Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

RICK WARREN

Když jsem před deseti lety napsal knihu The Purpose Driven Church (Cílevědomá církev) –tvrdil jsem, že — zdraví sboru, ne růst sboru — bude hlavním  středem pozorností církve 21. století. Věřím tomu, že tato předpověď se jeví jako pravdivá.

Nový zákon hodně mluví o zdraví sboru. Podívejme se  pouze na několik veršů:

  • Efezským 4:16  z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
  • 2 Korintským 2:9  Proto jsem vám také psal, abych poznal, jak se osvědčíte, zda jste ve všem poslušní.
  • Jakubův 3:18  Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.

Zdraví sboru je klíčem ke sborovému růstu. Všechny živé věci, rostou pokud jsou zdravé. Ty se ne­musíš žádným způsoben  snaží přimět je k tomu,  aby  rostly - pro živý organismus je to něco přiro­zeného. Jako rodič jsem nemusel své tři dětí  nutit k růstu.  Ony přirozené rostli. Dokud jsem odstraňoval překážky, jako např.  špatnou stravu nebo nebezpečně prostředí, mé děti automaticky rostly.

Kdyby nevyrostly, muselo by být něco v nepořád­ku. Pak bych dělal vše pro to, abych zjistil vadu o napravil ji. Nezůstal bych pasivní.

Ten samý princip  platí i o církvi. Protože je církev živým organismem je pro ni přirozené, ‚ že pokud je zdravá, rozvíjí se. Církev je Tělo, ne byznys— je to organismus, ne organizace. Je živá. Jestliže církev neroste, potom umírá.

Jaké je tedy tajemství sborového růstu? Jedním slo­vem, je to vyváženost! Tvé tělo má devět různých systémů (oběhový, dýchací, zažívací, kosterní atd.)  Když jsou všechny tyto systémy v rovnováze, tak to produkuje zdraví.  Ale když tvé tělo není v rovnováze, potom, to nazýváme “nemocí“. Stejně jako když Tělo Kristovo není v rovnováze. Zdraví a růst se může  projevit jedině tehdy, když je všechno je v rovnováze.

DŮLEŽITOST  ROVNOVAHY

Celý náš svět je postaven na rovnováze. Bůh uvedl naší planetu  do dokonalé rovnováhy, v tom správném úhlu, aby zde mohl být život. Země se  otáčí rychlostí, která minimalizuje vibraci. Kdyby naše planeta byla jen o kousek HI~ Slunci, shoře­li bychom, o kdybychom byli oj Slunce vzdálení jen o několik mil dál než nyní, zmrzli bychom.
Příroda je sbírkou ekosysténů, kde jeden s druhým žijí v rovnováze. Nyní víme, že i ten nejnepatrnější výkyvy ekosystému způsobuje řetězovou reakci. Bůh vytvořil potravinový řetězec, kde jsou rostliny a zvířata v rovnováze.

Také v architektuře musí být konstrukce v rovnová­ze. Jestliže není váha stavby vyvážená, potom se může stát že spadne dům ticho se zboř most. Musí zde existovat určitá vyváženost. Jestliže není tvůj život v rovnováze, můžeš zhroutit; o pokud ‚ není tvé společenství v rovnováze, může se zhrou­tit. Jako pastoři a duchovní poradci si musíme uvě­domit že uzdravení je obnovení rovnováhy těla, duše a společenství.

Zdravý, trvalý růst církve se projevuje v několika dimenzích.‘Jednou jsem již obsáhle psal o tom, že zdraví sboru je

představováno pěti určitými aspekty: Každý sbor potřebuje byt přátelštější pro­střednictvím společenství, hlubší prostřednictvím učednictví, pevnější prostřednictvím uctívání, sil­nější prostřednictvím služby, a větší prostřednictvím  evangelizace.

Těchto pět důrazů církve vyjádřil Ježíš ve Velkém přikázání a Velkém posláni, které vysvětluje Pavel Efezským 4. kapitole; dále je popsáno v Ježíšo­vě modlitbě za církev v Janově evangeliu 17. ka­pitole a je praktikováno první církví v Jeruzalémě.

Ve Skutcích 1,42-47 se píše o všech těchto aspek­tech zdraví: Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. A výsledek vi­díme ve 47. verši, kde se píše: A Pán denně přidával k jejich  společenství ty, které povolá  ke slávě.

Pět dimenzí zdravého sboru

1. Sbor se sává přátelštější prostřednictvím společenství

2. Sbor roste do hloubky prostřednictvím není v rovnováze

3. Sbor se upevňuje prostřednictvím uctívání.

4. Sbor sílí prostřednictvím učednictví.

5. Sbor roste prostřednictvím  evangelizace.

Růst boru je přirozený výsledek zdraví sboru. Ale zdraví může přijít pouze tehdy, když je naše poselství biblické o naše mise v stojí v rovnováze. Aby se mohlo projevit zdraví, těchto pět novozákonních důrazů církve musí být v rovnováze.

Důležité je toto: Protože jsme nedokonalé bytosti, rovnováha se ve sboru neobjeví sama od sebe: ve skutečnosti musíme nerovnováhu neustále upravo­vat4. Je pro nás přirozené, že vždy zdůrazňujeme ten aspekt nebo důraz sboru, který je nám nejbližší.

ětšina evangelikálních sborů už víceméně funguje  na základě těchto pěti důrazů církve. Ale ne všechny sbory na nich pracují na stejné úrovni. Jeden sbor může být silný v oblasti spole­čenství, ale slabý v evangelizaci. Další může být sil­ný v oblasti chval, ale slabý v učednictví. A další může být silný v evangelizaci, ale slabý ve službě.

Proč tomu tak je? Přirozenou tendencí vedoucích je klást větší důraz na to, v čem se cítí silní a opomíjet to, co není jejich velká vášeň. Po celém světě může­te najít sbory, které se staly jakýmsi prodloužením obdarování jejich pastora. Takový sbor se soustředí pouze na to, o co se pastor nejvíce stará.

Dokud nevytvoříš systém a strukturu, která bude zá­měrně vyvažovat těchto pět důrazů, tvůj sbor bude mít stále tendenci příliš zdůrazňovat záměry, které nejvíce vystihují obdarování a vášeň pastora.

Zdravé sbory jsou budovány cílevědomě! Tím, že se budeš rovnoměrně soustřeďovat na všech pět novozákonních důrazů sboru, tvůj sbor si vy­tvoří zdravý balanc, který uvolní cestu pro trvalý růst.

Zdavý sbor má v rovnováze všech pět záměrů

DŮLEŽITOST ROVNOVÁHY

Každý sbor potřebuje růst do vře­losti skrze společenství, růst do hloubky skrze učednictví, sílit skr­ze uctívání, rozpínat se skrze službu a zvětšovat se skrze evangeliza­ci. Těchto pět záměrů církve vyjád­řil Ježíš ve Velkém při­kázání a Vel­kém poslá­ní. Pavel je vysvětluje v Efezským 4. kapitole, jsou také popsány

v Ježíšově modlitbě za církev v Ja­novi 17. ka­pitole, a je­jich příkladem je první církev v Jeruzalé­me.

Ve Skutcích 2,42-47 je zmíněno těchto pět tváří zdravé církve: Byli spo­lu, poslouchali učení apoštolů, modlili se a uctívali, sloužili a evangelizovali. Výsledkem toho bylo to, co se píše ve 47. verši: „Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spá­se.

PĚT DIMENZÍ ZDRAVÉHO SBORU

1.  Sbory rostou do vřelosti skrze spo­lečenství

2.  Sbory rostou do hloubky skrze učed­nictví

3.  Sbory sílí skrze uctívání

4.  Sbory se rozpínají skrze službu

S.  Sbory se zvětšují skrze evangelizaci

Růst sboru je přirozený výsledek zdravého sboru. Ale zdraví může nastat pouze tehdy, když je naše poselství bib­lické a naše mise v rovnováze. Aby se objevilo zdraví, všech těchto pět novo­zákonních záměrů církve musí být v rov­nováze.

Důležité je toto: protože jsme nedo­konalé bytosti, rovnováha v církvi ne­nastane sama od sebe!

Ve skutečnosti musíme neustále napravovat nevyváženost. Je lidskou přirozeností přehánět záměry církve, kterými jsme nejvíc nadšeni. Následkem toho většina evangelikálních církví už pracuje na všech pěti záměrech — více méně.

Ale nedělají je všechny stejně dob­ře. Jeden sbor může být silnější ve spo­lečenství, ale slabý v evangelizaci. Jiný může být silný ve chvále, ale slabý v učednictví. A ještě další může být sil­ný v evangelizaci, ale slabý ve službě. Proč tomu tak je?

Je to přirozený sklon vedoucích zdůraz­ňovat to, v čem jsou nejsilnější a zanedbá­vat to, v čem nejsou tak horliví. Po celém světě můžete najít sbory, které ~e staly pro­dloužením obdarování jejich pastora. Sou­střeďují se pouze na to, o co se nejvíc zajímá on.

Dokud nevytvoříš systém a strukturu k záměrnému vyvažování těchto pěti zámě­rů, tvůj sbor bude mít sklon zdůrazňovat záměr, který nejvíce vyjadřuje obdarování a nadšení tvého pastora. Většina sborů za­padá do jedné z pěti kategorií, založené na záměru, který nejvíce zdůrazňují.

PĚT DRUHŮ NEVYVAŽENÝCH SBORŮ

Sbor, který získává duše. Pokud pastor vidí jako svou hlavní úlohu roli evange­listy, potom se sbor stane sborem zís­kávajícím duše. Takový sbor vždy zasa­huje ztracené na úkor dalších čtyř záměrů. Jediným cílem je získávat a zachraňovat duše. Slova, která nejčas­těji v takovém sboru uslyšíš, jsou svěd­čení, evangelizace, spasení, rozhodnutí pro Krista, křty, návštěvy, výzvy a kam­paně. Tento sbor je tvarován darem evangelisty, který vedoucí má. Všechno ostatní stojí až na dalších místech.

Sbo, který zakouší Boha. Jestliže pas­torova horlivost a obdarování leží v ob­lasti uctívání, instinktivně povede sbor tak, že se z něj stane sbor, který zakou­ší Boha — tak tomu říkám já. Ohnisko pozornosti je na zakoušení Boží přítom­nosti a moci při uctívání. Klíčovými ter­míny takového sboru jsou chvála, mod­litba, uctívání, hudba, duchovní dary, duchovní moc a probuzení. Chvále a uctívání se věnuje tolik pozornosti, jako ničemu jinému. Typy tohoto sboru můžete najít jak v charismatických, tak necharismatických kruzích.

Sbor typu rodinného setkávání Sbor, který se soustřeďuje hlavně na společen­ství, nazývám sbor typu rodinného se­tkávání. Tento sbor je formován pasto­račním darem. Pastorje velice vztahový miluje lidi a většinu svého času tráví pečováním o členy. Klíčovými termíny takového sboru jsou láska, sounáleži­tost, společenství, péče, vztahy, příleži­tostná setkání, skupinky a legrace. V tomto sboru je shromážďování lidí dů­ležitější než cíle. Většina sborů tohoto typu má méně než 200 členů, protože to je všechno, o co se jeden pastor do­káže sám postarat — asi 80 % sborů v Americe spadá do této kategorie. Sbor typu rodinného setkávání neudělá moc práce, aleje téměř nezničitelný Takový sbor přežije ubohé kázání, omezené fi­nance, žádný růst, skandály, a dokonce rozdělení sboru. Vztahy jsou lepidlem, které udržuje věrné lidi v tom, aby stále přicházeli.

Sbor typu posluchárna. Takový typ sbo­ru vznikne tehdy, když pastorova hlav­ní role je dar učitele. Protože je obdaro­vaný ve vyučování a ohromně si to užívá, bude zdůrazňovat vyučování a zeslabo­vat ostatní úkoly církve. Takový sbor bude mít ve svém názvu pravděpodobně­ termín „biblický“. Pastor slouží jako odborník a členové přichází do sboru se zápisníkem, dělají si poznámky a pak jdou domů. Klíčovými termíny tohoto typu sboru je výkladové kázání, biblic­ké studium, řečtina a hebrejština, dok­trína, vědomosti, pravda a učednictví.

Sbor se sociálním cítěním. Toto je sbor, který je venku, aby změnil společnost. Je plný aktivistů, kteří jsou „činiteli Slo­va“. Takový sbor může existovat jak v liberální, tak i konzervativní formě. Li­berální verze má sklon soustřeďovat se na nespravedlnost v naší společnosti. Konzervativní verze má sklon soustře­ďovat se na morální úpadek v naší spo­lečnosti. Obě verze cítí, že by církev měla být hlavním hráčem v politickém pro­cesu. Neustále probíhá nějaká kampaň nebo případ, do kterého je sbor zapo­jen. Pastor vidí svou roli jako roli proro­ka a reformátora. Důležitými termíny tohoto typu sboru jsou potřeby, slou­žit, sdílet, postavit se a něco dělat.

Uvědomuji si, že jsem tyto příklady po­psal velmi stroze. Všeobecnost nikdy nesdělí všechno a obvykle to je neúplné. Některé sbory jsou směsicí dvou nebo tří kategorií. Podstatou je, že dokud nebude vytvořen nějaký záměrný plán k uvedení těchto pěti záměrů do rovnováhy, většina sborů se chyt­ne jednoho záměru a ostatní půjdou stra­nou.

CO VIDÍME?

Je několik zajímavých věcí, které může­me pozorovat na těchto pěti kategoriích církve.

Za prvé, členové každého z těchto sbo­rů budou vždy považovat svůj sbor za nej­duchovnější. Je to proto, že lidé jsou přita­hováni k typu sboru, který se nejvíce blíží jejich nadšení a obdarování. Všichni chce­me být součástí sboru, který potvrdí, že to, co cítíme, je to nejdůležitější.

Pravdou je, že všech pět důrazů je důle­žitých! Jsou to záměry církve, ale pokud má být sbor zdravý musí být v rovnováze. Mno­ho konfliktů ve společenství nastává tehdy, když sbor povolá pastora, jehož obdarová­ní a dary se neshodují se záměrem, který sbor v minulosti zdůrazňoval.

Například když sbor typu rodinného setkávání povolá nového pastora, a ten je evangelistou nebo reformátorem, jiskry za­čnou létat! Po rozhovorech s tisíci pastory vím, že právě toto je běžný recept na kata­strofu.

Záměrně vytvořená strategie a struktu­ra, která nás nutí věnovat stejnou pozor­nost každému záměru, je to, co je cílevědo­má církev.

Zdravé sbory jsou budovány cílevědo­mě! Tím, že se rovnoměrně soustředíte na všech pět novozákonních záměrů církve, si váš sbor vybuduje zdravou rovnováhu, kte­rá umožňuje trvalý růst.


Tento článek je přeložen s povolením z jeho týdenního internetového žurnálu The Ministry Tool Box, který je možno zdarma si objednat na adrese wwrv.pastors.com

LETO 2003 • z časopisu Překročit Hranice

Dr Rick Warren je vlivným pastorem dvacetitisí­cového sboru Saddleback Va/ley Community Church v Kalifornii a je autorem knihy The Purpo­se Driven Church, která se během několika málo let stala klasikou a požadovanou literaturou Církevnlho růstu na většině křestťanských škol mezi církevními vedoucími. Tento článek je přeložen s povolením z jeho týdenního internetového žurná­lu The Ministry ToolBo.x, který si je možno zdarma objednat na adrese www.pastors.com