Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.


Mýty o duchovní zralosti


1. Duchovní růst nastává automaticky ve chvíli, kdy se člověk znovuzrodí. Mnoho sborů věří tomuto mýtu, protože nemají připravený plán pro následnou práci s novými věřícími a nemají žádnou komplexní strategii pro vedení členů do zralosti. Tyto sbory předpokládají, že když budou křesťané navštěvovat sborová shromáž­dění, automaticky duchovně porostou. Pravdou je ale to, Ze duchovní růst je záměrný. Vyžaduje vydání se růs­tu. Člověk musí chtít růst, musí se rozhodnout k růstu a musí vynaložit úsilí, aby rostl.


2. Duchovní růst je mystický a duchovní zralosti mohou dosáhnout pouze vybraní jedinci. Pravdou je,ze duchovní růst je velice praktická záležitost. Pokud si člověk vytvoří zvyk, který je nezbytný k duchovnímu růs­tu, každý věřící může vyrůst do zralosti. Pavel často při­rovnává křesťanský život ke způsobu, jakým se trénují atleti a jak pracují na tom, aby zůstali ve formě. Potřebu­ jsme odstranit tuto záhadu z duchovního růstu a to tak, že rozdělíme jednotlivé komponenty do praktických, každodenních návyků.


3. Pokud najdeš správný klíč, duchovní autorita může nastat okamžitě. Mnoho upřímných křesťanů stráví celý svůj život naléhavým hledáním zkušeností, konfe­rencí, probuzení, knih, kazet nebo jednoduchých pravd, které je okamžitě promění ve vyzrálého věřícího. Takové hledání je zbytečné. Pravdou je, Ze duchovní růst je po­stupný proces rozvoje. Ke zralosti neexistuje žádná zkrat­ka.


4. Duchovní zralost se dá měřit tím, co víš. Mnoho sborů hodnotí duchovní zralost pouze tím, na jaké úrov­ni umí dotyčný identifikovat biblické charaktery, jak umí vykládat biblické pasáže, citovat verše a vysvětlit biblic­kou teologii. Ačkoli je znalost Bible základem duchovní zralosti, nemůžeme to používat jako její měřítko. Prav­dou je‘ Ze duchovní zralost se mnohem více projevuje chováním než vědomostmi. Křesťanský život není jen vyznávání a přesvědčení, zahrnuje také chování a cha­rakter


5. Duchovní růst je osobní a soukromá záležitost.

Toto je americká odchylka od pravdy. Modlářství indivi­dualismu v naší kultuře ovlivnilo způsob, jakým přemýš­líme o duchovním růstu. Tolik vyučování o duchovním formování je egocentrické a soustředění samo na sebe, bez jakéhokoli poukázání na náš vztah k ostatním křes­ťanům. To je naprosto nebiblické a ignorantské vůči vět­šině Nového zákona. Pravdou je, Ze křesťané potřebují vztahy, aby rostli. Nemůžeme růst v izolaci od ostat­ních. Rozvíjíme se v kontextu společenství.


6. Vše, co potřebuješ k růstu, je studium Bible.

Mnohé evangelikální sbory byly vybudovány na tomto mýtu. Pravdou je, Ze potřebujeme mnoho zkušeností s Bohem, abychom mohli vyrůst do opravdové duchov­zralosti. Kromě biblického studia je také potřeba mít zkušeností s chválami, službou, společenstvím a evan­gelizací. Jinými slovy, duchovní růst nastává tehdy, když se účastníme všech pěti záměrů církve. Vyzrálí křesťané dělají mnohem více než jen studují křesťanský život —oni ho žijí.

z knihy Cílevědoma církev -Rick Warren