Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Nauka o vytržení církve a Biblické texty

 

Nauka o vytržení církve je poměrně „mladé učení“, které vzniklo okolo roku 1800. Mnozí z nás vyrůstali s tímto pohledem, aniž bychom  zkoumali, zda to Bible skutečně učí. Bylo nám hlásáno něco, co někdo slyšel a předává se to dál. Teorie o vytržení církve v poslední době byla popularizovaná sérií knih od Tim LaHaye- Left Behind (Zanechaní na pospas).

Popularita učení však není kriteriem, podle něhož bychom určité učení měli hodnotit. Pojďme společně se podívat na texty, kterým je přisouzeno, že vždycky mluvily o vytržení, jenom to církev 1800 let nevěděla. Propagátoři této teorie jinými slovy říkají, že všichni teologové a reformátoři, kteří žili 19 století, byli slepí a neviděli to v Písmu. Je to tak?

Abychom zkoumali Bibli tak, abychom skutečně uslyšeli, co učí, musíme k těmto textům přistoupit bez předpojatého postoje k tomu, co jsme slyšeli nebo četli. Nechme Bibli mluvit čistě v kontextu určitých veršů a své závěry si udělejme na základě kontextu! Budeme zkoumat tyto hlavní texty: Jan 14, Mt 24, 1 K 15, 1 T 4.

Jan 14:1-7

V tomto textu se mluví o tom, že Kristus odejde od svých učedníků do domu svého otce, kde jsou mnoho příbytků. On nám připravuje místo a opět přijde  a vezme nás k sobě. 

Tento text není učením o "vytržení", jak někteří říkají. Kristus v tomto textu nemluví o "vytržení", ale o svém příchodu.

"Vložit do tohoto textu výklad, ve kterém  dvě třetiny Židů zahynou v masakru holokaustu po vytržení církve,  zatímco Ježíšovi učedníci  relaxují  v nebeských příbytcích, je strašný výmysl a pokřivení integrity našeho Spasitele a Písma." H. Hanegraaff

Kristus  se modlil  k Otci o tři kapitoly dál u Jana 17:15 "neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého". Takže Kristus se nikdy nemodlil, abychom byli vytržení z tohoto světa, ale aby nás Bůh chránil, posvětil a sjednocoval. Tak nakonec budeme i připraveni na Jeho příchod.

Matouš 24 

Tato kapitola je známa jako „Eschatologická promluva našeho Pána“ nebo také jako „malá apokalypsa“. Závěr 23. kapitoly nám ukazuje na Kristův nářek nad Jeruzalémem, který odmítl proroky a Krista. Proto se mu předpovídá pustotu, tedy zničení (23:38). 

Začátek 24. kapitoly pokračuje v této myšlence, kterou učedníci nepochopili, ba naopak se pochlubili a ukázali Pánu Ježíši chrám a stavby města v domněnce, že to ocení. Jeho odpověď je musela šokovat, neboť slyšeli: "Amen, pravím vám, nezůstane  kámen na kameni, všecko bude rozmetáno." 24,2

Potom učedníci položili tři otázky v 3. verši: „Pověz nám, kdy to nastane (zboření chrámu) a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“

Z tohoto verše rozumím, že se učednici ptali na tři věci, které tvoří osnovu této kapitoly:

 • kdy nastane zboření chrámu, o kterém mluvil v závěru 23. kapitoly

 • jaké bude znamení jeho příchodu

 • a jaké bude znamení skonání věku.

Nejčastější text, v němž zdánlivě “můžeme vidět vytržení“ je 24:36-41.

 • 36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

 • 37Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:

 • 38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,

 • 39a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.

 • 40Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.

 • 41Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.

 • 42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Co nám tento text říká?

 • Že o hodině příchodu Páně nikdo neví. Proč tedy si někdo dovolí to vypočítat a vlastně být falešným prorokem? Kolik takových bylo v dějinách církve!

 • Příchod Syna člověka se bude podobat potopě - to je obraz soudu pro celou planetu. V čem se podobá? Tři vlastnosti: NEČEKANOST, NEPŘEDVÍDATELNOST, NEODVRATNOST.

 • Pro někoho to bude záchrana, pro jiného to bude soud. Jsou jen dvě možnosti: být vzat k soudu nebo zanechán z milosti.

 • Podtrhl jsem slova, která mluví o příchodu Páně. Ano, o tom je tento text, o jeho návratu, ne o našem vytržení!!!

 • Tak jako druhou šanci nedostal nikdo v předpotopní době, tak nikdo nedostane druhou šanci při příchodu Páně. Jeho příchod ukončí běh lidstva a dějin.

 

Být přijat nebo zanechán? Vzat versus zanechán?

Byl Noe přijat nebo zanechán? U Lk 17:27-29, Pán říká, že „potopa zahladila všecky“ KP a potom Pán uvádí i Lota, který vyšel ze Sodomy (rozumím, že byl zanechán na živu) a ostatní byli zahubeni. Možná ještě lepším příkladem je L 17:34-35 „Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“

Během potopy ti, kteří byli vzati, byli ti, kteří nebyli připraveni. Proto byli vzati k soudu vodou, ale ti, kteří byli zanecháni, zůstali v bezpečí archy. Tento výklad je také v souladu s Ježíšovým výkladem o shromáždění a pálení plevelu (Mt 13:41-42). V podobenství o pleveli být zanechán vlastně znamená „být pšenici“. Pšenice je zanechána, plevel vytržen - vzat (Mt 13:30).

I v podobenství o rybářské síti (Mt 13:47-49) můžeme pozorovat stejný princip: to, co je dobré, je zanecháno, to, co je špatné, se vyhazuje ven.

A přímo v kontextu Mt 25 tři podobenství, která Pán řekl, mají za cíl ilustrovat, že při jeho příchodu dojde k rozdělení, k soudu a k odplatě nebo k trestu. Jeho příchod bude nečekaný, náhlý a nepředvídatelný.

 • V podobenství o družičkách polovině z nich vzal možnost vejít na svatbu, protože neměly olej a než se na svatbu připravily, zavřely se dveře. Toto podobenství říká: kdo bdí, je připraven neustále a když ženich přichází, může vejít na svatbu. Kdo nebdí, přijde o možnost vyjít a narazí pak na zavřené dveře.

 • V podobenství o hřivnách neužitečný služebník je vzat-uvržen ven do temnot (24:30).

 • V podobenství o posledním soudu řekne král těm po levici, aby šli pryč do věčného ohně. Zanecháni jsou ti po pravici. Vzati jsou ti po levici.

U Matouše 24 opravdu nenajdeme ani v nejmenším učení o vytržení církve. Je to kapitola o Příchodu Páně, která nás povzbuzuje k bdělosti, připravenosti a věrnosti. Ti, kteří tvrdí, že vytržení jsou ti vzatí – ti nepochopili kontext a samolibě do textu vnášejí teorie „Left Behind -zanechaný“, která nic jiného si nezaslouží, než abychom ji odložili.

Nebo po tom, co jsme si řekli, chce ještě někdo z vás být vzat na konci věku? „Být vzat“ znamená soud a smrt. „Být zanechán“ rovná se odměna a nový život.

 

1 Korinstkým 15:51-53 - kapitola o vzkříšení

Tato kapitola má dvě části: první 34 verše mluví o vzkříšení Ježíše Krista. Je nám postupně ukázáno a doloženo, že to je základem, na němž stojí naše víra, že Kristus se ukázal apoštolům po vzkříšení, oni to viděli na vlastní oči, a proto tuto zvěst předávají dál. Vzkříšení je naše největší naděje, bez ní je naše víra marná a my jsme ve svých hříších a navíc jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu (15:17).

V druhé části (35-58) apoštol mluví o budoucím vzkříšení těla. Do království nebeského nemůže vyjít nic pozemského a pomíjitelného (11:50). Proto naše budoucí tělo bude nepomíjitelné, duchovní a slavné.

A teď nám odhalí tajemství:

"Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“ 15:51-53

Jaké je to tajemství? Vytržení? V žádném případě! Tajemství odhaluje, co se stane se živými, až přijde Pán. Tajemství a dobrá zpráva je, že nemusíme zemřít, abychom byli vzkříšení, ale budeme bleskově proměněni - oblékneme nové duchovní, nesmrtelné a slavné tělo. Nebudeme „vzati“ ani nezmizíme, ale budeme PROMĚNĚNI!

TO JE TO TAJEMSTVÍ: my nezažijeme smrt, ale v mžiku se naše pomíjitelné tělo promění, transformuje. Mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni! Kde je vytržení, které se z tohoto textu káže? Tato kapitola je o vzkříšení a vítězství Krista nad smrti. Toto vítězství je i naše. Naše naděje je, že nás čeká buď vzkříšení až přijde Pán, nebo pokud budeme naživu, rovnou budeme proměněni. Já v tomto textu nevidím žádný základ pro učení o vytržení církve.

 

1 Tesalonickým 4:13-18-Příprava na příchod Páně

13Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.

 • 14Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.

 • 15Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.

 • 16Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

 • 17potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

 • 18Těmito slovy se vzájemně potěšujte.


Pokud existuje nějaký text, z něhož bychom měli jasně chápat nauku o vytržení církve, pak to musí být tento, že? Opět klíč k porozumění najdeme v kontextu. Jen vytržení veršů z kontextu může vést k teorii o vytržení církve.
Tato kapitola obsahuje výzvy a napomenutí k věrnému životu ve svatosti, v čistotě, v pokoji, v Boží bázně, v lásce a s vědomím dávat dobrý příklad svému okolí (4:1-12).

V druhé části 4:13-18 apoštol povzbuzuje k živé naději na vzkříšení, budeme mít, až Pán přijde pro nás. Tak jako v 1 K 15 i zde apoštol popisuje, jak to vše bude, až se Kristus vrátí. Ty, kteří zemřeli ve víře v Krista, přivede k životu, a my živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, budeme s nimi uchváceni – shromážděni, abychom byli s ním navěky. My zažijeme tu úžasnou proměnu vzkříšeného těla. Těmito slovy se máme skutečně povzbudit v těžké době zármutku, těžkosti a pronásledování - naší nadějí je, že Kristův příchod bude znamenat pro nás záchranu, vysvobození a radost v novém světě.

A pak už navždy budeme s Pánem“. ANO, to je to, co učí tento text: věčné sjednocení s Kristem ve slávě, ne vytržení.

Apoštol tady neučí o tajném příchodu Krista, naopak popisuje Kristův návrat a to, co při tom nastane tak, jak to popsal v 1 K 15. Oba texty mají: hlas archanděla, zvuk Boží polnice, vzkříšení mrtvých a proměna těla živých. Oba texty mluví o Jeho příchodu a vzkříšení, ne o vytržení. Kristův návrat z textů, které jsme doposud sledovali, je: doslovný, viditelný, slyšitelný, fyzický, klimatický a slavný. Tedy nic tajného: když on přijde, uvidí ho všichni: Zj 1, 7Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko.“

Den Kristův podle Jeho slov učiní konec všemu. La Hayeova dedukce je, že existuje vytržení, při kterém pouze církev bude evakuována z tohoto světa, (to) což ale je v rozporu se slovy našeho Pána, který říká u Jana 5.28-29 že „přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“

Znovu sám Kristus říká, že až přijde ta hodina, VŠICHNI uslyší jeho hlas. Jeho příchod rozdělí svět na spravedlivé a nespravedlivé, na připravené a nepřipravené, na ty, kteří vstanou k životu a ty, kteří vstanou k odsouzení.

Nebude druhá šance dána nikomu stejně tak, jako předpotopní svět nedostal druhou šanci k nápravě a ani Sodoma a Gomora nedostala druhou šanci. Bůh zanechal na živu Noeho a jeho rodinu a Lota a jeho rodinu a ostatní byli doslova vzati ze scény Božím soudem vodou a ohněm.

Vytržení versus druhý příchod

Darby učí, že Kristův příchod bude mít dvě fáze: přijde pro své svaté (= vytržení) a potom přijde se svatými (= druhý příchod), se sedmiletým intervalem mezi tím. Kristus může přijít jenom se svatými po té, co nejprve přišel pro své svaté ve vytržení. Po sedmileté hostině v nebi Kristus může vzít své svaté s sebou, když se vrátí na zemi, aby nastolil svoje tisícileté království.

1 Tes 3:13 říká „až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými“. To znamená lidské bytosti raději než anděle, takže máme tady popis jeho návratu s vykoupenými lidmi. Otázka je, zda tento příchod je nutně jiný příchod, než ten, který se obecně nazývá vytržení.

1 T 4:14: Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.

Problém, který trápil tesalonické, byl v tom, zda ti, kteří už zemřeli, minou druhý příchod Krista. Proto v této pasáži 4:13-18 Pavel odpovídá, že neminou, protože mrtví v Kristu vstanou jako první a potom spolu s těmi, kteří jsou na živu, se setkají s Pánem ve vzduchu.

Pavel řekl, že Kristus je přivede s sebou. Co to znamená? Koho přivede? Věřící, kteří zesnuli. On je přivede a setkají se s těmi, kteří jsou na živu a kteří budou proměněni. Takže Kristův příchod spolu se svatými a Kristův příchod pro svaté se nedá rozdělit. Jeho příchod se týká současně obou skupin: zesnulých svatých i žijících svatých. Jeho příchod je sjednotí a každá skupina bude mít nesmrtelné tělo a bude navždy s Pánem.

 

Shrnutí:

Přijde Kristus neviditelně nebo tajně? NE! Bible to neučí! Kristus říká: Mt 24:27 "Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“

Zmizí církev, má čekat evakuaci z planety? Ne! Pán Ježíš odešel také k Otci. On nezmizel, ale odešel před zraky svých učedníků. „Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.“ Sk 1,9 Tato událost byla viditelná a navíc Písmo říká: že tak, jak odešel do nebe, „znovu přijde právě tak, jak ho viděli odcházet“ Sk 1:11. Jeho druhý příchod bude podobný jako jeho nanebevstoupení. Jeho příchod „jako přichází zloděj“ neznamená, že přijde potichu a neviditelně, aby ukradl věřící ve vytržení, jak to učil Darby a jeho stoupenec Tim LaHaye. Spíše to znamená, že On přijde nečekán, a přináší zkázu a soud těm nespaseným lidem.

Dostanou nepřipravení lidi druhou šanci? Pavel odpovídá na tuto otázku jedním slovem: „neuniknou“ 1 T 5:3. Žádné podobenství, které se týká Kristova návratu z Mat 25 nedává naději na druhou šanci. Spíše naopak: pošetilé panny narazily na zavřené dveře, a když tu druhou šanci chtěly dostat, uslyšely: neznám vás! Neužitečný služebník také nedostal šanci a ani ti po jeho levici. Spíše naopak: čekal je soud a trest. Druhá šance neexistuje po příchodu Páně.

Popisuje Pavel tichý příchod Krista před sedmiletým velkým soužením? NE! 1 Tes 4:16 je jeden z nejhlučnějších veršů Bible: "Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

Jaký postoj máme zaujmout my?

Podle Písma máme bdít, a „být připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“. Mt 24:44

 

- Nick Lica

 

kazatel BJB KV, září 2017