Šťastné a harmonické manželství nespadne nikomu v den sňatku jako zralé ovoce do klína. Je jednak Božím darem, ale zároveň je i lidským dílem, na kterém musejí oba manželé vědomě spolupracovat. Proto téma: „jak budovat harmonické manželství“. Ne „dokonalé manželství“ protože k tomu je zapotřebí dokonalé lidi - o takových jsem ještě neslyšel. Harmonického manželství je možné dosáhnout.

Co znamená slovo „harmonické“? Slovník říká, že je to soulad, úměrnost, vyrovnanost. Slovo „harmonie“, známe více jako hudební slovo vztahující se k rozličným tónům nebo hudebním nástrojům, které současně hrajíc ladí. Opak harmonie je disharmonie. Lidově řečeno, když to neladí, nástroje nehrají v souladu.

Co vlastně způsobí, že vztahy v manželství někdy neladí? Jaké jsou příčiny disharmonie rodinného soužití a jaké řešení Bible nabízí? Harmonie manželského vztahu je ohrožena v několika oblastech. Jedna z těchto oblastí která rodinné vztahy narušuje nejvíc je oblast komunikace.

Umění komunikace

Někdo řekl: „Komunikace je v manželství tím, čím je krev pro tělo.“ Schopnost dobře komunikovat je jedním ze základních pilířů v mezilidských vztazích. Nejčastější příčiny neshod mezi manželi je narušená komunikace nebo vzájemné sdílení. Komunikace buď zcela chybí, nebo je nesprávná. Mám na mysli: způsobem jak mluvíme, způsob vyjadřování, neochota naslouchat a chyby, které v komunikaci děláme. Nelaskavá slova, hněvivá slova, negativní nálepky a různá označení druhého partnera, tón slova a gesta to jsou konkrétní rušivé prvky pro rodinnou harmonii. Tyto věci v druhém způsobí různé negativní emoce a pocity a naruší duševní pohodu rodiny.

Bible nás vyzývá k tomu, abychom zlepšili svou řeč a komunikaci, protože to je klíčové v udržení harmonie v rodině. Dokonce Jakub 3:2 říká:  „Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.“

Jak vypadají taková slova, která nám pomohou ovládat sami sebe?

a). Dobrá slova - Efezským 4:29 „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.“ „Nevypusťte z úst žádnou jedovatost. Hleďte raději, aby vaše slova byla každému v pravou chvíli pomocí a povzbuzením.“ –SNC Myšlenka je tady, abychom si uvědomili, že slova vytvářejí atmosféru, pocity a nálady. Jedovatá slova vytvářejí napětí, stres a úzkost, dobrá slova mohou druhému pomoci a dát povzbuzení. Někdo řekl: kdybys dostal 10 korun za každé dobré a hezké slovo, které jsi někdy řekl, a vyžádali si zpět 5 korun za každé špatné slovo jež bylo vyřčeno z tvých úst: byl bys bohatý……nebo chudák?

b). Laskavá slova. Jedno z nebezpečí je že, si manželé na sebe tak zvyknou, že si myslí, že laskavá slova k sobě navzájem už nemusí používat jenom k hostům. To je velkou chybou. Koloským 4:6Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit“. „Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.“ –SNC Laskavá slova nesmíme šetřit jen pro sváteční dny, ale mají být součástí každodenního života v rodinně. Neberme druhého i po dvacetiletém a delším manželství jako samozřejmost, ale važme si jeden druhého používáním laskavých slov. Přísloví 12:25Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.“ Anglická verze Today English Version (TEV) říká: „Starosti vás mohou okrást o štěstí, ale laskavá slova vás povzbuzují.“

Harmonické manželství je především o vzájemném povzbuzovaní a o vytváření prostředí, kde jeden druhému můžeme sdělit nejen pouhé informace, nýbrž i své pocity a nejniternější myšlenky. To je cíl a umění komunikace, aby pěstovala hluboký vztah, který jde dál, než kolik si žádá jeho „funkčnost“. Mám na mysli úroveň našeho sdílení. Dobrá a laskavá slova nám pomáhají a vytvářejí klima pro hlubší důvěrný vztah v manželství. V knize „Umění komunikace“,(str. 70) křesťanská psycholožka N. Vam Peltová uvádí pět úrovní komunikace mezi partnery. Všech 5 úrovní je důležitých, ale chceme-li vylepšit naši komunikaci máme postupovat směrem od povrchních úrovní (první 3) k hlubším (čtvrtá až pátá).

 

  • Nezávazné povídání –„Vypadá to , že bude pršet; jsem rád, že tě vidím.“
  • Sdílení faktů –výměna informací, komentování událostí dne, bez toho, abychom mluvili o sobě a svých pocitech
  • Sdílení myšlenek a názorů – je to první krok k otevřenosti, říkáme co si myslíme, kritizujeme ostatní nebo i sebe. Zkoumáme reakci, již u druhých vyvolá naše jednání a názory.
  • Vyjadřování citů a pocitů – na této úrovni popisujeme to, co se odehrává v našem nitru –co cítíme k partnerovi a jak a co prožíváme
  • Hluboké slynutí –jde o setkání srdcí, plně se otevřít druhému.

Jedna rada, kterou jsem dostal do manželství byla: „skoro všechno ve vašem manželství můžete přežít, pokud můžete komunikovat jeden s druhým.“ Štěstí páru je přímo závislé na stupni vzájemné komunikace, kterého společně dosáhli.

Dobrá zpráva je, že když věříme v Ježíše Krista dosáhneme harmonického života nejen v manželství, ale i věčný život. Pán Ježíš přišel, aby zachránil lidi od záhuby a také, aby jim pomohli žít lepší život zde na zemi. On má nadpřirozenou moc pomát každé rodině, každému páru, který chce zlepšit své vztahy. Manželství, které má základ v Pánu Ježíši, může přežít krize i bouře na cestě životem. Od něho se učme milovat, sloužit , žít a cíleně budovat silné a harmonické rodiny.

-NL