista máme odpuštění hříchů a věčný život).
 • Zdůrazňujme autoritativní postavení Bible a používejme jednoho, nanejvýš dva verše z Písma, které musíme znát nazpaměť. Pokud nějaký verš nehrál žádnou roli při našem obracení, tak ho nemusíme  zařadit do našeho svědectví.
 • Když hovoříme o přijetí Krista, zdůrazňujme, že člověk se pro to  musí sám rozhodnout a v modlitbě pozvat Ježíše Krista do svého srdce.
 • Také uveďme, co nás ovlivnilo nejvíce uvažovat o Bohu a kdo nám zvěstoval evangelium.
 • Vyvarujeme se mluvit v této části o něčem jiném než o tom, jak jsme přijali Krista. Popišme velmi důležité okamžiky související s pokáním. Buďme konkrétní a upřímní. Hledající nejvíce zajímá, jak je možné se setkat s Kristem a uvěřit v něho.

3. Můj život po tom, co jsem poznal Krista Skutky 26: 19-23, 26-28

 • V této části bychom se měli soustředit: na to, jak a v čem se náš život změnil po tom, co jsme přijali Krista; a na závěr našeho osobního svědectví.
 • Jestli jsme v první části uvedli naše problémy, teď by náš posluchač měl vidět, jak nám v tom Kristus pomohl, a jaký užitek máme z toho, že jsme ho přijali.
 • Uveďme několik ilustrujících příkladů ze života, které poukazují na kontrast mezi naším životem před přijetím Krista a životem po přijetí Krista. Posluchač tím musí jasně vidět, že přijmout Krista stojí za to.
 • Je na nás, abychom mluvili nadšeně o tom, co Kristus dělal v našem životě, aby posluchač toužil prožít  podobnou  zkušenost. Ale pozor, abychom nepřeháněli některé věci. Buďme realisté: přijetí Krista neznamená konec všech problémů v životě, ale sílu a pomoc od Boha se s nimi vypořádat.
 • Důležitou částí našeho svědectví je také závěr.
 • Posluchač se často vrátí  k tomu, co jsme řekli na závěr. Vhodnou větou na závěr může být např.:
 • ”Největší užitek mám z toho, že vím, že mám věčný život”. Zeptejme se také, jak se k tomu posluchač staví, co si o tom myslí, a zda by nechtěl prožít také podobnou zkušenost.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vzor svědectví:

Už se nebojím…..

Nick Lica

 

Od dětství jsem byl vychováván v rodině, kde byla moje maminka oddanou křesťankou. Společně jsme navštěvovali společenství křesťanů a pravidelně mi četla z Bible. To mě vedlo k tomu, že jsem sám začal číst Bibli a uvažovat o Bohu. Postupně jsem začal přemýšlet o tom, jestli je pravda to, co říká Bible. Nepochyboval jsem o existenci Boha, ale přesto byl pro mě neznámý. Zdálo se mi, že Bůh je daleko a nezajímá se o mě.

Rád jsem četl různé knihy, chtěl jsem vyniknout ve sportu a v životě něco dokázat, ale ve svém nitru jsem prožíval strach a nejistotu z budoucnosti. Poprvé jsem pocítil strach ze smrti, když můj švagr spáchal sebevraždu a já jsem si uvědomil, že smrt je skutečná a je součástí i mého života.

Ale dobrá zpráva, která mi dala naději, bylo zaslíbení Bible: ,,Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný” (Bible, Jan 3:16). Uvědomil jsem si, že Bůh mě miluje a má pro můj život dokonalý plán. Najednou jsem byl postaven před rozhodnutí: řídit si nadále svůj život sám, nebo ho dát Bohu a důvěřovat mu. Bůh mi skrze Bibli ukázal, že strach, který jsem prožíval, je důsledkem toho, že jsem porušoval Boží zákony, a proto si zasloužím trest. Ale Ježíš vzal tento můj trest na sebe, když zemřel na kříži. Poznal jsem, že jenom On mě může zbavit toho strachu a dát mi pokoj v srdci, a proto jsem se rozhodl přijmout jeho pomoc. Modlil jsem se a prosil jsem Ježíše, aby mi odpustil všechno zlé, čeho jsem se dopustil. Také jsem ho prosil, aby vstoupil do mého života a dal mi pokoj a jistotu, po které jsem toužil.

Od té doby se z mého života vytratil pocit nejistoty a strachu

z budoucnosti. Cítím se svobodný a prožívám pokoj v srdci, protože vím, že Bůh chrání a vede celý můj život. Můj vztah k Bohu se změnil a neustále poznávám, jak je Bůh dobrý a jak mi pomáhá. Ježíš dal mému životu směr a cíl, a proto mu chci s vděčností sloužit do konce života. Nelituji toho, že jsem dal svůj život Kristu. Právě naopak, raduji se z jeho přítomnosti a lásky, kterou smím prožívat.

Už se nebojím smrti, protože skrze víru v Ježíše Krista jsem byl zachráněn a největší radost mám z toho, že vím, že mám věčný život.

Myslíš si, že bys něco podobného potřeboval prožít i ty?

 


 

Moje svědectví

Téma: ………………………………………………………..

1. Můj život, než jsem uvěřil v Krista -  Skutky 26: 4-5, 9-11

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Jak jsem poznal Krista Skutky 26: 12-18

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Můj život po tom, co jsem poznal Krista Skutky 26: 19-23, 26-28

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................