Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 •  

   

  Snažte se vejít úzkými dveřmi neboť mnozí, pravím vám se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.“ L 13:24

   Dveře se opakují v textu Lukáš 13:22-30  tří krát, a víme, že se jedná o dveře království. Nejsou to jen tak nějaká vrata, ale úzké dveře království.

  Kristus přece řekl u Mt 7:13-14 „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“

  Proč asi budou lidé, kteří nevešli do Božího království?  Někteří si řekli, mám na co čas. Někteří si možná mysleli, že to není důležité, když jsou tak blízko království – měli pocit, že jsou i uvnitř. Kristus ale říká: „budou se snažit ale nebudou schopni“.  

   Když měli vejít nechtěli, a když chtějí, není to možné. Jinými slovy: měli dost šancí a příležitostí vejít do království, ale nevyužili je. Jednou tomu všemu bude konec. Budou chtít vejít, ale už to nebude možné. Proč? Zřejmě se stane něco velmi zásadního a také neodvratného.Zavřené dveře království a spásy. Kdy se to děje? Při příchodu Krista.

   I. Zavřené dveře korábu -Noe

  Falešní učedníci zůstanou venku a najednou začnou tlouci na dveře a volat: „Pane, otevři nám!“ A jakou odpověď dostanou? Neznám vás! Pokud sledujeme v Písmu dveře záchrany, které jednou zavřel Bůh, tak zůstali zavřené.  Archa Noemova byla nástrojem, který Bůh použil k záchraně osmi lidí za dnů Noeho. Měla dveře, které čteme, že je zavřel Hospodin. Proč si myslíte, že tento detail je důležitý? Že doslova čteme: „A Hospodin za ním zavřel.“ Já si myslím, že to bylo proto, aby Noe pod tlakem křiku a pláče ostatních příbuzných nikomu neotevřel a nevpustil je dovnitř. Noe musel venku slyšet křik a volání a prosby jeho známých a přátel a příbuzný, aby otevřel dveře archy. Později vám řeknu, odkud to vím, i když to nemáme v Genesis napsané. V tehdejším světě lidé slyšeli kazatele spravedlnosti, proč staví koráb, a že bezbožnost lidí se Bůh chystá velkoplošně potrestat. Do dveří archy nastoupilo vedle zvířat, které Bůh přikázal vzít, jen 8 lidí a potom čteme v Gen 7:23: „Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země.“ Já logicky vyrozumívám, že Noe byl zachován, zanechán na živu, a ostatní smetla potopa. Ostatní byli „vzatí“ Božím soudem vodou. Noe nikam nebyl vzat ale byl zachován, zachráněn, zanechán na živu. 

  Vzatí byli bezbožní k soudu, kteří nevstoupili do archy. Smeteni byli bezbožníci, kteří zahynuli, protože pohrdali spásou a poselstvím, které jim bylo zvěstováno. Dveře korábu zavřel Bůh sám a já se vás ptám? Měl někdo tehdy druhou šanci z těch, kteří nevstoupili dovnitř archy? Pustil Bůh někoho výjimečně ještě dovnitř? Ne! Nikdo druhou šanci nedostal!

  Podívejte se jak vykládá Pán Ježíš tento text a já se jen opírám o jeho výklad: 

   Mt 24:37-39 „Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.

  Víte co znamená, že potopa všecky zachvátila? B 21 říká: „potopa všechny smetla.“ Dnes také říkáme, že voda vzala vše, co stálo v cestě. Proto hned další verš říká: „Tehdy dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý zanechán.“ To není text o vytržení církve, ale o příchodu Páně. Jeho příchod rozdělí lidi. Někdo bude zachován a bude se radovat a někdo bude smeten jako pleva. Zrno zůstává, protože má váhu, plevy odfoukne vítr. Verš musíme vykládat v kontextu, kde se nachází. Jakmile porušíme tuto zásadu, nevykládáme Písmo, ale dodáváme své názory nebo názory jiných. 

    Z kontextu je naprosto biblické říct, že „být vzat“ znamená „být smeten k soudu“, protože potopa zachvátila všechny, vzala je pryč, protože byli bezbožní. Jen Noe a dalších sedm lidí bylo zanecháno. „Na soudu svévolní neobstojí“. Padnou! Hospodin zná cestu pravedlivých, 

  ale cesta svévolníků vede do záhuby.“ Ž 1,6

   

  II. A dveře byly zavřeny - družičky.

  Další obraz toho, kdy se dveře zavřely, které reprezentují záchranu a neotevřely se již, máme v podobenství o deseti družičkách. Mt 25,10-12  „Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom 

  přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ 12  Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás. 

  Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

  Ani v tomto případě, kdy se prosilo o otevření, dveře se již více neotevřely. Dovnitř vešly jen ty družičky, které byly připravené, měly olej a bděly. 

   

   Praví učedníci čekají svého Pána až se vrátí, protože ví, že to je právě ten okamžik, kdy se dveře zavřou a není už druhá šance. Evangelium druhé šanci není v Bibli prezentováno. A pokud někdo něco vyčetl ve Zjevení, buď to vykládá špatně, protože nemá podklad ve zbytku dalších knih NZ. Nenajdete text, který by mluvil o zavřených dveřích spasení, které se opět otevřely. Máme jenom jeden příklad o vytrvalosti v modlitbě, kdy se dveře otevřely pro neodbytnost prosebníka. Ale to je úplně něco jiného, tam se nemluví o spasení. 

  Naopak Zj 3,7 říká: „Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře.“

   

  III. Hospodař zavře dveře - drudá šance už není!

  Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat ‚Pane, otevři nám‘, tu on vám odpoví: 

  ‚Neznám vás, odkud jste!‘ L 13:25

   

   Hospodář vstane a zavře dveře. Židovský národ je poté zobrazen, jak tluče na dveře a prosí Pána, aby otevřel. On odmítne, neboť je nikdy neznal. Budou proti tomu protestovat a předstírat, že s ním žili v důvěrném vztahu. Tyto výmluvy jej ale neobměkčí. Činili nepravost, a tak jim nebude dovoleno vstoupit. Opravdoví učedníci jsou vevnitř, a falešní zůstávají venku. A co se potom bude dít dál?

  Protože nevstoupili dovnitř úzkými dveřmi, zůstanou venku a tyto dveře se jednou zavřou a proto je čeká: místo druhé šanci - místo, kde bude pláč a skřípění zubů.

  L 13:28: Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven.

   

  Být falešným učedníkem se nevyplatí. Zůstaneš mimo království ne na dovolené, ne tam, kde je zábava, ale tam, kde je pláč a skřípění zubů. 

   

  Falešní učedníci budou vyvrženi ven. Posláni pryč. Praví učedníci sedí u stolu na hostině, a nepraví učedníci budou vyhnáni ven. Proč? Protože odmítli Krista.  Jeho odmítnutí způsobí pláč a skřípění zubů. Pláč je známkou lítosti a skřípění zubů svědčí o silné nenávisti vůči Bohu. Svědčí to o tom, že utrpení v pekle lidské srdce nezmění. Nevěřící Izraelité spatří Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království. Sami 

  očekávali, že se tam dostanou pouze proto, že byli příbuzní s Abrahamem, Izákem a Jákobem, budou však vyhnáni ven. Ze všech koutů země budou pohané přicházet do záře Kristova království a těšit se z jeho úžasných darů. Mnoho Židů, kteří byli první v Božím plánu požehnání, může být zavrženo, zatímco pohané, na které se pohlíželo spatra jako na psy, se budou moci těšit z darů Kristovy vlády a jeho hostiny. 

   

  Někdo to uslyší a může si pomyslet: až tak zlé to bude? Až tak „zlý“ je váš dobrý Bůh, že odsuzuje lidi do pekla? Nejsou to vše jen zastrašující bajky? Není to tak trochu sci-fi teologie? Všichni snad jdeme do nebe, vždyť je tam dost místa ne? Nebylo pekla na zemi dost, ještě je i po smrti? 

   Nevíme předem všechno do detailů, Bůh je ten, kdo má knihu života a rozhodne, kdo kam půjde. Pokud si někdo chce dělat ještě legraci potom všem, co doposud slyšel, tak přitvrdím a říkám, že: když se tomu všemu posmíváte a berete to s rezervou, je to právě důkaz, že nejste opravdovými učedníky Krista. Falešní učedníci, to jsou ti, kteří se posmívají Božím věcem a řádům. Je to znamení, že jste nevešli úzkými dveřmi, protože člověk, který vešel úzkými dveřmi se bojí Boha, poslouchá jeho přikázaní a miluje Boží lid. 

   

   Já nikoho neposílám do pekla, já jen vykládám s bázní slovo věčného Krista. 

                 Co se týká posledních věcí, Bůh chtěl, abychom věděli, že jeho příchod rozdělí lidi na: nepřipravené a připravené, na spící a bdící, na bezbožníky a spravedlivé , na vzaté a zanechané, na falešné učedníky a opravdové učedníky. Jedni dostanou trest, budou vyvržení ven, budou trávit věčnost na místě, kde je trápení spolu se svým pánem ďáblem, a druzí dostanou odměnu za vytrvalost víry, budou na hostině a trávit věčnost v přítomnosti milujícího Boha. 

                Až toto nastane, uvědomme si, že to je čas, kdy se zpečetí osudy lidí, které budou nezvratné. Neexistuje ještě jiná vyšší instance, kam se můžete odvolat. Stojíte právě před tou nejvyšší, největší a nejspravedlivější instancí ve vesmíru. 

   

   Tehdy už nerozhodneme my, nemůžeme se před Pánem hájit, nemůžeme už změnit názor, nemůžeme prosit o milost, o možnost nápravy, o výjimku nebo najít nějakou skulinku dostat druhou šanci. Nemůžeme slíbit Bohu nic, nemůžeme svými řečmi udělat dojem na Boha. Zkrátka zavřené dveře zůstanou napořád zavřené. Bez milosti, bez výjimek a bez možnosti druhé šance. 

   Kristův příchod bude náhlý, osobní, viditelný, slyšitelný, šokující, a slavný. Jeho příchod přinese konec všemu na této zemi. Příchod Syna člověka se nepodobá vánočním svátkům, ale Bible říká, že se bude podobat potopě - to je obraz soudu pro celou planetu. V čem se podobá potopě? Tři vlastnosti: NEČEKANOST, NEPŘEDVÍDATELNOST, NEODVRATNOST.

   Dost varování!

   Budeš tam? Potvrdil jsi pozvánku na svatbu? Dnes, kdo chystá svatbu, chce od nás potvrzení, že se na to těšíme a že mají s námi počítat. V naší české velmi zdvořilé společnosti si nedovolíme jít na svatbu nepozvaní. A co svatba Beránkova? Co svatba, která nás čeká až přijde Pán? Už jsi potvrdil, že se tam těšíš? Máš tam rezervované své místo? Už jsi nahlásil svou přítomnost? Přijal jsi jeho svatební oblek spravedlnosti skrze oběť Ježíše Krista? Potom, pokud jsi uvěřil v Krista máš právo se těšit na setkání s Kristem, protože jsi vešel úzkými dveřmi a jsi na té úzké cestě za Pánem. Jsi opravdově jeho učedník, který má bdít a vytrvat až do konce.

   

  Pokud ale jsi svojí účast na svatbě v nebi nepotvrdil znovuzrozením a křtem proč by tě tam měl vpustit? Raději se ujisti tady na zemi dokud je milost, že nejsi jenom blízko království, ani u dveří, ale vstoupil jsi dovnitř. Staň se dnes královským dítětem. Jak se to může stát nám říká Jan.

  (Kristus) Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

  • 12Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.

   

  - Nick Lica - 2018