Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

 

NL

1. Jako znovuzrozený křesťan pokládám Písmo za inspirované Boží slovo.

2 Timoteovi 3:16  Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

Věřím v „celkovou doslovnou“ inspiraci Bible. To znamená, že inspirace se týká samotných slov – nejen konceptů a myšlenek – a že se inspirace vztahuje na všechny části Písma a všechna témata obsažená v Písmu (úplná inspirace).

2 Petrův 1:21  Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.

Právě proto, že je Písmo pro mne Bohem inspirované slovo, tak je v mé službě a životě nejdůležitější.

V tradici mého sboru a mé víry, Písmo je základ, je pramenem učení a normou pro zbožný život.

2. Písmo motivuje Boží lid ke službě a misii.

2 Tim 3: 17  aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. To znamená, že Bible je stoprocentně věrohodná a praktická. Ve sborovém životě pokládáme, že Bůh k nám dnes mluví skrze Písmo, mluví nově pro každou generaci a proto mu dáváme ve sboru největší část bohoslužby. Sbor se buduje Božím slovem.

3. Pomáhá mi v poznání Boží vůle.

  • Ř 12: 2  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

4. Pomáhá mi růst ve svatosti. Jan 17:17  Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.

5. Udržuje mě při životě.

  • Jan 6:63  Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

  • Matouš 4:4  On však odpověděl: "Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´"

6. Má moc ke spáse a proměně člověka.

Římanům 1:16  Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří,

Jaký vztah máme mít k Bibli?

Jelikož se jedná o Boží zjevení k nám, Bible sama si říká o autoritu a prioritou v našem životě, protože nakonec jsme to my kdo z toho mají užitek a požehnání. Nemilujeme Bibli kvůli tomu, abychom uspokojili Boha, ale abychom ho osobně zakoušeli a poznávali.

Žalmy 1:1  Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

2  nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

3  Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.