Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.


Očekávání druhého příchodu Krista je nejdůležitějším aspektem v NZ eschatologii. Každá kniha NZ ukazuje na návrat Krista a napomíná nás, abychom žili tak, abychom byli neustále připravení na jeho příchod. Toto živé očekávání na Ježíšův návrat by mělo charakteriztovat život církve dnes tak jak tomu bylo na počátku. Jak je církev, nevěsta Kristova, na tom s tímto očekáváním? Očkáváme skutečně jeho návrat a těšíme se na něj? Pokud ne, jsme jako nevěrný služebník z Ježíšova podobenstí. Lukáš 12:45-46 „Kdyby si ale ten služebník v srdci řekl: `Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se, pak jeho pán přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi nevěrné.

Mohou být různé motivy a důvody, proč nežijeme s tímto smyslem očekávání. Jeden důvodů může být ten, že církev je dnes zachycená do materiálních a sekulárních záležitostí a starostí tak, že zájem o druhý příchod pohasíná, bledne a ztrácí se, je někde na okraji. Možná, že dokonce někteří křesťané už ani nevěří v doslovný návrat Krista. Nebo ti, kteří v tento doslovný návrat Krista věří, tuto událost postrčili do tak vzdálené budoucnosti, že už se jich to vlastně ani netýká, a proto v očekávání Kristova příchodu ani nedokážou žít.

I když jako křesťané na tuto událost budeme mít různé escahtologické pohledy, každý křesťan by měl dychtivě očekávat Kristův návrat a žít ve světle tohoto očekávání každý den.

Slova následujicího mota tuto naléhavost uakzují. Žij jako kdyby Kristus zemřel včera, vstal dnes ráno, přjde znovu zítra“.

Jaký bude jeho druhý příchod?

1. Kristův příchod bude doslovný a osobní. Když Ježíš vystoupil v oblacích, oslovili dva andělé učedníky, kteří se stále ještě dívali do nebe za svým odcházejícím Pánem: Skutky apoštolské 1:11  a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Jinými slovy, andělé říkali, že stejný Pán, který je před chvíli opustil-reálná osoba či hmatatelná bytost, ne nějaké duchovní bytí (L 24:36-73) se zase vrátí na zem. A jeho druhý příchod bude stejně viditelný a osobní jako jeho nanebevstoupení.

2. Kristův příchod bude viditelný. Svědkové Jehovovi tvrdí že návrat Kristův přišel v r. 1914, a to neviditelným způsobem.  Ale Zjevení 1:7 nás nenechá ani na okamžik něčemu takovému  věřit. Zjevení Janovo 1:7 Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. Kristův  příchod nebude vnitřním a neviditelným prožitkem, ale skutečným setkáním s viditelnou osobou. Ježíš neponechal prostor pro pochybnosti ohledně viditelnosti svého příchodu a upozornil své učedníky, aby se nedali oklamat tajným druhým příchodem. Proto přirovnává svůj návrat k oslnivému jasu a blesku Matouš 24:27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“

Písmo jasně prohlašuje, že svědky jeho příchodu budou jak spravedliví, tak bezbožní. Ježíš Kristus připomíná odpověď bezbožných lidí: Matouš 24:30  Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.“

3. Kristův příchod bude slyšitelný. Biblické ujištění, že jeho příchod bude viditelný i slyšitelný, doplňuje obraz příchodu Ježíše Krista, a o kterém budou všichni vědět: 1 Tes 4:16 Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe,“ Mohutný zvuk polnice (Mat 24,31) budou doprovázet shromažďování jeho lidu. Nebude to nic tajného jen pro určitou skupinu lidí.

4. Kristův příchod bude slavný. Když se Ježíš vrátí, přijde jako dobyvatel s mocí a „v slávě svého Otce se svými svatými anděly“ (Mat 16,27). Jan popisuje slávu Kristova příchodu nejdramatičtějšími slovy: Líčí Krista jedoucího na bílém koni, který vede nespočetnou nebeskou armádu. Na první pohled je patrná nadpřirozená sláva vyvýšeného Krista. (Zj 19,11-16).

Ve srovnání se světovou populací, jen několik lidí očekávalo Kristův první příchod. Tak je tomu i dnes. Křesťanů čekajících jeho zjevení je jen hrstka proti milionům nevěřících ve světě.

Když přišel poprvé, vstoupil do ženina lůna a nikdo u toho nebyl, nikdo to neviděl. Když přijde podruhé, uzří ho každé oko. Poprvé přišel jako beránek. Podruhé přijde jako lev z Judy.

  • Poprvé přišel zachránit. Podruhé přijde vládnout.
  • Poprvé přišel zemřít, podruhé přijde vzkřísit mrtvé
  • Poprvé se muži ptali:“Kde je ten právě narozený král židů?“ Podruhé přijde jako králů král.
  • Poprvé dostal trnovou korunu, podruhé dostane korunu slávy a zlatou korunu. (Zjev14:14)
  • Poprvé přišel v chudobě do stáje, podruhé přijde v moci.
  • Poprvé měl zástup andělů, podruhé přijde s deseti tisíci svých svatých. (Juda14)
  • Poprvé přišel v slabosti, po druhé přijde s majestátem.

5. Kristův příchod bude náhlý a neočekávaný návrat. Křesťane, toužící a očekávající Kristův návrat, si uvědomují jeho blízkost (1Tes 5,4-6). Ale o lidech žijících ve světě bez Boha apoštol Pavel napsal: 1 Tesalonickým 5:2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. 3  Až budou říkat `je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.“

Někteří lidé došli k závěru, že  Pavlovo přirovnání Kristova příchodu ke zloději v noci naznačuje, že přijde tajným a neviditelným způsobem. Nicméně takový názor je v rozporu s biblickým obrazem Kristova příchodu ve slávě a nádheře, jak to všichni uvidí (/Zj 1,7). Pavlovi nejde o to, že Kristův příchod je tajný, ale že pro světsky smýšlející lidi přijde neočekávaně jako zloděj.

Kristus poukazuje na stejnou věc, když srovnává svůj příchod s neočekávaným zničením světa před potopou. Matouš 24:38  Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,39  a nic nepoznali, až přišlapotopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.“ Ačkoli Noe kázal po mnoho let o přicházející potopě, většinu lidí příchod potopy zaskočil. V té době žily dvě skupiny lidí. Jedna skupina však uvěřila jeho slovům, vešla do archy a byla zachráněna. Ostatní se rozhodli zůstat venku a „přišla potopa a zachvátila všecky“ (Mat 24,39).

Jedna holčička slyšela svou maminku a ještě jinou paní, jak si povídaly o návratu Pána. Později toho dne šla maminka nahoru do dcerčina pokoje a našla jí, jak stojí u okna. Ta maličká řekla:“ Mami, já jsem tě slyšela říci, že Pán Ježíš přijde, já ho právě teď vyhlížím, protože chci být první, kdo ho uvidí. Proto jsem se vykoupala a vzala na sebe čisté šaty a jsem připravená.“

To máme udělat ti my ve světle toho, co jsme slyšeli: hlídat si šaty a být připravení se s Kristem setkat.

Návrat Vykupitele je slavným vyvrcholením dějin Božího lidu. Je chvílí jejich vysvobození. S radostí a velkou láskou volají:

Izajáš 25:9  V onen den se bude říkat: "Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil."

- NL