Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

V novém roce potřebujeme růst - Lukáš 2:52

kazatel Nick Lica (novoroční kázání)


 

Je to běžná zkušenost uvidět nějaké dítě které jste neviděli měsíce, třeba dítě vzdáleného příbuzného nebo přítele a říct: Ty jsi ale vyrostl!

Může o nás za rok někdo říct, Ty jsi ale vyrostl! V tomto Novém roce se potřebujeme rozhodnout pro růst, tak jako Ježíš. O něm čteme v Lukáši 2:41,52: Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. To jsou verše, které shrnují Ježíšovo dětství a dospívání. On rostl a prospíval každý rok a tak máme činit i my v tomto Novém roce. Je několik oblastí v našem životě kde potřebujeme růst, a kde potřebujeme prospívat.

I. Potřebujeme růst intelektuálně

První oblast je duševní nebo intelektuální. Pán Ježíš rostl v moudrosti. Abychom rostli v moudrosti potřebujeme

a) více se naučit.

Je čas, kdy nemáme nic na práci než se učit a to jsou školní léta. Vás kterých se to týká: děti a mládež rozhodněte se naučit víc v tomto roce. Vím, že nelze být ve všech předmětech jednička třídy, ale můžete se naučit to co vás baví a děla vám radost. Pán Bůh může použít později všechny vaše vědomosti. Sám vím, že jsem ve škole nemohl mít všechno na výbornou, ale snažil jsem se tam, kde jsme měl obdarování. A dnes můžu říct že to, co jsem se naučil Bůh může používat. Nemůžeme být v životě efektivní pokud nechceme růst intelektuálně.

Nejenom děti se mají co učit, ale i my dospělí. Jednou z věcí, se kterou by křesťan neměl přestávat je učit se. Pavel se dokonce modlil za sbor ve Filipy, aby: jejich láska se ještě víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. – Filip 1:9 Je čas, kdy necháme knihy stranou a jdeme do práce, která třeba nevyžaduje studium. Je však jedna kniha, kterou bychom neměli založit do knihovny a nechat ji zaprášenou a zapomenutou. Bible je kniha, která nám denně dává moudrost pro život. Pán Ježíš se jako dítě určitě učil nazpaměť verše z Bible proto je mohl v pokušení citovat a tak zvítězit. Známe dostatečně Biblické verše abychom se dostali ven z problému? Známe dostatečně verše, aby jsme mohli sami sebe držet od problémů?

Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha“ –Kol 1:10 Abychom byli vnímaví na Boží vedení v tomto roce musíme růst v poznání Boha.

Abychom mohli duševně růst potřebujeme pochopit víc. Nebude k ničemu jenom se učit a pamatovat si, jestliže nepochopíme to, co jsme se učili. Šalamoun říká v Př 2: abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti. Klíč k intelektuálnímu růstu je: pochopit co se učíme, co čteme. Jen když tomu rozumíme můžeme růst. Pán Ježíš velice brzo pochopil, že Bůh s ním má jedinečný plán, proto řekl rodičům slova kterým oni nerozuměli: Lukáš 2:49  On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?"50  Ale oni jeho slovu neporozuměli.51  Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.52  A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Stejně tak i my potřebujeme pochopit a lépe rozumět Božím plánu s námi tento rok.

Další oblast, ve které letos potřebujeme růst je tělesná oblast.

II. Potřebujeme růst tělesně

Co tím myslím? Bible říká že naše těla jsou chrámem ducha svátého. Náš text říká: Ježíš prospíval na těle. Chci uvést 3 věci které nám pomáhají prospívat na těle.

a) potřebujeme týdně odpočinek. V mladickém věku je člověk v pokušení si myslet, že odpočinek je pro starší osoby, ale není to pravda. Odpočinek zde není myšlen jako nic nedělání, nýbrž dělání toho, co není denní všední rutinou. Jestli se v mladí nenaučíme odpočívat ve staří budeme muset. Umění efektivně odpočívat je známka dospělosti. Proč je odpočinek tak důležitý? Odborníci říkají:

  • odpočinek umožňuje tělu se zregenerovat.

  • posiluje imunitní systém a také podporuje proces hojení při různých nemocích, stresu a jiných obtížích.

Proč o tom vlastně mluvím? Je to tak důležité? Pán Bůh nechal napsat do desaterá nejdelší přikázání které se tyká odpočinku. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu. To, co na vás já vložím, netlačí a není těžké. Učte se ode mne, mám tiché a pokorné srdce. U mne získáte mír a odpočinutí své duše." Mt 11:28

Projevy syndromu vyhoření jsou: zlostně dráždivé chování, nutkavé návyky, uspěchaná rozhodnutí, deziluze, nízká morálka a deprese. Může tam být také zahrnuto morální selhání, protože když žízeň není uhašena správným způsobem, hledá úlevu v jiných zdrojích. Není to zvláštní, že lidé, kteří jsou schopni vést velké firmy a připravují komplexní rozpočty, nemají schopnost poznat, kdy potřebují přestávku, ani nevědí, jak použít své zdroje, aniž by je vyčerpali? Pokud jste moudří, nebudete psát do svého kalendáře pouze schůzky, budete plánovat i dobu odpočinku. Dobře naplánovaný odpočinek obnoví vaši energii a udrží vaše schopnosti, abyste mohli fungovat v plné výkonnosti.

Na druhé straně, když jste vláčeni příliš mnoha směry, může to odčerpat vaši radost a způsobit, že dáváte ze sebe méně než to nejlepší! Proč se stále unavujeme? Copak si nejsme vědomi toho, že naše duše potřebují odpočinek dříve, než signální zařízení oznámí syndrom vyhoření? Jsme jako ten řidič, který se tolik zaměřil na to, kam jede a jak rychle se tam dostane, že si nevšiml, že motor dělá hluk, z pneumatik uchází vzduch a nádrž na benzín je téměř prázdná. Když se potom auto pokazilo, zeptal se: „Co se stalo?“ Odpověď zní – měl věnovat pozornost znamením. A ty bys to měl dělat také ty a já v tomto roce! Prospívat na těle znamená udělat si čas i na pohyb a mít správnou životosprávu. Střídmost a rovnováha nikomu nebude ublížit v tomto roce.

III. Potřebujeme růst sociálně

Další oblast života ve které potřebujeme růst je sociální oblast. O Pánu Ježíši čteme: a byl milý lidem. On rostl i po stránce sociální to znamená: ve vztahu s lidmi, měl přátele a udržoval přátelství. On nestrávil svůj život v klášteře, ale byl mezi lidmi. On byl zralý po této stránce. On byl milý Bohu i lidem.

Tento rok potřebujeme být více milí ke svým přátelům. Potřebujeme růst ve vztazích k našim nejbližším přátelům a lidem ve sboru. Pavel kladl veliký důraz na vztahy ve sboru, proto v každém dopise můžeme něco najít o našem růstu ve vztahu k lidem. Sboru v Efezu napsal: 4:32 buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Známky dospělosti a zralosti ve vztazích jsou: laskavost, milosrdenství a schopnost odpouštět. Určitě najdete v Bibli další, ale pojďme se soustředit letošní rok na tyto tři. Rozhoďme se být milý jako Ježíš: Bohu i lidem. A to se projeví pravě když nás život ukazuje že rosteme v odpuštění a přijetí druhých.

Známka toho že rosteme v sociální oblastí je, že si uděláme přátele. Přátelství může být mostem k přivedení lidí ke Kristu. Mnohokrát se snažíme ovlivnit lidi bez toho, aniž bychom s nimi budovali přátelství. To funguje velmi zřídka.

Do této oblasti patří nejen přátelé, ale také nepřátelé. Ty si není potřeba udělat protože se hlásí sami. My ale potřebujeme vědět, jak se k nim máme zachovat. Ježíš říká: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Ježíš nám řekl nejen jak se máme k nepřátelům zachovat, ale ukázal nám jak s nimi máme jednat. Jeho poslední zázrak před ukřižováním byl za jedno z jeho nepřátel když mu uzdravil pravé ucho. Jedna s posledních Ježíšových modliteb byla za nepřátele: Otče odpusť jim protože oni nevědí co činí.

IV. Potřebujeme růst duchovně

Potřebujeme růst nejen intelektuálně, tělesně a sociálně ale poslední oblast růstu je duchovní oblast. Lukáš to vyjadřuje slovy že: Ježíš prospíval na duchu. Co máme dělat, abychom prospívali na duchu tento rok? Existuje jeden vztah, který nesmíme zanedbat, protože trvá na věky. To je vztah s Bohem. Pokud letos chceme prospívat na duchu není to možné bez modlitby a čtení Bible. Také kázání a shromáždění v letošním roce budou zaměřená na náš duchovní růst. Ale pro tyto věci se potřebujeme rozhodnout a říct: chci letos Boha poznat víc. Chci růst v soukromém uctívaní Boha, ale také chci být tam kde se sbor schází. Chci víc sloužit Bohu s obdarováními, které mi dal. Duchovní růst bez rozhodnutí není možný. Letos budeme dělat jen to pro co se rozhodneme.

Duchovní oblast bývá často zanedbána u mnohých křesťanů. Začíná to tím že nemáme čas se ztišit, číst Bibli, potom si na to zvykneme a jedinou duchovní potravu, kterou dostaneme je jednou za týden ve shromáždění. Jestli tento stav pokračuje diagnóza je jasná: jsme vnitřně oslabení. A to se projeví tím, že budeme chodit více skrze vidění než skrze víru a dbát více na lidské zkušenosti než na Boží zaslíbení. Nemáme potom sílu, nemáme radost, nemáme zkrátka život v sobě. Náš duch neprospívá, ale těžce přežívá. Oslabení v duchovní oblasti potom ovlivní celé naše bití. Měsíce utíkají, roky utíkají a my stagnujeme. Ježíš u nás je pořád v jeslích. On se nenarodil, aby tam zůstal ale chce růst v nás. Chce v nás vyvinout svůj charakter. Můžeme také s Janem říct?: On musí růst, já však se menšit?

Závěr:

Přátelé, Pán Bůh nám dal vstup do nového roku s určitým záměrem. Bůh chce letos konat skrze každého z nás něco. Na nás je abychom se rozhodli růst v poznání toho co On chce konat.

Ježíš dbal na svůj vztah k Bohu a již v dětství chtěl být tam, kde jde o věc Jeho Otce. (v. 49). Každý rok ho přivedl ještě blíž k tomu co Bůh chtěl skrze něho udělat.

Pán Ježíš je náš příklad i pro tento nový rok. On rostl intelektuálně, tělesně, sociálně a duchovně.

Přivede nás tento nový rok blíž k Bohu abychom ho poznali víc, a znali jeho záměr s námi? Budeme moct říct na konci roku, že jsme silnější ve víře, hlubší v moudrosti, laskavější k lidem a blíže k Bohu?

Mnoho rodičů dělá značku na stěnu vedle dveří, aby označili výšku dítěte, jak roste rok za rokem. Kdyby toto dělal náš nebeský Otec, byli bychom nižší místo vyšší, nezralejší místo dospělejší? Nebo budeme každým rokem vyšší? Bude moci Bůh na konci tohoto roku o nás říct: ty jsi ale vyrostl!

2 P3: 18  Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.