Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Těmito slovy označujeme časovou osu, která má také tři části: minulost, přítomnost a budoucnost. První dvě jsou součástí našeho života, budoucnost však označuje věčnost. Časy se mění a s tím mnohé věci, které běžně pužíváme, a které v minulosti vůbec nebyly. Doba se mění, protože svět se mění a my také. Ale v Bibli čteme úžasnou pravdu, že „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“ Židům 13:8.

Šalamoun řekl v knize Kazatel 3:1 „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.“ Muži Izacharu byli považováni za moudré, protože rozuměli časům. Oni byli schopni interpretovat Bohem napsáné Slovo skrze rozpoznání minulých událostí a budoucnosti. Dnes v Evropě se dějí věci, na které Evropa není připravená. Časy se mění a čelíme novým situaícm a výzvám, které před tím nebyli v takové míře. Politici hledají řešení pro uprchlickou krize. Boží lid se modlí, aby také rozpoznal čas. Poslední kapitola Bible říká: Čas je blízko! Proto potřebujeme hedat Boží plán a jeho záměry v tom co se děje (Iz 17). Není to náhoda, že do Evropy míří tolik migrantů. Proto hledejme u Pána odpověď v porozumění času, ve kterém žijeme.

Čas je důležitý, proto se měří. Někdo řekl: „Každé ráno je ti dáno 24 zlatých hodin. Jsou jednou z mála věcí na tomto světě, které dostaneš zdarma.“ I kdybys měl všechny peníze světa, nemůžeš si koupit ani hodinu navíc. Co budeš dělat s tímto neocenitelným pokladem? Pamatuj, že ho musíš používat, jako by ti byl dán jenom jednou. Když tento poklad ztratíš, nemůžeš ho znovu získat zpět.

Jakou hodnotu pro nás má Bohem daný čas? Slyšíme říkat: „Čas jsou peníze.“ Zdaleka to nevyjadřuje plnou pravdu. Čas je vzácnější než peníze. Je vzácnější než mnoho peněz. Když dohořívá svíce života, nemůžeme si nikdo ani za milióny dokoupit trochu času navíc. Čas je Boží dar, je náš život. Neznámý autor napsal následující věty o hodnotě času:

  • Chcete-li zjistit, co znamená jeden rok, zeptejte se studenta, který propadl u závěrečné zkoušky...

  • Chcete-li zjistit, co znamená jeden měsíc, zeptejte se matky, které se narodilo dítě o měsíc dříve..

  • Chcete-li zjistit, co znamená jeden týden, zeptejte se redaktora týdeníku..

  • Chcete-li zjistit, co znamená jedna hodina, zeptejte se milenců, kteří na sebe čekají..

  • Chcete-li zjistit, co znamená jedna minuta, zeptejte se někoho komu ujel vlak, autobus nebo uletělo letadlo..

  • Chcete-li zjistit, co znamená jedna sekunda, zeptejte se někoho, kdo přežil autonehodu, nebo někoho kdo se musel na vždy loučit s někým blízkým.

  • Chcete-li zjistit, co znamená jedna milisekunda, zeptejte se vítěze zlaté medaile na olympijských hrách..

  • Čas na nikoho nečeká.... Prožívej plně každý okamžik svého života. A nejlépe ho oceníš s někým blízkým!- Autor neznámý

Čas je náš život a pochází od Boha. Je hřivnou, se kterou se každý musí naučit dobře hospodařit. Názorně by se to dalo přirovnat k poutníkovi na poušti, který musí dobře hospodařit s vodou, aby došel k cíli. Bůh si přeje, abychom dobře využívali čas nám svěřený. Efezským 5:15-17: „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“ V tomto txtu vidíme varování: abychom si dali dobrý pozor na to jak žijeme a máme zde také vyzvu k tomu, abychom nepromarnili čas, máme hledat a pochopit Boží vůli pro náš život.

Básník Carl Sandburg napsal: „Čas je mince tvého života. Ta jediná mince, kterou máš, a jenom ty můžeš rozhodnout jak ji utratit. Dej si pozor, abys nedovolil jiným lidem ji utratit za tebe.“ Tímto chtěl říci: „Pozor na zloděje času jakými jsou jiní lidé, media, internet, TV . Nejlepší prožití života je, když jej prožijeme v centru Boží vůle. Náš čas (život) potom bude dobře investovaný a nebude promarněný. Čas je to nejvzácnější a je nejlepším darem jenž můžeš někomu darovat, protože ho máš jen omezené množství.

Čas je ta jediná hřivna, která nám byla dána (Mat 25,14-30) a kterou máme používát pro dobro a růst Božího království. Buďme dobrými správci času, protože čas je to nejcennější, co nám Bůh dává. Nepromarněme své životy, protože je nemůžeme znovu žít. Raději je investujme do Božího království, to je ta nejlepší investice našeho života. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce“. Ž 90,7

- Nick Lica