Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Velká noc - 2/2017

 

Velikonoce - jak české, tak slovenské slovo obsahuje v sobě slovo noc. Slovensky to zní ještě precizněji, že u tohoto velkého svátku šlo hlavně o noc, která byla velká.

Když pátráme po vzniku tohoto svátku v Bibli, tak se dozvídáme, že Velikonoce vznikly právě při vyjíti Izraelského národa z Egypta. Vše se odehrálo v noci. Ta noc byla proto památná, veliká a jedinečná pro Boží lid. Bůh koná někdy své velké činy v noci. Ne před zrakem všech diváků ve dne, ale v noci. Noc je obvykle část dne bez světla, a právě proto noc symbolizuje moc zlého. Noc je ztotožněná se strachem a hrůzou, protože nevidíme. Bůh ale i v noci koná své dílo. Například oznámení pastýřům, že se narodil Kristus Pán, se událo v noci. Vzkříšení Krista se odehrálo také bez diváků v noci. A jeho druhý příchod je často v Bibli znázorněn, že nastane v noci, kdy to nikdo nečeká. Noc má své obrazy v Bibli. Noc je symbolem hříchu, temnoty, vlády satana a čas nepřítele. Proto Kristovo zrazení se odehrálo v noci.

Ať je noc temná jak chce, přesto Bůh jedná v noci. Jedná právě, když to nečekáme. Jedná, když to nikdo nevidí a své nejúžasnější skutky koná v noci. Jakoby nechtěl diváky, jakoby nám chtěl říct, „Neboj se! Já vládnu i v noci!“. On vládne a je Pán, i když se my bojíme a nevíme si rady. On je s námi i v „nocích“ našeho života. Po stvoření, vysvobození Izraele z Egypta bylo největším dílem, které Bůh udělal ve Starém zákoně.

Izrael byl v Egyptě 430 let. Ex 1:14 nám poví jak se tam měli: „Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.“ Pochopitelně, že volali k Bohu a čekali na vysvobození. Bůh ale přinesl do jejich života jednu noc, která byla odlišná od všech nocí, které doposud zažili. Ta noc byla skutečně veliká. Proč? Protože nedůstojný život izraelitů se v té noci změnil navždy. Stojí za to se zeptat a zamyslet se nad otázkou: „Jaká noc to byla?“

Byla to noc vysvobození.

Izrael byl vysvobozen od svých otrokářů a zažil poprvé svobodu. Izrael té noci byl vysvobozen, od surovosti, otrokářské práce, těžkého údělu, který měli. Izrael byl vysvobozen od života v otroctví bez práva na důstojný život , na svobodu a na možnosti vyznání a praktikování své víry v Boha.

Bůh v tu noc učinil přítrž domu otroctví s jeho pýchou, sobectvím a tvrdohlavostí. Bůh v té noci vysvobodil lid, který by sám nikdy nemohl být svobodný. Vysvobodil Izraele v tu noc z mentality poraženosti, z pocitu méněcennosti a otrocké jho rozdrtil na padrť. Byli konečně svobodní!

Byla to noc soudu.

V té noci, která nenasvědčovala, že bude jiná než ostatní, Bůh se rozhodl soudit Egypt. A jeho soudy jsou spravedlivé (Ž 119:75). V té slavné noci, Bůh soudil egyptská božstva (Nu 33:4), faraona a jeho vojsko (Ex 15:4). V té noci Bůh soudil pýchu Egypta, jeho zlé plány a učinil konec nespravedlnosti, utrpení a násilí páchaného na Božím lidu. Byl to soud nad hříchem, svévolí a zlem.

Byla to noc křiku.

V noci, která měla přinést odpočinek svévolníkům, náhle je probudil křik. Spánek byl narušen velikým křikem smrti (Ex 11:4-6). Takový křik Egypt nezažil „kterého nebylo a už nebude (Ex11:6).“ Tento křik přinášel bolest nad ztrátou prvorozených. Neobvyklá noc, těžká a velmi tragická noc pro egypťany. Noc, kterou nikdy nečekali. Boží soudy je trefili přímo do srdce, které bylo pyšné a zatvrzelé. Byla to noc, kdy poprvé Egypt křičel a Izrael mlčel. Kolik nocí předtím to však bylo obráceně? Tato noc ale změnila úděl Božího lidu.

Byla to noc bdění pro Hospodina (Ex 12:42).

V této noci museli Izraelité splnit doslova všechny detaily, které jim Bůh přikázal ohledně způsobu slavení hodu beránka (Ex 12:50). Nikdo neměl spát, protože Hospodin procházel Egyptskou zemí a všecko provozené v egyptské zemi pobíjel od lidí až po dobytek (Ex 12:12).

Izrael měl za úkol držet stráž, jíst beránka a bdít, neboť Hospodin měl konat své velkolepé dílo vysvobození právě té noci.

Byla to památná noc.

Tuto noc si měli připomínat napořád (Ex 12:14) v dalších generacích a měli mít prvního a sedmého dne bohoslužebné shromáždění, a v těchto dnech neměli pracovat (Ex 12:16).

Tato noc nám dnes připomíná, že Kristus, Boží beránek, obětoval svůj život jako výkupné za naše hříchy. Tehdy se zatmělo slunce a nastala noc na chvíli ve dne. ON nám dobyl větší vysvobození než z Egypta - vysvobodil nás z moci hříchů. Kristus nám vydobyl větší vítězství nad větším královstvím než byl Egypt – vysvobodil nás z království tmy, noci, temnoty a smrti. Proto na památku jeho utrpení slavíme jeho památku a každou neděli si připomínáme, že On porazil noc a udělal z nás syny světla a syny dne (1 Tes 5:5).

Poselství Velikonoc zní: Kristus porazil noc, abychom žili jako děti světla.

Efezským 5, 9Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.

 

- Nick Lica, kazatel BJB karlovy Vary